Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2014-2020

Stand van zaken januari 2017

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is sinds 1 januari 2015 in werking getreden. Om u zo correct mogelijk te informeren over dit vernieuwde GLB, vindt u hier steeds de meest recente informatie over de toepassing in Vlaanderen (directe steun, marktmaatregelen en plattelandsontwikkeling).

In 2015 en 2016 heeft de Europese Commissie, in het kader van vereenvoudiging,  ingezet op verduidelijking en versoepeling van de nieuwe regeling voor rechtstreekse betalingen. De wijzigingen in de regeling zijn opgenomen in de informatiefiches en zijn via persbericht aan de land- en tuinbouwers meegedeeld.

Vanaf 2016 zijn de randvoorwaarden voor erosie aangepast. Landbouwers krijgen sindsdien een keuzemenu van erosiebestrijdende maatregelen. Deze maatregelen zijn niet uitsluitend brongericht maar ook deels effectgericht (bv. de aanleg van grasstroken). De nieuwe regels zijn dus een én-én-verhaal waarin alle betrokken landbouwers een keuze kunnen maken die past in de eigen bedrijfsvoering. Landbouwers kunnen de potentiële erosiegevoeligheid van hun percelen raadplegen via de online bodemverkenner op de website van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).

Ondertussen wordt al nagedacht over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. De Europese Commissie organiseert een publieksraadpleging over hoe het toekomstig landbouwbeleid eruit moet zien. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht ‘Geef uw mening over het toekomstige landbouwbeleid!'

Informatie per thema

Raadpleeg de Informatie per thema met de laatste stand van zaken over steun, vergroening, agromilieumaatregelen,...

Wat vooraf ging

In het najaar van 2011 stelde de Europese Commissie officieel de ontwerpteksten voor van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014 tot 2020. De oorspronkelijke voorstellen vindt u op de website van de Europese Commissie. Deze voorstellen zijn in 2012 en 2013 volop besproken, en de Raad van Europese landbouwministers en het Europees Parlement hebben in juni en september 2013 over de hervorming politieke akkoorden bereikt. De finale teksten van de verordeningen van de Raad en van het Europese Parlement zijn op 20 december 2013 gepubliceerd in het Europese Publicatieblad (PB L 347).

Alvorens het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in werking kon treden, moesten de details van de Europese wetgeving nog verder uitgewerkt worden in uitvoeringsbepalingen. Deze ‘gedelegeerde verordeningen’ (delegated acts, DA) en ‘uitvoeringsverordeningen’ (implementing acts, IA) werden tijdens het voorjaar en de zomer van 2014 definitief goedgekeurd. Ze omvatten meer gedetailleerde bepalingen over de berekeningen van de betalingsrechten, de vergroening, sancties en controles, rapporteringsverplichtingen, …

Alle gedelegeerde en geïmplementeerde handelingen vindt u terug in het Europees Publicatieblad aan de hand van het overzicht dat u kan terugvinden op de desbetreffenden webpagina van de Europese Commissie.

In april 2014 werden zowel het ontwerp van het Partnerschapsakkoord (dat alle Belgische fondsen omvat) als het ontwerp van PDPO III (plattelandsontwikkeling) officieel ingediend bij de Europese Commissie. Op 29 oktober 2014 werd het Partnerschapsakkoord goedgekeurd.

Ondertussen zat de Vlaamse overheid niet stil. Op 20 december 2013 keurde de Vlaamse Regering een conceptnota goed waarin de Vlaamse invulling van de Europese bepalingen werd beschreven. Die vormde de basis voor de opmaak van de Vlaamse regelgeving in de daaropvolgende maanden en garandeerde dat het nieuwe systeem van rechtstreekse betalingen op 1 januari 2015 in werking kon treden.

Op 8 december 2014 werd het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2014 over rechtstreekse betalingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het initieel programmadocument PDPOIII werd op 24 januari 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd en op 13 februari 2015 door de Europese Commissie goedgekeurd.

Eind 2014 en begin 2015 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij verschillende infosessies rond het nieuwe GLB, waar de land- en tuinbouwers algemene informatie over het nieuwe GLB en concrete antwoorden op hun praktische vragen konden krijgen. Meer dan 1.000 landbouwers schreven zich hiervoor in. Tijdens de landbouwbeurs Agriflanders in het voorjaar 2015 werd dit initiatief herhaald en kon men luisteren naar de experten over vergroening, agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten, VLIF-investeringen, KRATOS en gebiedsgerichte werking (zie website van het Vlaams Ruraal Netwerk), en ook de informatiefiches mee naar huis nemen. Ook op de Werktuigendagen 2015,  op Agribex in december 2015 en Agriflanders  in januari 2017 konden landbouwers met vragen terecht op de stand van het Departement Landbouw en Visserij.

Extra informatie

Contact

Communicatie Landbouw en Visserij
Ellipsgebouw | Koning Albert II-Laan 35, bus 40 | 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 77 72 | Fax 02 552 77 41 
communicatie@lv.vlaanderen.be