Projectsubsidie 8th EurBee Congress of Apidology 2018 (EurBee 8)

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.(artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

Vóór de begindatum van het gesteunde project wordt op het internet de volgende informatie bekendgemaakt: artikel 31, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014).

  1. dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;
  2. de doelstellingen van het gesteunde project;
  3. de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden verwacht;
  4. de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt;
  5. de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

De resultaten van het gesteunde project worden op internet beschikbaar gesteld vanaf de einddatum van het gesteunde project of vanaf de datum waarop informatie over die resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project. (artikel 31, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun wordt rechtstreeks aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding toegekend. (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun bedraagt hoogstens 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7 , verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 5.000 euro wordt  toegekend aan de UGent die als lokale organisator instaat voor de organisatie van het “8th EurBee Congress of Apidology 2018 (EurBee 8)” op 18-20 september 2018 in Gent.

Doelstellingen van de subsidie

UGent diende een subsidieaanvraag in bij het kabinet van mevrouw de minister met de vraag voor een financiële tussenkomst voor dit event.

De EurBee congressen worden tweejaarlijks gehouden en zijn een groot internationaal forum voor discussies over de laatste en meest belangrijke resultaten van het bijenonderzoek. Deze meetings brengen onderzoekers samen van verschillende onderzoeksvelden en bieden een ontmoetingsplaats om ideeën uit te wisselen die voortkomen uit fundamenteel en toegepast onderzoek.

EurBee is een top-event voor onderzoekers die de verschillende aspecten van wilde en honingbijen onderzoeken en hoe deze bijen reageren op veranderingen in de omgeving. Op die manier wil men problemen met betrekking tot het behoud van biodiversiteit, bestuivingsdiensten, bedrijfsmethoden in de bijenteelt en de wintersterfte doelgericht kunnen aanpakken.

Semico NV staat in voor de praktische organisatie van dit event.

Er wordt voorgesteld om een subsidie van 5.000 euro toe te kennen aan UGent, via Semico NV, en dit als ‘conference sympathiser’. Dit betekent dat het logo van de Vlaamse overheid wordt opgenomen in de eindversie van het gedrukte programma. Bovendien krijgt de Vlaamse overheid, onder de sectie sponsors van de website van het congres, naast een dankbetuiging ook een vermelding als ‘conference sympathiser’.