Gedragscode controleurs

Gedragscode voor de uitoefening van een controletaak

Bij het uitvoeren van controles ter plaatse op land- en tuinbouwbedrijven, in de agro-voedingsector, in proefcentra of op andere bedrijven is het van groot belang dat deze efficiënt, doelmatig, sereen en met het nodige respect kunnen verlopen. De gedragscode voor de personeelsleden van Landbouw en Visserij belast met controletaken is vanaf heden schriftelijk vastgelegd.

Doel van de gedragscode

In deze gedragscode worden rechten en plichten vastgesteld die als fundamenten moeten worden beschouwd voor een efficiënte en klantvriendelijke controle ter plaatse. Meer specifiek verleent de gedragscode meer duidelijkheid over hoe in een bepaalde situatie wordt gehandeld en over de procedures die moeten worden gevolgd. Op die manier heeft de controleur een houvast om zijn houding tijdens de uitvoering van de functie te bepalen.

Respectvolle, objectieve en efficiënte controle

De gedragscode schrijft als principe voor dat de controleagent een correcte houding aanneemt bij het controleren. Dit impliceert dat bij de aanmelding van de controle de controleagent een legitimatiebewijs voorlegt en ook de gelijke behandeling beoogt van de gecontroleerde personen of bedrijven.

De controleagent zorgt ervoor dat de controle geen disproportionele last veroorzaakt voor het gecontroleerde bedrijf en dat hij onpartijdig te werk gaat. Bovendien verleent hij geen individuele adviezen over de materie waarin hij controletaken uitvoert.

Bij het uitvoeren van de controletaak wordt veel belang gehecht aan het respect voor het vertrouwelijk karakter van de informatie die tijdens de controle ter plaatse wordt verzameld.

Om zijn objectiviteit niet in het gedrang te laten brengen, dient de controleagent beleefd elk geschenk te weigeren, tenzij dit past in het kader van een normale professionele verhouding.

Naast andere praktische afspraken, legt de gedragscode ook nadruk op de zorg voor de werkkleding.

Tenslotte stelt de controleagent de gecontroleerde bij het afsluiten van de controle steeds in kennis, desnoods schriftelijk, van de gedane vaststellingen.

De volledige gedragscode kan men hier nalezen:

Gedragscode voor het personeelslid belast met de controle ter plaatse

Meer informatie

Emmeline Blondeel
Tel. 02 552 77 55
e-mail: emmeline.blondeel@lv.vlaanderen.be