Platform voor Landbouwonderzoek

Het Platform voor Landbouwonderzoek verenigt de universiteiten (KULeuven en UGent), het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de hogescholen (HOGent en KHKempen), de praktijkcentra, de landbouworganisaties (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Bioforum), het Departement Landbouw en visserij, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Het Platform werd opgericht door de beslissing van de Vlaamse regering dd. 14 mei 2004 (VR/PV/14.05/VOC.0714Bis).

Het Platform voor Landbouwonderzoek fungeert als klankbord en aanspreekpunt voor landbouwonderzoek. Het Platform is het forum voor overleg en afspraken:

 • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen en het landbouwbeleid met het oog op het realiseren van het innovatiebeleid en het stimuleren van het ondernemerschap in de landbouw;
 • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen en de landbouwsector met het oog op een zo goed mogelijke wederzijdse kennisdoorstroming en gebruik van kennis;
 • tussen de landbouwonderzoeksinstellingen onderling met het oog op een optimale onderlinge afstemming.

Witboek Landbouwonderzoek

Begin 2008 kreeg het Platform de opdracht van minister-president Kris Peeters om de langetermijnprioriteiten voor het Vlaamse landbouwonderzoek vast te leggen en te bundelen in een Witboek Landbouwonderzoek. Dit witboek werd opnieuw geëvalueerd in 2016 en blijft up-to-date.

Het uitgangspunt van het Witboek is een analyse van de externe ontwikkelingen op mondiaal vlak. Landbouw is een activiteit op het kruispunt van natuurlijke processen en menselijke systemen, zodat de sector onderhevig is aan een zeer breed en complex netwerk van invloedsfactoren. Algemeen kan men stellen dat het speelveld in en rond de landbouw gedomineerd wordt door drie tendensen: een toenemende competitieve druk, een toenemende druk van milieu en klimaat en een toenemende volatiliteit van de omgeving. Dit resulteert in een vraag naar een andere manier van voedsel produceren, afwijkend van het bestaande model (FOOD 2030).

Om een antwoord te formuleren op deze evoluties moet het onderzoek bewegingen realiseren in drie innovatie-gebieden: het verdiepen van de bestaande competenties in intensieve en efficiënte landbouw, het verbreden van het waarde creatiemodel en het verduurzamen van de productie. Het Witboek Landbouwonderzoek identificeert hierbij vijf prioritaire onderzoeksdomeinen:

 1. Het optimaal benutten van het genetische potentieel van planten, dieren en micro-organismen en van biodiversiteit;
 2. De optimalisatie van groeifactoren (plant-, dier- en bodemprocessen) en productiefactoren (kapitaal, arbeid, kennis en land);
 3. Het verhogen van de performantie en robuustheid van de agrovoedingsketens;
 4. Het verhogen van de kwaliteit van landbouwproducten en het opwaarderen van de maatschappelijke rol van voeding;
 5. Het verbreden van het waarde creatiemodel van landbouw door het ontwikkelen van een multifunctionele landbouw.

Dit Witboek Landbouwonderzoek geeft een onderzoeksportfolio die een transitie naar een nieuwe ontwikkelingscurve voor landbouw mogelijk moet maken.

Realisaties

Relevante publicaties

Leden

Het Platform voor Landbouwonderzoek bestaat uit effectieve leden (kennisinstellingen en vertegenwoordigers Beleidsdomein Landbouw en Visserij) en uit waarnemende leden (landbouwsector, IWT, andere beleidsdomeinen). In functie van de vergadering worden ook externen uitgenodigd.

Permanente leden

 • Ilse Van Den Broeck, Christel Van Ceulebroeck en Raf De Vis, praktijkcentra, respectievelijk Hooibeekhoeve, Nationale Proeftuin Witloof en Proefstation voor de Groenteteelt
 • Joris Relaes, Sandra De Schepper en Bart Sonck, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
 • Wannes Keulemans en Daniel Berckmans, KU Leuven
 • Guido Van Huylenbroeck, Monica Höfte en Richard Ducatelle, Universiteit Gent
 • Joos Latré, Hogeschool Gent
 • Wim Van Malcot, Thomas More
 • Els Lapage, Departement Landbouw en Visserij

Geassocieerde leden

 • Patricia De Clercq, kabinet minister Schauvliege
 • Eric Sleeckx, kabinet minister Muyters
 • Georges Van Keerberghen, Boerenbond
 • Hendrik Van Damme, Algemeen Boerensyndicaat
 • Lieve Vercauteren, Bioforum
 • Koen Symons, Innnovatiesteunpunt
 • Ferdi Soors, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen
 • Marc Pollet, Beleidsdomein Omgeving

Voorzitter:
Isabelle Magnus

Coördinator - Verslaggever:
Isabelle Magnus

Ellipsgebouw (6de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 79 51 | isabelle.magnus@lv.vlaanderen.be