Projectsubsidie “Megavino 2018”

De hieronder beschreven maatregelen vallen onder art. 24 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 en worden zoals voorgeschreven in artikel 9 aan de Europese Commissie ter kennis gegeven. De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014) Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun. (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014) De steun is transparant overeenkomstig artikel 5, lid 2, a), verordening (EU) 702/2014.

De steun dient voor de financiering van de kosten van: (artikel 24, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014 )

a) het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden, handelsbeurzen en tentoonstellingen;
b) publicaties om landbouwproducten beter bekend te maken bij het brede publiek.

In de in lid 2, onder (b), bedoelde publicaties mag geen specifieke onderneming, merknaam of oorsprong worden vermeld.

Deze beperking is evenwel niet van toepassing op een verwijzing naar de oorsprong van landbouwproducten die vallen onder:

a) kwaliteitsregelingen als bedoeld in artikel 20, lid 2, onder (a), mits die verwijzing exact overeenkomt met de door de Unie beschermde benaming;
b)kwaliteitsregelingen als bedoeld in artikel 20, lid 2, onder (b) en (c), op voorwaarde dat de verwijzing in de boodschap van ondergeschikt belang is. (artikel 24, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014)

De steun dekt de volgende in aanmerking komende kosten van het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden, beurzen en tentoonstellingen, als bedoeld in lid 2, onder (a): (artikel 24, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014)

a) deelnamekosten;
b) reiskosten
c) kosten van publicaties en websites die het evenement aankondigen;
e) symbolische prijzen tot een waarde van 1 000 euro per prijs en per winnaar van de wedstrijd.

De steun wordt toegekend: (artikel 24, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014)

a) in natura, of
b) als vergoeding van de kosten die de begunstigde werkelijk heeft gemaakt.

Wanneer de steun in natura wordt toegekend, mag hij niet in de vorm van rechtstreekse betalingen aan de begunstigden worden verleend, maar wordt hij aan de aanbieder van de afzetbevorderingsmaatregel betaald.

De afzetbevorderingsmaatregelen mogen worden uitgevoerd door producentengroeperingen of andere organisaties, ongeacht hoe groot die zijn. De steun voor symbolische prijzen als bedoeld in lid 4, onder (e), wordt slechts aan de aanbieder van de afzetbevorderingsmaatregelen betaald als de prijs werkelijk is uitgereikt en na voorlegging van een bewijs van de uitreiking.

De steun voor afzetbevorderingsmaatregelen is onder objectief vastgestelde voorwaarden toegankelijk voor alle ondernemingen die daarvoor in het betrokken gebied in aanmerking komen.

Wanneer de afzetbevorderingsmaatregel door een producentengroepering of -organisatie wordt uitgevoerd, mag lidmaatschap van deze groepering of organisatie niet als deelnemingsvoorwaarde worden gesteld en moeten bijdragen in de administratieve kosten van de groepering of organisatie beperkt blijven tot de kosten van het aanbieden van de afzetbevorderingsmaatregel. (artikel 24, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014)

De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten. (artikel 24, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014)

Begunstigde

Een subsidie van maximaal 15.000 euro wordt  toegekend aan vzw Belgische Wijnbouwers die samen met  L’Association dez Vignerons de Wallonie aslb  instaat voor de organisatie van “Megavino 2018” van vrijdag 26 oktober tot en met maandag 29 oktober 2018 in Brussels Expo.

Doelstellingen van de subsidie

vzw Belgische Wijnbouwers diende op 26 december 2017 een subsidieaanvraag in bij het kabinet van mevrouw de minister met de vraag voor een financiële tussenkomst voor dit event.

Megavino, de grootste wijnbeurs in de Benelux, werd ongeveer twintig jaar geleden opgericht door twee wijnspecialisten, Dirk Rodriguez en Alain Bloeyckens. In 2018 zal de 20ste editie van de beurs plaatsvinden in Brussels Expo van vrijdag 26 oktober 2018 tot en met maandag 29 oktober 2018. België en zijn wijnbouwers zijn eregast op dit wijnsalon.

Deze beurs is een unieke gelegenheid om de Belgische wijnen, voor het eerst, en in de hoofdstad, eendrachtig in de kijker te stellen. Op die manier worden naam en faam verspreid van de Belgische Wijnbouw, die als een nieuwe kwaliteitsvolle en symbolisch belangrijke Belgische agrarische sector wordt voorgesteld.

Naar aanleiding van de regionalisering van de landbouwbevoegdheid, waaronder ook de wijnbouw valt, werden twee beroepsorganisaties opgericht:

Vlaamse vereniging: “De Belgische Wijnbouwers vzw  (BW)“
Waalse vereniging: ”Association des Vignerons de Wallonie asbl (AVW)”. 

De Vlaamse vereniging (Belgische Wijnbouwers vzw) werd opgericht onder impuls van Unizo in 2009 en vertegenwoordigt meer dan 70 wijnbouwers. De vzw staat naast de jaarlijkse organisatie van opleidingen en de jaarlijkse verkiezing van een “Belgische wijnambassadeur” mee in voor activiteiten ter ondersteuning en promotie van de Belgische wijn, zoals de uitreiking van de prijzen “Beste Belgische wijnen”, de wijnrally door België “Belgische Wijnronde”.

De Waalse vereniging vertegenwoordigt meer dan 30 wijnbouwers.

De Vlaamse en Waalse vereniging organiseren de beurs en werken hier samen onder een gemeenschappelijke koepelvereniging. Ze zullen ook in de toekomst blijven instaan voor de gezamenlijke promotie van Belgische wijnen. Men wil zo tot een meer coherente ontwikkeling komen van de wijnbouw in België, haar zelfstandige leden-wijnbouwers in beeld brengen en degelijkheid en kwaliteit van Belgische wijnen promoten in België en in buitenland in nabije toekomst.

Op de stand “België en zijn Wijnbouwers”  zouden een 16 tal wijnbouwers elk hun productie op een visueel uniforme manier voorstellen met daarnaast gezamenlijke ontmoetings- degustatie- en informatieruimte van totaal ongeveer 150 à 200 m2.

Financiering:

Beide verenigingen hebben hiervoor een overzicht van raming van kosten opgemaakt: 79.750 euro (AVW)+ 83.750 euro (BW): 163.000 euro.
De Vlaamse vereniging vraagt een financiële ondersteuning voor deze beurs.
Er wordt voorgesteld om een subsidie van 15.000 euro toe te kennen als tussenkomst in het aandeel van de Belgische Wijnbouwers vzw in de verplichte mediacampagne Gastland (Vlaamse uitgaven).