Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement  over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen, zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

De SALV telt 20 stemgerechtigde raadsleden die door de Vlaamse Regering benoemd worden voor een periode van vier jaar. Het gaat om vertegenwoordigers van de primaire productie, ngo’s, toelevering, verwerking, handel, distributie, landbouwonderzoek, landbouwonderwijs en de consumenten. De heer Hendrik Vandamme en de heer Chris Coenegrachts werden door de adviesraad verkozen tot voorzitter en ondervoorzitter. De SALV is administratief ingebed in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Adviezen over visserij worden voorbereid door een Technische Werkcommissie Visserij. Deze werkcommissie bestaat uit 17 raadsleden uit de visserijsector (reders, vakbonden, handel), onderwijs en ngo’s. De heer Emiel Brouckaert werd door de leden van de werkcommissie verkozen tot voorzitter.

De Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement vragen, indien nieuwe regelgeving van strategisch belang is voor de landbouw, tuinbouw, visserij of plattelandsbeleid, advies aan de SALV. Daarnaast kan de adviesraad ook advies uitbrengen op verzoek of op eigen initiatief.

De adviezen van de SALV worden via verschillende kanalen bekend gemaakt aan het brede publiek. Wie op de hoogte wil blijven van nieuwe adviezen kan zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Reeds gepubliceerde adviezen zijn terug te vinden op we website van de SALV.

Meer informatie:

Koen Carels
Wetstraat 34-36, 1040 Brussel
Tel. 02 209 01 35
e-mail: kcarels@serv.be
Twitter: www.twitter.com/salvtweet
Facebook: www.facebook.com/sar.salv