Doelstellingen

Het Vlaams Landbouwfonds is een wettelijk instrument op Vlaams niveau dat ten dienste wordt gesteld van de sectoren. Het geeft de sectoren de kans om op een solidaire basis middelen bijeen te brengen om projecten die voor de sector van belang zijn te kunnen realiseren. Het zijn de sectoren die gezamenlijk evalueren hoe zij de beschikbare middelen willen gebruiken, hoe ze eventueel middelen willen inzamelen en welke projecten van belang zijn voor de sector en dus met geld van het Vlaams Landbouwfonds kunnen ge-(co)financierd worden.

De geldmiddelen van het Vlaams Landbouwfonds kunnen aangewend worden voor:

  1. de tussenkomst in de kosten ter preventie van calamiteiten;
  2. de tussenkomst in de kosten verbonden aan opdrachten, programma’s of projecten voor rekening van het Vlaams Landbouwfonds, zoals de solidaire bijdrage voor stimulering van het toegepast en praktijkonderzoek;
  3. de uitgaven ter uitvoering van het landbouwdecreet (decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid);
  4. de financiering en cofinanciering van economische schade in het kader van crisissen;
  5. de uitgaven ter uitvoering in het kader van de dataverzameling en adviesverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en het beleid voor plattelandsontwikkeling.