Subsidiëring biologische landbouw 2010

Steunmelding aan EU

In de Beleidsnota 2009-2014 voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid wordt verdere uitvoering gegeven aan het “Strategisch Plan voor de biologische landbouw 2008-2012” in nauwe samenwerking met Bioforum Vlaanderen, Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond. Centraal onderdeel uit het Strategisch Plan vormt het stimuleren van de binnenlandse productie van  bioproducten.  Andere hefbomen uit het Strategisch Plan vormen het stimuleren van de ketenontwikkeling, het uitvoeren van studies naar het verhogen van de rendabiliteit van de biologische bedrijfsvoering, onderzoek en voorlichting, kennisdoorstroming, consumentencommunicatie en samenwerking met andere beleidsdomeinen. De concretisering van de doelstellingen uit het Strategisch Plan wordt vertaald in jaarplannen. Ter ondersteuning van de biologische landbouw, voorziet de Vlaamse Overheid in een subsidie voor technische ondersteuning in de vorm van adviesdiensten. De subsidiabele activiteiten en hun steunpercentages zijn de volgende:

 1. met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanente of  periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame;
 2. met betrekking tot de organisatie van en de deelname aan fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen:
  1. deelnamekosten,
  2. reiskosten,
  3. kosten van publicaties,
  4. de huur van expositieruimte,
  5. symbolische prijzen die in het kader van wedstrijden worden uitgereikt, met een maximumwaarde van 250 EUR per prijs en per winnaar;
 3. met betrekking tot de volgende activiteiten, op voorwaarde dat geen melding wordt gemaakt van het individuele bedrijf of merk of van de individuele oorsprong:
  1. vulgarisatie van wetenschappelijke kennis,
  2. feitelijke informatie over voor producten uit andere landen toegankelijke kwaliteitssystemen, over generieke producten, alsmede over de voedingswaarde van die producten en tips voor het gebruik
 4. publicaties, zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over producenten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product, mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de publicatie aan bod te komen..

De steun mag 100 % van de vermelde kosten dekken en wordt in natura in de vorm van gesubsidieerde diensten toegekend. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producent.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie

 1. Een aanvraag richten aan de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij;

 2. Een projectplan voorstellen voor het betreffende kalenderjaar;

 3. Een begroting opstellen voor het projectplan met bijzondere aandacht voor de voor subsidiëring voorgelegde activiteiten.

 4. de aanvrager moet voldoen aan alle voorwaarden van Art. 15 van verordening 1857/2006 (Verordening betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor Kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001).

1. Subsidie Bioweek 2010

Begunstigde in 2010

Een subsidie van maximaal 75.000 euro wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project Bioweek 2010 (5-13 juni 2010).

Doelstellingen van de subsidie

 • Het maatschappelijk draagvlak voor biologische landbouw vergroten
 • Bio onder de aandacht brengen bij het grote publiek door de Bioweek met ondersteunende communicatiecampagne
 • Het grote publiek oproepen om deel te nemen aan een leuke bio-activiteit tijdens de Bioweek
 • Tijdens de activiteiten van de Bioweek de meerwaarde van biologische producten laten zien en bouwen aan de geloofwaardigheid van de bio
 • Bevorderen van de groei van de vraag naar biologische producten

2. Subsidie Netwerk Bioforum Vlaanderen 2010

Begunstigde in 2010

Een subsidie van maximaal 599 000 EUR wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project Netwerk Bioforum Vlaanderen – financiering kerntaken.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2010

M.b.v. deze subsidie worden volgende kerntaken van Bioforum Vlaanderen gesubsidieerd en uitgevoerd:

 • Vertegenwoordiging van de Vlaamse biosector op diverse fora
 • Inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008-2012.
 • Uitvoering hefbomen van het Strategisch Plan Biologische Landbouw 2008-2012.
 • Informatie naar het grote publiek; informatie naar biologische marktdeelnemers
 • Ondersteuning van de marktdeelnemers: inhoudelijke ondersteuning (bv.dossiervoorbereiding); ontwikkelen van specifieke expertise die ter beschikking gesteld wordt (bv. Structuurbegeleiding, tekstredactie, projecten opstarten, evaluatie); introduceren van partnerschappen en samenwerkingsverbanden;

3. Subsidie Communicatiemiddelen voor de korte keten – de kortste link naar de consument

Begunstigde in 2010

Een subsidie van maximaal 25.000 euro wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Communicatiemiddelen voor de korte keten – de kortste link naar de consument, 2010” (najaar 2010).

Doelstellingen van de subsidie

 • De omzetgroei van de biologische korte keten stimuleren;
 • Het maatschappelijk draagvlak voor biologische landbouw vergroten;
 • De hoevewinkels en marktkramers ondersteunen in hun marketing door middel van het aanleveren van materiaal (vlaggen, borden, voertuigstickers, canvassen) ter verhoging van de visibiliteit (zichtbaarheid in het straatbeeld);
 • Kennis over bio brengen door middel van het boekje “Vergeten biogroenten” van Velt dat verspreid wordt onder de marktdeelnemers korte keten die het op hun beurt cadeau kunnen doen aan hun klanten.

Verwachte realisaties in 2010

 • Bioforum zorgt voor het aanleveren van materiaal (vlaggen, borden, voertuigstickers, canvassen) ter verhoging van de zichtbaarheid van hoevewinkels, marktkramers in het straatbeeld. Bioforum biedt aan elke marktdeelnemer een pakket ter waarde van 100 euro waaruit hij vrij kan kiezen aan materiaal.;
 • Bioforum zorgt voor aankoop van het boekje “Vergeten biogroenten” (1500 stuks) bij Velt en voor verspreiding van deze boekjes onder de marktdeelnemers (ongeveer 10 per marktdeelnemer);
 • Bioforum laat deze campagne korte keten samenvallen met de communicatie najaarscampagne van VLAM. De najaarscampagne is gepland eind september- begin oktober 2010 en is gericht op drie doelgroepen: de winkels (actieterrein VLAM), de hoevewinkels en marktkramers (actieterrein van Bioforum binnen campagne korte keten). Er zal ondermeer een mediacampagne gevoerd worden die extra klanten naar de (hoeve) winkels en markten moet lokken.

4. Contact

Biologische Landbouw
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Fax 02 552 78 71
Els Bonte | Tel. 02 552 75 19 | els.bonte@lv.vlaanderen.be