Projectsubsidie aan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren voor het uitvoeren van het project “Kansen voor klimaatbestendige landbouw in de Gulpvallei” in het kader van de Vlaamse projectoproep 2019 ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.
De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.
De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).
De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).
De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).
De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014.

Begunstigde in 2019

Een subsidie van maximaal 20.000 euro wordt toegekend aan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren , Daaleindestraat 2, 3720 Kortessem, voor de uitvoering van het project “Kansen voor klimaatbestendige landbouw in de Gulpvallei” voor de periode van 24 maanden vanaf de ondertekening van het MB Het project moet echter ten laatste op 30 juni 2021 worden beëindigd (conform de verordening (EU) nr.702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014).

De promotor het Regionaal Haspengouw en Voeren zal samenwerken met volgende partners: de landbouwers, de projectgroep Voerstreek/Werkgroep Gulpdal, een begeleidende werkgroep en de stichting Ark.

Doelstellingen van de subsidie

Deze projectoproep heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die naar een constructief samengaan van landbouw en natuur streven en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Het thema voor deze projectorpoep is Klimaat. In Vlaanderen was de landbouwsector in 2016 verantwoordelijk voor de uitstoot van 7,4 Mton CO2-eq of, omgerekend, 16% van de niet-ETS emissies. De belangrijkste emissies van broeikasgassen in de landbouw zijn afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen bv. verwarming en klimatisering van serres, stallen en gebouwen  en van off-road voertuigen. Belangrijke niet-energetische bronnen zijn voornamelijk enterische emissies van methaan bij rundvee (vertering), emissies bij mestopslag en vrijstelling van lachgas bij bemesting .. (Voorontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030, 2018). Maar naast de uitstoot van broeikasgassen draagt onze landbouw ook voor een groot stuk bij aan klimaatmitigatie (bv. door koolstofopslag in weilanden, akkers, kleine landschapselementen (KLE’s) en natuurlijke shelters voor vee, ..) en –adaptatie (bv. infiltratie, opvang en bufferen van regenwater; beschikbaarheid van water in periodes van droogte, bodemkwaliteit, biodiversiteit, ..) en zijn er hier nog heel wat opportuniteiten.

Het project ‘Kansen voor klimaatbestendige landbouw in de Gulpvallei’ beoogt om samen met landbouwers en experten op zoek te gaan naar rendabele landbouwmodellen die rekening houden met het authentieke Voerense landschap en die tevens bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. De resultaten van dit project zullen een belangrijke plaats innemen in het overlegtraject tussen de gebiedsactoren (eigenaars en gebruikers van percelen, inwoners, projectgroep Voerstreek/werkgroep Gulpdal) dat in 2019 is opgestart en finaal moet leiden tot de opmaak en uitvoering van een gedragen inrichtingsplan. Deze aanpak beoogt tevens een doorbraak in het implementeren van een brede waaier aan klassieke en innovatieve maatregelen in het Gulpdal, zoals deze in het Gulpdalproject worden beoogd (meer draagvlak en engagement bij landbouwers voor maatregelen gericht op een natuur- en klimaatbestendig landschap, het waterbergend vermogen van het Gulpdal herstellen en behouden, verminderen van de afstroom van water en modder vanaf akkers gelegen op de westflank van de Gulp, het behoud van historisch permanente graslanden als waardevolle habitat in de vallei van de Gulp, ..).

Om de doelstellingen van het project te realiseren voorziet men concreet onder meer volgende acties:

  • Ondersteuning van de betrokken landbouwers onder vorm van een participatief proces met Keukentafelgesprekken met een 10 tot 15-tal landbouwers met als doel hen aan te zetten tot deelname aan het herstellen, beschermen en versterken van de functie van kleine droogdalen en beekdalen (zijstromen van de Gulp) in het landbouwgebied bij het opvangen van water en modder en het implementeren van deze maatregelen in functie van een klimaatbestendig Gulpdal (landbouwkundig of leveren van diensten);.
  • Advisering op bedrijfsniveau naar verduurzaming van het bedrijfsmodel via de doorrekening van verschillende scenario’s voor een 5-tal geïnteresseerde landbouwers die kunnen bijdragen aan een klimaatbestendig Gulpdal;
  • En tot slot informatie-sensibilisering-Matchmaking workshop (landbouwers matchen aan potentiële financierders (markt, consument, recreant, …)).