Crisismaatregel Vermindering Melkproductie

Op deze pagina:

Algemeen

Ter compensatie van de aanhoudende crisis in de zuivelsector is een Europese enveloppe van 150 miljoen euro ter beschikking gesteld voor een tijdelijke en vrijwillige productiebeperking.

Om in aanmerking te komen moet de landbouwer de melkproductie tijdens de ‘verminderingsperiode’ verlagen ten opzichte van de ‘referentieperiode’ een jaar eerder. Het gaat enkel om een vermindering van melkleveringen aan zuivelfabrieken. Rechtstreekse verkopen komen niet in aanmerking.

De voorziene compensatie bedraagt 14 eurocent per kg melk die minder geproduceerd wordt.

Europa voorzag vier mogelijke periodes waarin de productiebeperking kan plaatsvinden.  Na elke inschrijfronde werd gekeken of er nog budget overbleef om de volgende ronde open te stellen.  Uiteindelijk konden enkel de eerste en tweede periode opengesteld worden.  Na de tweede periode was het voorziene budget volledig toegekend.

Periodes
- Referentieperiode Verminderingsperiode
1 Oktober, november, december 2015 Oktober, november, december 2016
2 November, december 2015, januari 2016 November, december 2016, januari 2017

Landbouwers die inschreven voor de eerste periode en wiens aanvraag aanvaard werd,  konden, deelnemen voor de gevraagde hoeveelheid.  Omdat het budget voor de tweede periode al erg beperkt was, konden landbouwers die voor deze periode inschreven slechts deelnemen voor 12,462762 % van hun inschrijving. Elke landbouwer kon slechts één maal inschrijven.

Voorwaarden steun vermindering melkproductie

  • U moet een actief landbouwernummer hebben
  • U moet in de maand juli 2016 nog actief geweest zijn als melkveehouder en melk hebben geleverd aan een zuivelfabriek
  • U moet in de verminderingsperiode de melkleveringen aan zuivelfabrieken verminderen ten opzichte van de referentieperiode
  • De vermindering van de melkproductie tijdens de verminderingsperiode moet minstens 1500 kg (1456 liter) bedragen en er kan enkel steun aangevraagd worden voor een vermindering tot maximaal 50% van de geleverde hoeveelheid tijdens de referentieperiode.

Voorbeeld:

Leveringen tijdens de referentieperiode okt-nov- dec 2015: 100.000 liter

Landbouwer wil de productie terugschroeven tot leveringen van 40.000 liter in de periode okt-nov-dec 2016. In dat geval kan er slechts steun aangevraagd worden voor 50.000 liter vermindering (= 50% van zijn productie in de referentieperiode), terwijl er effectief 60.000 liter verminderd wordt.

Steunaanvraag

Hoe een steunaanvraag indienen?

Een steunaanvraag kon ingediend worden tot 21 september 2016 om 12u ’s middags (eerste periode) en tot 12 oktober 2016 om 12u ’s middags (tweede periode) op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

U kan momenteel geen steunaanvraag meer indienen.

Wat na de steunaanvraag?

Na het afsluiten van de steunaanvragen werden alle steunaanvragen administratief gecontroleerd aan de hand van gegevens van de kopers en zuivelfabrieken. De lidstaten bezorgden de aangevraagde volumes aan de Europese Commissie.

Alle landbouwers werden individueel geïnformeerd of hun steunaanvraag aanvaard werd en voor hoeveel liter ze konden deelnemen aan de maatregel. 

Tijdens de verminderingsperiode realiseren de melkveehouders de vermindering. Het Departement Landbouw en Visserij voert plaatsbezoeken uit bij een aantal van de deelnemende landbouwers.

Betalingsaanvraag

Als uw steunaanvraag aanvaard werd en u wenst uitbetaald te worden voor de maatregel ‘Vermindering melkproductie’ moet u na het einde van de verminderingsperiode een betalingsaanvraag indienen. 

Hoe een betalingsaanvraag indienen?

Dit doet u via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) tussen de hieronder vermelde data.

Data betalingsaanvraag
- Verminderingsperiode Vanaf Ten laatste op
1 Oktober, november, december 2016 1 januari 2017 14 februari 2017
2 November, december 2016, januari 2017 1 februari 2017 17 maart 2017

Opgelet: Zorg dat u uw melkgeldafrekeningen van de drie maanden van de verminderingsperiode bij de hand heeft om toe te voegen aan de betalingsaanvraag.  Dit zijn verplichte bewijsstukken!

Uitbetaling en eventuele kortingen

Alle betalingsaanvragen zullen administratief gecontroleerd worden aan de hand van gegevens van de kopers en zuivelfabrieken. De effectieve vermindering wordt in zijn geheel bekeken over de periode van drie maanden.

Als de landbouwer de aangemelde vermindering uit de steunaanvraag niet gerealiseerd heeft, zullen er kortingen toegepast worden op de uitbetaling. De kortingen zijn vastgelegd op Europees niveau als volgt:

Toegepaste kortingen
Gerealiseerde  vermindering bedraagt ..% van aangemelde vermindering Gerealiseerde vermindering wordt uitbetaald aan  ..%
≥ 80% 100 %
Van 50 % tot 80 % 80 %
Van 20 % tot 50 % 50 %
Minder dan 20 % 0 %

Na de controle en de toepassing van eventuele kortingen betaalt het Departement Landbouw en Visserij de subsidies uit ten laatste op 31 maart 2017 voor de eerste verminderingsperiode en ten laatste op 1 mei 2017 voor de tweede verminderingsperiode.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de crisismaatregel ‘Vermindering melkproductie’ kan u zich richten tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.