Marktstabilisatiemaatregelen aardappel-, sierteelt- en zuivelsector

Op 4 mei werden in het Europees publicatieblad de uitvoeringsverordeningen gepubliceerd betreffende  de COVID-19 maatregel over overeenkomsten en besluiten over marktstabilisatiemaatregelen in de aardappel-, sierteelt- en zuivelsector (artikel 222 GMO- verordening). Deze zijn vanaf die datum ook toepasbaar.

Hieronder vindt u het kader en de modaliteiten voor aanvragen.

Wat is dit?

Op basis van artikel 222 van de Gemeenschappelijke Marktordening wordt door de Europese Commissie tijdelijk een afwijking toegestaan op de normale mededingingsregelgeving.

Deze verordening geeft toelating om een aantal gezamenlijke overeenkomsten en besluiten te maken voor sierteelt, aardappelen bestemd voor verwerking en binnen de zuivelsector. Deze verordening schept alleen een kader om zulke afspraken of akkoorden te maken, maar voorziet niet in financiële of andere ondersteuning!

Het soort van maatregelen waarover vrijwillig akkoorden kunnen gesloten worden verschilt licht per sector:

Soort van maatregelen per sector
Art 222 aardappelen sierteelt zuivel
Toegestane afspraken
 • Uit de markt halen en gratis bedeling
 • Transformatie en verwerking,
 • Opslag
 • Gezamenlijke promotie
 • Tijdelijke planning van de productie
 • Uit de markt halen en gratis bedeling
 • Gezamenlijke promotie
 • Tijdelijke planning van de productie
 • Tijdelijke planning van de productie van melk
 • Overeenkomsten of besluiten worden tijdelijk goedgekeurd voor een periode van 6 maanden.
 • Enkel overeenkomsten en besluiten over de maatregelen opgesomd in bovenstaande tabel zijn toegestaan.
 • Deze overeenkomsten en besluiten hebben enkel tot doel de betreffende sector te stabiliseren.

In de praktijk kunnen dergelijke vrijwillige overeenkomsten en besluiten bijvoorbeeld het volgende inhouden:

 • Aardappelen uit de handel nemen voor een ordelijke vernietiging van producten of voor gratis distributie aan voedselbanken of openbare instellingen (let wel: er is niet in Europese financiële vergoeding voorzien!);
 • Het verwerken van aardappelen voor andere doeleinden, zoals veevoer, productie van zetmeel of voor methanisering;
 • Opslagcapaciteit creëren en vinden en aardappelen voorbereiden voor langere opslagperioden;
 • de consumptie van verwerkte aardappelproducten of de aankoop van sierteeltproducten bevorderen;
 • Maatregelen plannen om de volumes voor toekomstige plantingen te verminderen;
 • Een gezamenlijke inspanning van de melkveehouders om de productie van rauwe melk af te stemmen op de veranderende vraagpatronen (= plannen).

Wat kan zeker niet?

De afspraken die toegestaan zijn mogen uitdrukkelijk niet:

 • de goede werking van de interne markt ondermijnen
 • bijdragen tot een directe of indirecte marktafscherming,
 • aanleiding geven tot discriminatie op grond van nationaliteit
 • prijzen vaststellen.

Overeenkomsten en besluiten die niet, of niet meer, aan deze voorwaarden voldoen, vallen wel degelijk onder de mededingingsregels.

Wie kan akkoorden afsluiten?

 • Landbouwers;
 • Landbouworganisaties en unies van dergelijke verenigingen; 
 • Erkende producentenorganisaties en unies van erkende producentenorganisaties;
 • Erkende brancheorganisaties

Hoe?

De betrokkenen die de akkoorden afsluiten delen het volgende mee aan het Departement Landbouw en Visserij:

 • de betrokken organisaties;
 • de inhoud van de overeenkomsten of besluiten ondertekend door alle partijen;
 • het geschatte afgedekte productievolume;
 • de geschatte duur van de overeenkomsten of besluiten;
 • uiterlijk 25 dagen na afloop van de periode van 6 maand delen de betrokkenen de betrokken productievolumes mee.

Rol van het Departement Landbouw en Visserij

 • Neemt de aanmeldingen van akkoorden in ontvangst;
 • Gaat na of deze voldoen aan de voorschriften en enkel betrekking hebben op de bedoelde sectoren;
 • Wanneer het gaat om een aanmelding waarbij meerdere lidstaten of regio’s betrokken zijn, moet de notificatie gebeuren bij de lidstaat of regio die het hoogste aandeel heeft in het geschatte productievolume van die sector dat onder die overeenkomsten of besluiten valt;
 • Het Departement Landbouw en Visserij informeert de Commissie én de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA):
  • uiterlijk 5 dagen na het einde van elke periode van 1 maand, over de overeenkomsten en besluiten die hen tijdens die periode zijn meegedeeld;
  • uiterlijk 30 dagen na afloop van de periode van 6 maanden over een overzicht van de in die periode uitgevoerde overeenkomsten en besluiten.

Aanmeldingsadres

Voor aardappelen: timo.delveaux@lv.vlaanderen.be
Voor sierteelt: lieve.desmit@lv.vlaanderen.be
Voor zuivel: marian.debonne@lv.vlaanderen.be