Projectsubsidie in kader van Vlaamse Toekomststrategie voor de Hardfruitsector van pcfruit vzw

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 21 en 31 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten zoals vermeld in artikel 21, lid 3 en 4 van verordening (EU) nr. 702/2014.

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting  en de steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Het gesteunde project moet van belang zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.(artikel 31, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

Vóór de begindatum van het gesteunde project wordt op het internet de volgende informatie bekendgemaakt: artikel 31, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014).

a) dat het gesteunde project wordt uitgevoerd;

b) de doelstellingen van het gesteunde project;

c) de vermoedelijke datum van de publicatie van de resultaten die van het gesteunde project worden verwacht;

d) de plaats waar de van het gesteunde project verwachte resultaten op het internet zullen worden bekendgemaakt;

e) de vermelding dat de resultaten van het gesteunde project gratis beschikbaar zijn voor alle ondernemingen die in de betrokken specifieke landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn.

De resultaten van het gesteunde project worden op internet beschikbaar gesteld vanaf de einddatum van het gesteunde project of vanaf de datum waarop informatie over die resultaten wordt gegeven aan leden van specifieke organisaties, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt. De resultaten blijven op internet beschikbaar gedurende ten minste vijf jaar vanaf de einddatum van het gesteunde project. (artikel 31, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun wordt rechtstreeks aan de organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding toegekend. (artikel 31, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun bedraagt hoogstens 100% van de in aanmerking komende kosten (artikel 31, lid 7 , verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 199.800 euro wordt toegekend aan pcfruit vzw, Fruittuinweg 1, 3800 Sint-Truiden voor de uitvoering van vier projecten in het kader van de Vlaamse Toekomststrategie voor de Hardfruitsector.

Doelstellingen van de subsidie

1. Situering

Pcfruit vzw diende op 22 januari 2018 een aantal projectvoorstellen in die betrekking hebben op de volgende activiteiten

1. Thema smart farming: smart farming optimaliseren

In 2016 lanceerde pcfruit vzw de ‘EVA app’ (Eindelijk Vereenvoudigde Administratie) die de fruittelers helpt om het fruitbedrijf te managen en verschillende noodzakelijke registraties (bemesting, gewasbescherming, …) te vergemakkelijken. Met dit projectvoorstel wil men het platform nog ‘vernufter’ maken door het toevoegen van nieuwe modules met het oog op volgende:

een vlottere tijdsregistratie van zijn personeel in functie van kostprijsberekeningen van een specifiek perceel of het totaal van het bedrijf;

het registreren van waarnemingen of artefacten samen met de GPS-positie (via de smartphone);

visualisatie van de oogstresultaten en benchmarking met andere percelen in het bedrijf en met vorige jaren, …

Verwacht resultaat voor de sector en de hardfruitteler:

Een eenvoudige, rechtstreekse registratie via de EVA-app op smartphone, i-Pad of PC leidt tot tijdswinst, maar bovendien worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor het analyseren van de resultaten (vergelijking tussen percelen, tussen jaren, met het gemiddelde van de sector, …). Dit zal uiteindelijk leiden tot betere beslissingen in de bedrijfsvoering en mogelijks ook tot een kostenbesparing of een verbeterde rentabiliteit van het bedrijf.

2. Thema Smart farming & IPM optimaliseren: introductie van het Internet of Things in de fruitaanplant

In dit project wil men een connectie ontwikkelen tussen  een netwerk van goedkope maar betrouwbare sensoren (vochtigheidssensoren, temperatuursensoren, bladnatsensoren, positiesensoren,…) in de fruitaanplant en de smartphone van de fruitteler via het internet of Lora netwerk (Long Range telecommunicatienetwerk voor lange afstandcommunicatie met weinig vermogen). Zo kan de teler zich baseren op erg specifieke en lokale informatie die hem helpen beslissen voor een meer beredeneerde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Men heeft 2 ‘cases’ voor ogen die een direct voordeel  bieden voor de teler en voor het milieu.

  • Case 1: voor alle fruitsoorten die in een tunnel (eventueel uitbreidbaar tot regenkappen, hagelnetten, insectennetten, …) staan (microklimaat): via algoritmes direct individuele adviezen geven aan de teler over de noodzaak om te verluchten, te behandelen met fungiciden, …,

  • Case 2: pitfruit: informatieverstrekking over noodzaak tot herbehandelen tegen schurft of niet van boomgaarden die verspreid liggen in de omgeving bij regenval na behandeling.

De resultaten van dit project zullen bijdragen tot een meer beredeneerde toepassing van gewasbeschermingsmiddelen, een kostenbesparing en een verbeterde bescherming van het milieu.

3. Thema Kwaliteit: metastudie rond kwaliteitsverbetering

Momenteel zit de teelt (en de verkoop) van Vlaamse appel, in het bijzonder Jonagold, in het slop ondanks dat in recent Amerikaans onderzoek bij studenten deze variëteit het hoogste scoorde op het vlak van smaak en appreciatie.

Een eerste doel van deze studie is om weer te geven of er een kwaliteitsverschuiving is ten opzichte van het verleden en op welke metingen dat zich dan uit (vb. hardheid, % eerste pluk, % eerste en tweede pluk, ….).

In een tweede deel van deze metastudie worden alle beïnvloedende factoren uit historisch onderzoek opgelijst en gerankt naar het belang en op een wetenschappelijke wijze wordt de betrouwbaarheid van hun impact gemeten. Rond die factoren die invloed hebben op (een uniforme) vruchtkwaliteit, wordt een uitgebreide informatiecampagne opgezet  en worden de kritieke punten gedemonstreerd in de reguliere proeftuinwerking van de Proeftuin pit- en steenfruit (perceel van de toekomst). Er wordt eveneens de ontwikkeling van een tool voorzien waarbij de teler of producentenorganisatie de (evolutie van de) kwaliteit gemakkelijk kan visualiseren en opvolgen.

Het ras Jonagold is sinds het begin van de jaren ’80 in onderzoek. Honderden proeven hebben sindsdien plaats gevonden rond diverse teelt technische parameters. Door stelselmatige verhogingen van de producties (van ca. 40 tot ca. 70 ton/ha) is de teelt op het vlak van productievolume geoptimaliseerd maar is er allicht kwaliteit verloren. Door inzichten in die factoren die  de grootste negatieve invloed hebben op de kwaliteit en een consequente aanpassing van de teelttechniek, kan een homogener product (fruit) bekomen worden. Dit moet leiden tot een betere appreciatie van de handel en de consument. Ook zal deze informatie voor andere variëteiten worden vergeleken. Het doel is om tot besluiten te komen die belangrijk zijn voor de meeste of alle appelvariëteiten.

4. Thema IPM optimaliseren: de impactmeter voor neveneffecten op nuttigen

Voor de Vlaams fruitteelt een imago opbouwen van ‘first in class’ op het vlak van IPM, waardoor het vertrouwen van de klant vergroot en er zich commerciële opportuniteiten ontwikkelen.

Sinds IPM algemeen wordt toegepast en bovendien sinds 2015 verplicht is, is de lat rond de basisaspecten van IPM, met name de neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen op nuttige insecten en mijten, eerder verlaagd.

Dit heeft tot gevolg dat er eerder meer dan minder wordt behandeld in boomgaarden en dat de robuustheid van het IPM systeem in boomgaarden niet positief geëvolueerd is.

Met dit project wil men een voor de teler duidelijke en gemakkelijk toegankelijke tool ontwikkelen die zich focust op de te verwachten neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen op nuttige insecten en mijten. Hierdoor kan de volle aandacht terug gaan naar de basis van IPM, waarbij maximaal kansen gegeven worden aan duurzame en natuurlijke insecten- en mijtenbestrijding. Door deze gefocuste benadering wordt de fruitteelt opnieuw leider in het toepassen van IPM en kan de Vlaamse fruitteelt zich differentiëren van deze in het buitenland, wat commerciële voordelen kan opleveren.

2. Financiering

Financiering
ACTIVITEIT PROJECTVOORSTEL

budget

in euro

gevraagd budget (90%)

in euro

Smart farming 1. Smart farming optimaliseren 55.000  (1j) 49.500
Smart farming & IPM optimaliseren 2. Introductie van het internet of things in de boomgaard 60.000 (2j) 54.000
Kwaliteit 3. Metastudie kwaliteitsparameters appels 40.000 (2j) 36.000
IPM optimaliseren 4. De impactmeter voor nevenwerking op nuttigen 67.000 (2j) 60.300
Totaal   222.000 199.800