Subsidiëring biologische landbouw 2011

Steunmelding aan EU

In de Beleidsnota 2009-2014 voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid wordt verdere uitvoering gegeven aan het “Strategisch Plan voor de biologische landbouw 2008-2012” in nauwe samenwerking met Bioforum Vlaanderen, Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond. Centraal onderdeel uit het Strategisch Plan vormt het stimuleren van de binnenlandse productie van  bioproducten.  Andere hefbomen uit het Strategisch Plan vormen het stimuleren van de ketenontwikkeling, het uitvoeren van studies naar het verhogen van de rendabiliteit van de biologische bedrijfsvoering, onderzoek en voorlichting, kennisdoorstroming, consumentencommunicatie en samenwerking met andere beleidsdomeinen. De concretisering van de doelstellingen uit het Strategisch Plan wordt vertaald in jaarplannen. Ter ondersteuning van de biologische landbouw, voorziet de Vlaamse overheid in een subsidie voor technische ondersteuning in de vorm van adviesdiensten. De subsidiabele activiteiten en hun steunpercentages zijn de volgende:

 1. met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanente of  periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame;
 2. met betrekking tot de organisatie van en de deelname aan fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen:
  1. deelnamekosten,
  2. reiskosten,
  3. kosten van publicaties,
  4. de huur van expositieruimte,
  5. symbolische prijzen die in het kader van wedstrijden worden uitgereikt, met een maximumwaarde van 250 EUR per prijs en per winnaar;
 3. met betrekking tot de volgende activiteiten, op voorwaarde dat geen melding wordt gemaakt van het individuele bedrijf of merk of van de individuele oorsprong:
  1. vulgarisatie van wetenschappelijke kennis,
  2. feitelijke informatie over voor producten uit andere landen toegankelijke kwaliteitssystemen, over generieke producten, alsmede over de voedingswaarde van die producten en tips voor het gebruik
 4. publicaties, zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over producenten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product, mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de publicatie aan bod te komen..

De steun mag 100 % van de vermelde kosten dekken en wordt in natura in de vorm van gesubsidieerde diensten toegekend. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producent.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie

 1. Een aanvraag richten aan het Departement Landbouw en Visserij;

 2. Een projectplan voorstellen voor het betreffende kalenderjaar;

 3. Een begroting opstellen voor het projectplan met bijzondere aandacht voor de voor subsidiëring voorgelegde activiteiten.

 4. de aanvrager moet voldoen aan alle voorwaarden van Art. 15 van verordening 1857/2006 (Verordening betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor Kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001).

Subsidie Biologische landbouw voor het project “Bio zoekt Boer” voor de periode 1 september 2011 – 31 oktober 2011

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 20.775 euro wordt toegekend aan BB Consult vzw, Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven voor het project “Bio zoekt Boer voor de periode 1 september 2011 – 31 oktober 2011”.

Doelstellingen van de subsidie

Doelstelling van het project is de drempels te verlagen voor gangbare land- en tuinbouwers om over te schakelen naar de biologische productiemethode.  Kerntaak hierbij is adviesverlening, hetzij door middel van een persoonlijke aanpak hetzij door middel van vormingen, toelichtingen op themagroepen, vakgroepen, … Verder wordt voorzien in communicatie in vakbladen.

Verwachte realisaties in 2011

 1. Sensibiliseren voor biologische productie via het beschikbaar stellen van duidelijke informatie en werken aan een positief imago.
  • het aanreiken van interessante modellen
  • het gebruik van de landbouwvakpers
  • het gebruik maken van de landbouwbeurzen
 2. De ondersteuning van concreet geïnteresseerden, via ondermeer:
  • het beschikbaar stellen van relevante en actuele marktinformatie per subsector
  • het beschikbaar stellen van concrete en duidelijke teelttechnische fiches
  • het beschikbaar stellen van omschakelingsbrochures
  • het beschikbaar stellen van heldere informatie over overheidsmaatregelen
  • het beschikbaar stellen van mogelijkheden inzake voorlichting
  • het faciliteren van bedrijfsbezoeken
  • het opzetten van gespreksgroepen (regionaal en subsectoraal)
 3. De concrete begeleiding van kandidaat-omschakelaars
  • het opzetten van of meerdere gespreksgroepen en/of studiekringen
  • het opmaken van een concreet stappenplan en een overzicht van alle betrokken personen en instanties
  • het inschakelen van de erkende centra voor omschakeling in functie van de opmaak van een concreet omschakelingsplan voor een geïnteresseerde land- en tuinbouwer

Subsidie Biologische landbouw in het lager en middelbaar onderwijs 2011 – Velt vzw

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 15.000 euro wordt toegekend aan Velt vzw, Uitbreidingsstraat 392C, 2600 Berchem voor het project “Biologische landbouw voor het lager en middelbaar onderwijs 2011” (1 januari tem 31 december 2011).

Doelstellingen van de subsidie

 • Ondersteuning bieden aan scholen en leerkrachten zowel lager als middelbaar onderwijs bij het gebruik van Bio met Klasse als instrument om het thema biologische landbouw en voeding over te brengen naar de leerlingen.

 • Bio met Klasse en materiaal bekendmaken.

 • Het aangaan van samenwerkingsverbanden met instanties die zich richten naar het onderwijs met de thema’s voeding en landbouw.

Verwachte realisaties in 2011

 • Begeleiden van scholen:
  • Velt wil haar begeleiders verder bekwamen en scholen daarmee begeleiding op maat aanbieden bij het aan bod laten komen van bio in de lessen/scholen.
  • Het inschakelen van deze lesgevers op vraag van scholen vraagt opvolging op administratief, financieel en logistiek vlak.
  • De website 'Bio met klasse' wordt verder interactief en dynamisch ingevuld en waar mogelijk worden er linken gelegd naar actuele campagnes.
 • Realisaties in scholen:
  • Velt streeft er naar om in 2011 in 15 scholen acties rond biologische landbouw en voeding te realiseren. Hiervoor worden aanknopingspunten in andere campagnes gebruikt (vb. de Week van de Smaak).
 • Geïntegreerde en campagnematige aanpak:
  • Er worden initiatieven ontwikkeld naar diverse stakeholders: in eerste plaats naar directies en leerkrachten, maar daarnaast ook naar leerlingen en oudercomités.
  • Op schoolniveau wil Velt het cateringaspect mee uitbouwen. Immers educatie over bio heeft meer succes als op school effectief bioproducten beschikbaar zijn (biofruit, biomelk, biotussendoortjes,…).
 • Extra naar lagere scholen:
  • Er gaat vooral aandacht naar promotie voor lagere scholen gezien deze doelgroep relatief nieuw is en nog niet (voldoende) vertrouwd is met Bio met Klasse.
 • Vormingdagen en beurzen:
  • Het toelichten van Bio met Klasse op vormingsdagen en didactische beurzen voor leerkrachten creëert een breed draagvlak en hiermee worden heel wat scholen en leerkrachten bereikt die Bio met Klasse nog niet kennen.
 • Gebruik maken van bestaande infokanalen:
  • Gerichte promotie is wezenlijk voor de naambekendheid van Bio met Klasse. Hiervoor wordt in eerste instantie gebruikt gemaakt van bestaande infokanalen:
   • tijdschriften departement onderwijs
   • websites voor leerkrachten
   • De Biotheek website en digitale nieuwsbrieven van Bioforum Vlaanderen
   • communicatiekanalen van de cel NME van het departement Leefmilieu
 • Samenwerkingsverbanden:
  Verschillende organisaties zijn vragende partij om biologische landbouw en voeding te koppelen aan hun initiatieven (EDO, MOS, onderwijsnetten, provincies, LOGO’s, VIGEZ, …). Met deze organisaties zullen samenwerkingsverbanden worden aangegaan.

Subsidie Coördinatiecentrum  praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT) 2011

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 160.000 euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel voor de werking van het CCBT 2011 (coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting 2011) (1 januari tem 15 november 2011).

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van het CCBT VZW is het praktijkgericht onderzoek en voorlichting ten behoeve van de biologische teelt te coördineren en te stimuleren in Vlaanderen. Het is de bedoeling om ondermeer hiermee de dynamiek van de biologische teelt - binnen het kader van relevante Europese wetgeving - te bevorderen. Het CCBT heeft ook als taak om kwaliteitsbewaking te doen van het onderzoek en de voorlichting biologische teelt, uitgevoerd door de proefcentra.

Het CCBT neemt ondermeer volgende taken op zich (niet-limitatief):

 • Inventariseren en opvolgen van de noden inzake praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
 • Coördineren van het praktijkgericht onderzoek biologische landbouw tussen de deelsectoren enerzijds en de partners anderzijds
 • Coördineren en stimuleren van de voorlichting
 • Afstemming met andere actoren in het onderzoek biologische teelt (zoals NOBL)
 • Afstemming met actoren en netwerken binnen de biologische sector
 • Ondersteuning bieden aan de proefcentra in de werking van de technische comités (biologische teelt)
 • Aantrekken van extra financiering
 • Afspraken maken over de verdeling van de extra Vlaamse werkingsmiddelen
 • Advisering inzake de inzet van Vlaamse investeringsmiddelen in het praktijkgericht onderzoek biologische teelt.
 • Netwerking met de gangbare landbouw en het landbouwonderzoek in het algemeen
 • Algemene vertegenwoordiging
 • Algemene communicatie
 • Internationale contacten

Verwachte realisaties in 2011

Uitvoering van volgende projecten 2011 :

 • Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt (Pcfruit)
 • Literatuurstudie:  mogelijkheden tot alternatieve bestrijding van infecties door E. coli en E. rhusiopathiae (vlekziekte) binnen de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf veehouderij)
 • Hoe kan de pH van de bodem verlaagd worden in een biologische teelt van kleinfruit (PPK)
 • Inzicht in en beheersing van boswantsproblematiek in de biologische perenteelt (Pcfruit)
 • Bemesting biologisch grasland in perspectief van regionaal gemengd bedrijf (PCBT)
 • Beheersing van probleemplagen in de biologische groententeelt in openlucht (PCBT)
 • Demo: aard en niveau bemesting in biologische teelt trostomaat (PCG)
 • Aanpak van coccidiose, bij kalveren en geitenlammeren (Hooibeekhoeve)

Subsidie Biologische bedrijfsvoorlichting 2011 - Coördinatiecentrum  praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT vzw)

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 100.000 euro wordt toegekend aan CCBT vzw (coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting 2011), Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel voor het project Biologische Bedrijfsvoorlichting 2011.

Doelstellingen van de subsidie

Doel is het versterken van de bedrijfsvoorlichting door het verzekeren van kennisopbouw en kennisverspreiding rond biologische landbouw in de proefcentra. De nadruk ligt op het aanvullen van de kennis in de proefcentra.

Verwachte realisaties 2011

Onderzoekers/proefcentra worden in de mogelijkheid gesteld een gemotiveerd kennisopbouwproject in te dienen bij het CCBT tegen 15 januari 2011.

Kennisopbouw wordt omschreven als het actief op zoek gaan naar kennis, zowel op nationaal als op internationaal niveau; alsook het eigen maken van deze kennis en het uitdragen naar de sector toe. Dankzij het project worden de onderzoekers ondersteund om aan kennisopbouw en –verdieping te doen in functie van de huidige of toekomstige werking rond bedrijfsvoorlichting.

Een overkoepelende voorwaarde waaraan elk kennisopbouwproject moet voldoen is het aspect kennisdeling. Kennisdeling kan gedefinieerd worden als de mate waarin kennis gedeeld wordt. Kennis delen blijkt uit een actieve houding, zowel binnen eigen land als in het buitenland.

De Raad van Bestuur van het CCBT zal verder de projectvoorstellen beoordelen aan de hand van volgende criteria (gerangschikt volgens prioriteit, zie ook projectvoorstel in bijlage) :

 • Bijdrage tot kwaliteitsverbetering van de kennisontsluiting;
 • Bijdrage aan effectieve kennisopbouw;
 • Meer internationale ervaringen;
 • Duurzaamheid en structurele karakter van de acties;
 • Samenwerking.

De dagelijkse opvolging en coördinatie van dit project wordt opgenomen door het CCBT.

Het project loopt vanaf 1 januari 2011 tot en met 15 november 2011.

Subsidie Biologische bedrijfsnetwerken 2011 - Bioforum

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 109.498 euro wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Biologische Bedrijfsnetwerken 2011”.

Doelstellingen van de subsidie

Er ligt heel wat kennis bij de biologische sector. Het dynamiseren van kennisuitwisseling kan voor een groot stuk bijdragen tot een verdere professionalisering van de biologische ondernemingen en kan bijdragen tot onderzoek dat meer gestuurd wordt vanuit de vragen en noden in de praktijk. In Nederland is men op zoek gegaan naar manieren om deze interactieve kennisuitwisseling bij ondernemers optimaal te realiseren, wat geleid heeft tot de zogenaamde ‘bedrijfsnetwerken’. Het Louis Bolk Instituut heeft hier rond in Nederland jarenlange ervaring opgebouwd.

In 2009 – 2010 werd in Vlaanderen een start genomen met het project “Bio-bedrijfsnetwerken” in vier sectoren van de biologische land- en tuinbouw : melkveehouderij, geitenhouderij, kleinfruitteelt en vollegrondsgroententeelt.

Van bij de aanvang werd duidelijk dat het project biologische bedrijfsnetwerken waarvan eind december 2010 de eerste fase wordt afgerond de aanvang zou zijn voor een langetermijn opzet, dat uiteindelijk dient uit te monden in een verzelfstandigde werking van bedrijfsnetwerken in diverse sectoren van de biologische land- en tuinbouw.

Het project “Biologische bedrijfsnetwerken” wordt daarom ook in 2011 verder gesubsidieerd met als doelstellingen:

 • Bijeenkomsten netwerkgroepen verderzetten
 • Onderzoekers/voorlichters bij de bedrijfsnetwerken betrekken
 • Overdragen van de methodiek
 • Prospectie van nieuwe sectoren

Verwachte realisaties 2011

 • Bijeenkomsten netwerkgroepen verderzetten:

Er worden in totaal 20 netwerkbijeenkomsten voorzien in diverse vormen (studiedagen, themagroepen, bedrijfsrondgangen). Deze 20 bijeenkomsten worden gespreid over de sectoren melkvee, geitenhouderij, kleinfruit en groenten.

De melkveehouders willen voldoende (winter)bijeenkomsten waarin een vrij brede thematiek wordt uitgewerkt (gezonde koeien, positief profiel, faire prijs). Overleg wordt gepleegd

met de Coöperatie Biomelk Vlaanderen met het oog op een gecoördineerde samenwerking.

De geitenhouders wensen het aantal bijeenkomsten te beperken tot 3, maximum 4 bijeenkomsten per jaar, en deze toe te spitsen op aansturing en terugkoppeling van praktijkonderzoek.

In de groententeelt worden de bijeenkomsten voor bedrijven met verbrede doelstellingen beperkt omdat daar wordt aangegeven dat een jaarlijkse studiedag en een bedrijfsbezoek volstaan. Voor de planning van de netwerkactiviteiten van de vollegrondsgroententeelt wordt samengewerkt met het PCBT.

In de kleinfruitteelt wordt de planning afgestemd met PPK en wordt ondermeer samengewerkt met de proeftuin voor de organisatie van een startercursus. In deze subsector gaat het (in verhouding) om een zeer grote groep nog onervaren, pas gestarte of toekomstige telers.

 

 • Onderzoekers/voorlichters bij de bedrijfsnetwerken betrekken:

Gezien het belang van korte contactlijnen met onderzoekers en voorlichters voor vraagsturing en terugkoppeling van het praktijkonderzoek, werd reeds in het netwerkenproject van 2010 intensief overlegd met praktijkcentra en voorlichters. Daarnaast zullen de bedrijfsnetwerken op termijn zelfstandig aan het werk moeten zonder verdere begeleiding van onze Nederlandse

partner. Naast het voorziene coachingtraject voor netwerkbegeleiders is het van belang dat ook andere Vlaamse onderzoekers en voorlichters die niet meteen in de begeleiding van een netwerk wensen in te stappen, toch nauw kunnen worden betrokken bij de werking van de netwerken. Daarnaast moet stilaan toegewerkt worden naar eigen begeleiders van de netwerken. De meest aangewezen weg is hiervoor om geïnteresseerden daarin een eigen verantwoordelijkheid te geven. Door een vaste vergoeding te voorzien worden de betrokkenen gestimuleerd om eigen initiatief te ontwikkelen, zelf wat voorbereidend opzoekingswerk te doen, structureel aanwezig te zijn, ook zonder specifieke rol als les- of voordrachtgever, kortom : “hun” netwerk te “trekken”. Via een vaste vergoeding worden betrokkenen gestimuleerd om hun “functie” waar te maken.

 

 • Overdragen van de methodiek:

In het netwerkenproject 2011 wordt een coachingtraject voorzien dat zich in eerste instantie richt naar toekomstige netwerkbegeleiders, maar waarin ook bedrijfsbegeleiders, voorlichters en onderzoekers kunnen instappen. De vraaggestuurde methodiek is voor al deze functies van belang, en meer en meer evolueert advies in de primaire sector ook in de richting van groepsadvies.

In het project is bijkomend budget voorzien voor communicatie van de netwerkmethodiek.

 

 • Prospectie van nieuwe sectoren:

Het is van belang om naast de sub-sectoren van de Vlaamse biolandbouw die op dit moment een strategisch belang hebben (of m.a.w. de meest ontwikkelde subsectoren), en tegen de achtergrond van de ervaringen met het netwerkenproject 2010, ook prospectie uit te voeren m.b.t. het potentieel van op dit moment minder ontwikkelde sectoren. Met name wat de sectoren pitfruit, vleesvee en pluimvee betreft, kan dit belangrijke perspectieven opleveren.

 

Het project loopt vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.

Subsidie Biologische landbouw voor de ketenontwikkeling

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 95.000 euro wordt toegekend aan BioForum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Ketenontwikkeling BioForum Vlaanderen” (1 januari 2011 tem 31 oktober 2011).

Doelstellingen van de subsidie

 • Prospectie naar marktkansen
 • ondersteunen van foodservices
 • markttrends opvolgen en actualiseren en uitvoeren van marktstudies + monitoring cijfers
 • communicatie

Verwachte realisaties in 2011

Prospectie naar marktkansen:

 • Permanente evaluatie van de markt
 • Stimuleren van samenwerkingsverbanden
 • Nieuwe afzetkanalen worden opgespoord.

Ondersteunen van foodservices:

 • BioForum zal een Ronde Tafel organiseren: het potentieel van foodservices als afzetmarkt voor de biosector wordt uitgediept, en de aanvoer van de biosector naar de foodservices wordt toegelicht.
 • BioForum zal de map “Toveren met bio in grootkeukens en horeca” inhoudelijk bijwerken en opnieuw bekend maken en digitaal aanbieden aan de foodservices.
 • bedrijfsbezoeken worden georganiseerd in functie van afstemming tussen biosector en foodservices
 • Your Choice: BioForum zal in de organisatie van Your Choice participeren.

Markttrends opvolgen en actualiseren en uitvoeren van marktstudies + monitoring cijfers:

 • Studie van enkele marktsectoren, teneinde de knelpunten beter te benoemen zodat de verstoringen in de ketenwerking beter in kaart kunnen gebracht worden.
 • De marktstudie Fruit en melk die uitgevoerd werd in 2009 zal aangevuld en bijgewerkt worden
 • Er wordt een nieuwe marktstudie opgemaakt voor de deelsector granen.
 • relevante gegevens en cijfermateriaal zal gemonitord worden en om de twee maand beschikbaar gesteld worden van de marktdeelnemers via de website.
 • Foodservices: verzamelen van cijfers

Communicatie:

 • BioForum zal een webgedeelte “markt” ontwikkelen
 • de website biobedrijvengids (databank bedrijven en databank productinfo) wordt verder aangevuld en afgestemd op de noden van de foodservices.  Beide databanken worden actief bekendgemaakt bij de foodservices als instrument om leveranciers te vinden.

Het project loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 oktober 2011.

Subsidie Biologische landbouw voor het project “Biolandbouw & agrobiodiversiteit”

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 37.900 euro wordt toegekend aan BioForum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Biolandbouw & agrobiodiversiteit” (1 januari 2011 tem 31 december 2011).

Doelstellingen van de subsidie

 • het kwantificeren van de impact van de Vlaamse biosector op de Vlaamse biodiversiteitsdoelstellingen
 • het uitwisselen van kennis omtrent het stimuleren van agrobiodiversiteit binnen de biologische landbouw enerzijds en anderzijds het gebruiken van de kennis van de biologische sector om te komen tot meer agrobiodiversiteit binnen de landbouwsector als geheel
 • het uitwerken van nieuwe beleidsmaatregelen, en/of het bijsturen van bestaande beleidsmaatregelen om agrobiodiversiteit verder te stimuleren.

Verwachte realisaties in 2011

Literatuurstudie:

 • samenvatting van die aspecten die cruciaal zijn binnen het biologisch landbouwbedrijf om tot positieve effecten op agrobiodiversiteit te kunnen komen, en het aanduiden van kennisleemten voor de Vlaamse situatie.
 • het identificeren van maatregelen en teeltsystemen met positieve effecten op agrobiodiversiteit die met name geschikt zijn voor toepassing op biologische landbouwbedrijven

Bevraging biologische producenten:

 • Er zal gepolst worden naar de ervaringen en de ideeën die leven in de praktijk van de biologische producenten
 • Er zal gepolst worden naar de ideeën die zij zelf hebben om agrobiodiversiteit op het bedrijf te stimuleren, de mogelijkheden die gezien worden op vlak van beleidsondersteuning en de juridische knelpunten
 • Er zal een eerste zicht worden verkregen op de knelpunten die de producenten ervaren bij de zorg voor agrobiodiversiteit en de maatregelen daaromtrent.

Het project loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.

Subsidie Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen 2011

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 599 000 EUR wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen, werkjaar 2011”.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2011

M.b.v. deze subsidie worden volgende kerntaken van Bioforum Vlaanderen gesubsidieerd en uitgevoerd:

 • vertegenwoordiging van de Vlaamse biosector op diverse fora;
 • inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar de wetgeving bio (Vlaams en Europees) en naar het beleid bio (vooral Vlaams);
 • inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar wetgeving en beleid extern aan bio, maar met impact op biosector;
 • inhoudelijke versterking van de biologische sector (meerwaarde bio/onderscheidend vermogen);
 • informatie naar biologische marktdeelnemers (vb. nieuwsbrieven, BioActief);
 • ondersteuning van de marktdeelnemers:
  • individuele ondersteuning (vb. beantwoorden van individuele vragen, leveranciers zoeken voor specifieke ingrediënten,…)
  • ondersteunen van groepen van ondernemers (vb. onderhouden van online databanken, bijeenbrengen van ondernemers voor onderlinge uitwisseling en samenwerking, ontheffing mogelijk maken bij uitzonderlijke situaties, organiseren van studiedagen)
  • stimuleren van vraaggestuurd onderzoek en ondersteunen van initiatieven met betrekking tot kennisnetwerk zowel voor producenten als verwerkers
  • informeren over en coördineren van beursstanden
 • informatie naar het grote publiek in samenspraak met VLAM;
 • participatie aan het maatschappelijk debat (over thema’s als landbouw, voeding, milieu, natuurontwikkeling, ggo, dierenwelzijn, innovatie enz. ) & algemene perswerking voor biosector;
 • crisiscommunicatie waar nodig.

Subsidie Bioweek 2011

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 75.000 euro wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project Bioweek 2011.

 

 Doelstellingen van de subsidie

 • Het maatschappelijk draagvlak voor biologische landbouw en voeding vergroten
 • Bio onder de aandacht brengen bij het grote publiek (light en light/medium users bio) door de Bioweek met ondersteunende communicatiecampagne
 • Het grote publiek oproepen om deel te nemen aan een leuke bio-activiteit tijdens de Bioweek
 • Tijdens de activiteiten van de Bioweek de meerwaarde van biologische producten laten zien aan de hand van vijf redenen voor Bio ((Lekker puur, Goed voor je lijf, Schone akkers, Vriendelijk voor dieren en 100% toekomst)
 • Bevorderen van de groei van de vraag naar biologische producten

Verwachte realisaties in 2011

 • Bioforum zorgt voor de strategische uitwerking van een communicatiecampagne en voor de aansturing en de coördinatie van campagneactiviteiten tijdens de Bioweek 2011;
 • Bioforum voert een communicatiecampagne met perswerking, in samenwerking met VLAM. Volgende communicatiemiddelen worden ontwikkeld/verdeeld: een Bioweekmagazine, een het tijdschrift Puur, de Biogenietengids on line, een campagnewebsite, gedrukte activiteitenkalender, affichecampagne, persoonlijke uitnodigingen en bedrijfssignalisaties voor de deelnemers;
 • Bioforum organiseert een openingsevent en een “closure” van de Bioweek 2011.

Subsidie Coördinatiecentrum  praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT) 2011 - 2012

Begunstigde in 2011-2012

Een subsidie van maximaal 132.913,88  euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel voor de werking van het CCBT 2011-2012  (coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting  biologische teelt ) (1 mei 2011 t.e.m. 15 november 2012). Hiervan is 62.319 euro bestemd voor de dagelijkse werking vanaf 16 november 2011 t.e.m. 15 november 2012 en 70.594,88 euro voor de financiering van vijf nieuwe projecten die kunnen lopen vanaf 1 mei 2011 t.e.m. 15 november 2012.

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van het CCBT VZW is het praktijkgericht onderzoek en voorlichting ten behoeve van de biologische teelt te coördineren en te stimuleren in Vlaanderen. Het is de bedoeling om ondermeer hiermee de dynamiek van de biologische teelt - binnen het kader van relevante Europese wetgeving - te bevorderen. Het CCBT heeft ook als taak om kwaliteitsbewaking te doen van het onderzoek en de voorlichting biologische teelt, uitgevoerd door de proefcentra.

Het CCBT neemt ondermeer volgende taken op zich (niet-limitatief):
• Inventariseren en opvolgen van de noden inzake praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt
• Coördineren van het praktijkgericht onderzoek biologische landbouw tussen de deelsectoren enerzijds en de partners anderzijds
• Coördineren en stimuleren van de voorlichting
• Afstemming met andere actoren in het onderzoek biologische teelt (zoals NOBL)
• Afstemming met actoren en netwerken binnen de biologische sector
• Ondersteuning bieden aan de proefcentra in de werking van de technische comités (biologische teelt)
• Aantrekken van extra financiering
• Afspraken maken over de verdeling van de extra Vlaamse werkingsmiddelen
• Advisering inzake de inzet van Vlaamse investeringsmiddelen in het praktijkgericht onderzoek biologische teelt.
• Netwerking met de gangbare landbouw en het landbouwonderzoek in het algemeen
• Algemene vertegenwoordiging
• Algemene communicatie
• Internationale contacten

 

Verwachte realisaties in 2011-2012

Uitvoering van volgende projecten 2011-2012:
1. Literatuuronderzoek agroforestry biologische pluimveehouderij (Versterken van de meerwaarde van een vrije uitloop binnen de biologische pluimveehouderij. In het project dient korte omloophout opgenomen worden. De resultaten van het project dienen ook verspreid te worden naar de andere vrije uitloop pluimveehouders) (Proefbedrijf voor de Veehouderij)
2. Teelttechniek kruiden voor gezond vee (Onderzoek naar de waarde van kruiden als bron van mineralen en sporenelementen en op het vlak van weerstandopbouw (wormbesmettingen)) (PCBT)
3. Niet-kerende grondbewerking in de Vlaamse biologische teelt (Het project speelt direct in op één van de grootste knelpunten in de bioteelt vollegrondsgroenten nl. de onkruidbeheersing. Eveneens zal link gelegd worden met lopend project “Bodembreed”) (PCBT)
4. Onkruidbeheersing in koepel (Project met hoge relevantie voor de beschutte groentesector. Eveneens aanleunend bij de problematiek van de onkruidbeheersing in de plantaardige sector,  zij het meer toegespitst op tunnelteelt) (PCG)
5. Kengetallen biologisch melkvee en vleesvee (De vraag naar kengetallen is voor iedere biologische deelsector een reële sectorvraag, en kan voor de deelsectoren melkvee en vleesvee realistisch door deze studie beantwoord worden. Er zal bovendien een link tussen dit project en het demoproject “Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering” (financiering Departement Landbouw en Visserij) opgebouwd worden zodat een duidelijke meerwaarde aangeleverd wordt voor de ganse sector) (CCBT)

Subsidie Bio zoekt boer 2011-2012

Begunstigde in 2011-2012

Een subsidie van maximaal 132.000 euro wordt toegekend aan BB projecten vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven, voor het project “Bio zoekt Boer” voor de periode 1 november 2011 t.e.m. 31 december 2012.

Doel van de subsidie

De concrete doelstellingen van het project zijn :

 • drempelverlaging voor gangbare land- en tuinbouwers om over te schakelen op biologische productie
 • nauwgezette begeleiding van de stappen tot omschakeling
 • toename van aantal bioboeren en biologisch areaal en/of aantal biologische dieren in Vlaanderen

Verwachte realisaties in 2011 en 2012

 • Het sensibiliseren voor biologische productie via het beschikbaar stellen van duidelijke informatie en werken aan een positief imago :
  • het aanreiken van interessante modellen
  • het gebruik maken van de landbouwvakpers
  • het gebruik maken van de landbouwbeurzen
 • De ondersteuning van geïnteresseerden, via ondermeer:
  • het beschikbaar stellen van relevante en actuele marktinformatie per subsector, aangeleverd door Bio zoekt Keten
  • het beschikbaar stellen van omschakelingsbrochures
  • het beschikbaar stellen van heldere informatie over overheidsmaatregelen
  • het beschikbaar stellen van mogelijkheden inzake voorlichting
  • het faciliteren van bedrijfsbezoeken
  • het opzetten van gespreksgroepen (regionaal en subsectoraal)
 • De concrete begeleiding van kandidaat-omschakelaars :
  • het opzetten van een of meerdere gespreksgroepen en/of studiekringen
  • Duidelijk accent op afzet, gerealiseerd door samenwerking met Bio zoekt Keten, heeft een belangrijke toegevoegde waarde.
  •  
  •  

Subsidie Coördinatiecentrum  praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT) 2011 – 2012 : 3 vervolg fruitprojecten van 16 november 2011 t.e.m. 15 november 2012

Begunstigde in 2011-2012

Een subsidie van maximaal 27.086,12  euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel als tussenkomst in de financiering van 3 vervolg fruitprojecten die kunnen lopen van 16 november 2011 t.e.m. 15 november 2012.

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van het CCBT VZW is het praktijkgericht onderzoek en voorlichting ten behoeve van de biologische teelt te coördineren en te stimuleren in Vlaanderen. Het is de bedoeling om ondermeer hiermee de dynamiek van de biologische teelt - binnen het kader van relevante Europese wetgeving - te bevorderen. Het CCBT heeft ook als taak om kwaliteitsbewaking te doen van het onderzoek en de voorlichting biologische teelt, uitgevoerd door de proefcentra.

Het CCBT neemt ondermeer volgende taken op zich (niet-limitatief):

 • Inventariseren en opvolgen van de noden inzake praktijkgericht onderzoek en voorlichtingbiologische teelt
 • Coördineren van het praktijkgericht onderzoek biologische landbouw tussen de deelsectorenenerzijds en de partners anderzijds
 • Coördineren en stimuleren van de voorlichting
 • Afstemming met andere actoren in het onderzoek biologische teelt (zoals NOBL)
 • Afstemming met actoren en netwerken binnen de biologische sector
 • Ondersteuning bieden aan de proefcentra in de werking van de technische comités(biologische teelt)
 • Aantrekken van extra financiering
 • Afspraken maken over de verdeling van de extra Vlaamse werkingsmiddelen
 • Advisering inzake de inzet van Vlaamse investeringsmiddelen in het praktijkgerichtonderzoek biologische teelt.
 • Netwerking met de gangbare landbouw en het landbouwonderzoek in het algemeen
 • Algemene vertegenwoordiging
 • Algemene communicatie
 • Internationale contacten

De subsidie dient specifiek als tussenkomst in de financiering van de verlenging van de volgende drie fruitprojecten:

 1. Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt, ingediend door pcfruit vzw-Proeftuin      pit- en steenfruit:
 2. Verlagen pH - uitvoering on farm, aangevraagd door Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel'
 3. Boswantsproblematiek in de biologische perenteelt: analyse van Beheersacties over meerdere jaren, ingediend door pcfruit vzw, afdeling Zoölogie i.s.m. BioFruitAdvies en Vakgroep Biologische Fruitteelt

Verwachte realisaties in 2011-2012

Uitvoering van 3 vervolg fruit projecten (16 november 2011- 15 november 2012) :

 1. Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt, ingediend door pcfruit vzw-Proeftuin   pit- en steenfruit:
 2. Verlagen pH - uitvoering on farm, aangevraagd door Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel'
 3. Boswantsproblematiek in de biologische perenteelt: analyse van Beheersacties over meerdere jaren, ingediend door pcfruit vzw, afdeling Zoölogie i.s.m. BioFruitAdvies en Vakgroep Biologische Fruitteelt

Subsidie aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt vzw voor het project “Publicatie Biokennisberichten: samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met cofinanciering”

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 4947,5 euro (vierduizendnegenhonderdzevenenveertig euro en vijftig eurocent ) wordt toegekend aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt vzw, hierna CCBT vzw te noemen, voor het project “Publicatie Biokennisberichten: samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland met cofinanciering”, dat loopt van 1 januari 2012 t.e.m. 31 december 2012.

Doelstellingen van de subsidie Verwachte realisaties in 2012

Doelstelling van dit project is de publicatie van vijf Biokennisberichten uit vijf verschillende sectoren, ontstaan uit een Vlaams-Nederlandse samenwerking in 2012. De sectoren en thema’s worden vastgelegd in samenspraak met Nederland.

Het doelpubliek van dit project is de volledige biologische sector in Vlaanderen en Nederland, en in eerste instantie de biologische landbouwers. In tweede instantie wil dit voorstel inspelen op transnationale samenwerking van onderzoekers.

Subsidie aan Vlaamse partners voor deelname in onderzoeksprojecten kaderend binnen CORE Organic II ERA-NET

Begunstigde van de subsidie

Volgende drie projecten met Vlaamse partners werden gekozen en kunnen financiële steun vanuit het Departement Landbouw en Visserij krijgen:

 1. Een subsidie van maximaal 60.000 euro (zestigduizend euro) wordt toegekend aan de Universiteit Gent voor de uitvoering van het project “Doelgerichte bestrijding en verbeterde bestuiving in organische gewasbescherming” (oorspronkelijke Engelse titel “Targeted precision biocontrol and pollination enhancement in organic cropping systems”, acroniem van het project: BICOPOLL)

 2. Een subsidie van maximaal 70.000 euro (zeventigduizend euro) wordt toegekend aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek voor de uitvoering van het project “Gereduceerde bodembewerking en groenbedekkers voor duurzame biologische teeltsystemen” (oorspronkelijke Engelse titel “Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems”, acroniem van het project: TILMAN-ORG)

 3. Een subsidie van maximaal 70.000 euro (zeventigduizend euro) wordt toegekend aan het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek voor de uitvoering van het project “Promoten van een goede gezondheid en welzijn bij bio-leghennen in Europa” (oorspronkelijke Engelse titel “Promoting good health and welfare in European organic laying hens”, acroniem van het project: HealthyHens)

Subsidie Biologische landbouw voor de ketenontwikkeling

Begunstigde in 2011

Een subsidie van maximaal 114.000 euro wordt toegekend aan BioForum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Bio zoekt Keten” (1 januari 2012 tem 31 december 2012).

Doelstellingen van de subsidie

 • Doel: een betere afzet van de Vlaamse biologische producten te realiseren
 • Focus op drie specifieke sectoren: varkenshouderij, pluimveehouderij (vlees) en akkerbouw
 • Onderzoek van de markt en hoe deze kan ontwikkelen

Verwachte realisaties in 2012

 • Beter afzet van de Vlaamse biologische producten realiseren
 • Een campagne opzetten om de marktmogelijkheden voor biologisch pluimveevlees kenbaar te maken en de productie van biologisch pluimveevlees te stimuleren.
 • Organiseren van een bezoek aan een slachthuis van varkens
 • Bezoek brengen aan twee biologische pluimveehouderijen
 • Bezoek brengen aan de afnemers van biologisch pluimveevlees
 • Opmaak van een economisch model en dit algemeen bekend maken
 • Acties naar akkerbouw.  Er wordt ondermeer een regionale graanketen opgestart
 • Studie van de markt, hoe en waar kan de markt zich binnen bio ontwikkelen.  Export en import wordt hierbij mee onder de loep genomen
 • Publiceren in de vakpers van minstens 10 marktgerelateerde artikelen
 • De financieringsmogelijkheden van omschakelingsprojecten met de banksector bekijken en bekend maken.

Het project loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

Subsidie Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen 2012

Begunstigde in 2012

Een subsidie van maximaal 600 000 EUR wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen, werkjaar 2012”.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2012

M.b.v. deze subsidie worden volgende kerntaken van Bioforum Vlaanderen gesubsidieerd en uitgevoerd:

De steun wordt gegeven aan Bioforum voor de financiering van hun kerntaken (werking):

 • Vertegenwoordiging van de Vlaamse biosector op diverse fora
 • Inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar de wetgeving bio (Vlaams en Europees) en naar het beleid bio (vooral
 • Vlaams);
 • Inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar wetgeving en beleid extern aan bio, maar met impact op biosector
 • Inhoudelijke versterking van de biologische sector (meerwaarde bio/ ‘Beter bio’ (kwalitatieve groei))
 • Informatie naar biologische marktspelers (vb. nieuwsbrieven, BioActief, www.bioforum.be)
 • Ondersteuning van de marktspelers (zijnde producenten, verwerkers, verkooppunten, foodservices2), voor zaken die betrekking hebben op biologische wetgeving en beleid. In uitzonderlijke gevallen ook voor beleid en wetgeving die niet gerelateerd zijn aan bio, maar wel een grote impact hebben op de biologische bedrijfsvoering:
  • individuele ondersteuning (vb. Beantwoorden van individuele vragen, leveranciers zoeken voor specifieke ingrediënten,…)
  • ondersteuning van groepen van ondernemers (vb. onderhouden van online databanken, bijeenbrengen van
  • ondernemers voor onderlinge uitwisseling en samenwerking, ontheffing mogelijk maken bij uitzonderlijke situaties, organiseren van studiedagen)
  • stimuleren van onderzoekers, via rol in CCBT, NOBL, BBN, platform landbouwonderzoek en strategische adviesraad ILVO tot vraag gestuurd onderzoek en ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de uitbouw van een kennisnetwerk zowel voor producenten als verwerkers
  • informeren over en eventueel coördineren van beursstanden
 • Informatie naar het grote publiek in afstemming met VLAM
 • Participatie aan het maatschappelijk debat (over thema’s als landbouw, voeding, milieu, natuurontwikkeling, ggo, dierenwelzijn innovatie enz) & algemene perswerking voor biosector
 • Crisiscommunicatie waar nodig

Subsidie Biologische landbouw voor de ontwikkeling bedrijfsnetwerken

Begunstigde in 2012

Een subsidie van maximaal 110.000 euro wordt toegekend aan BioForum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Bio Bedrijfsnetwerken” (1 januari 2012 tem 31 december 2012).

Doelstellingen van de subsidie

 • Doel: is het uitwisselen van kennis en komen tot vraag gestuurd onderzoek.
 • Focus op zes specifieke sectoren: melkvee, vleesvee, pluimvee, geiten, kleinfruit en groenten
 • Uitbouw van een goed bedrijfsnetwerk

Verwachte realisaties in 2012

 • Zestal zelf gedragen bedrijfsnetwerken door landbouwers in de specifieke sectoren
 • Implementatie en toepassing van een werkvorm
 • Opmaak van een visienota ‘Duurzame Fruitteelt’
 • Maandelijkse berichtgeving naar alle landbouwers
 • Ontsluiting kennis naar gangbare landbouwers
 • Sector- en netwerkanalyse met aandacht voor kengetallen en dit algemeen bekend maken
 • Onderzoek aansturen en ontsluiten
 • Werking met sector overschrijdende themagroepen

Het project loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

 

Subsidie Coördinatiecentrum  praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT) 2012 – 2013

Begunstigde in 2012-2013

Een subsidie van maximaal 200.000  euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel als tussenkomst in de dagelijkse werking en het bereiken van de doelstellingen voor de periode vanaf 16 november 2012 tot en met 31 december 2013: (maximaal 65.325,51 euro) en voor de financiering van 8 onderzoeksprojecten (zie verder)  voor  de periode vanaf 1 april 2012 tot en met 31 december 2013 (maximaal  134.674,49  euro).

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van het CCBT VZW is het praktijkgericht onderzoek en voorlichting ten behoeve van de biologische teelt te coördineren en te stimuleren in Vlaanderen. Het is de bedoeling om ondermeer hiermee de dynamiek van de biologische teelt - binnen het kader van relevante Europese wetgeving - te bevorderen. Het CCBT heeft ook als taak om kwaliteitsbewaking te doen van het onderzoek en de voorlichting biologische teelt, uitgevoerd door de proefcentra.

Het CCBT neemt ondermeer volgende taken op zich (niet-limitatief):

 • Inventariseren en opvolgen van de noden inzake praktijkgericht onderzoek en voorlichtingbiologische teelt
 • Coördineren van het praktijkgericht onderzoek biologische landbouw tussen de deelsectorenenerzijds en de partners anderzijds
 • Coördineren en stimuleren van de voorlichting
 • Afstemming met andere actoren in het onderzoek biologische teelt (zoals NOBL)
 • Afstemming met actoren en netwerken binnen de biologische sector
 • Ondersteuning bieden aan de proefcentra in de werking van de technische comités (biologische teelt)
 • Aantrekken van extra financiering
 • Afspraken maken over de verdeling van de extra Vlaamse werkingsmiddelen
 • Advisering inzake de inzet van Vlaamse investeringsmiddelen in het praktijkgericht onderzoek biologische teelt.
 • Netwerking met de gangbare landbouw en het landbouwonderzoek in het algemeen
 • Algemene vertegenwoordiging
 • Algemene communicatie
 • Internationale contacten

De subsidie dient als tussenkomst in de dagelijkse werking en het bereiken van de doelstellingen voor de periode vanaf 16 november 2012 tot en met 31 december 2013: (maximaal 65.325,51 euro) en voor de financiering van de volgende onderzoeksprojecten voor de periode vanaf 1 april 2012 tot en met 31 december 2013 (maximaal 134.674,49 euro):

 1. Aanpak van herinplant problemen bij een nieuwe aanplant binnen de biologische fruitteelt, ingediend door PCFRUIT vzw-Proeftuin pit- en steenfruit: 10.180 euro;
 2. Opvolging N-min in biologische fruitaanplantingen, ingediend door PCFRUIT vzw-Proeftuin pit-en steenfruit: 15.905 euro;
 3. Leguminoos – grandioos!, ingediend door Inagro vzw: 25.000 euro;
 4. Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in de biologische landbouw, ingediend door Inagro vzw: 28.572 euro;
 5. Optimalisering van het gebruik van koepel tijdens de zomer, ingediend door Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw: 19.659 euro;
 6. Coccidioseproject: impact van de groeivoorsprong van geitenlammeren op de latere productie, ingediend door CCBT vzw in samenwerking met Wim Govaerts& Co cvba: 9.983 euro
 7. Verkennend literatuuronderzoek naar criteria voor een verantwoord gebruik van een uitloop in de biologische pluimveehouderij, ingediend door Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw: 6.825 euro;
 8. Biologisch plantgoed aardbeien, ingediend door Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit ‘Pamel’: 18.550,49 euro.

Verwachte realisaties in 2012-2013

Uitvoering van de 8 hoger vermelde onderzoeksprojecten (april  2012- 31 december 2013).

Subsidie Workshops Biologische landbouw en voeding 2012-2013, Velt

Begunstigde in 2012

Een subsidie van maximaal 15.322,5 euro wordt toegekend aan Velt vzw, Uitbreidingsstraat 392C, 2600 Berchem voor het project “Workshops Biologische landbouw en voeding 2012-2013”.

Doelstellingen van de subsidie

De steun wordt gegeven aan Velt om ondersteuning te bieden aan het organiseren van workshops om het thema biologische landbouw en voeding over te brengen naar de doelgroepen volwassenen en jongeren.

Volwassenen en jongeren krijgen via kwalitatieve workshops van Velt een correct beeld van biologische landbouw en voeding zodat het maatschappelijk draagvlak voor én de consumptie van biologische producten toeneemt.

Verwachte realisaties in 2012-2013

Het verder ontwikkelen en kenbaar maken van laagdrempelige, ervaringsgerichte workshops waarbij de beleving en participatie door de deelnemers, jongeren of volwassenen, centraal staat. Niet zozeer een dikke syllabus, maar concrete begeleiding bij een biobabbel, bij het klaarmaken van een maaltijd met lokale bioproducten, bij het verwerken van keukenrestjes om voedselverspilling te vermijden.

Overzicht:

 • Een kwalitatief aanbod van workshops ontwikkelen:
  • Biobabbel (V)
  • Biobabbel JR (J)
  • Ecosmos (V) en Ecosmos JR (J)
  • Pim Pompoen (J)
  • Lang Leve de Oogst (V)
  • Lang Leve de Appel (V)
  • Biovoeding ten huize van (V)
 • Een deskundige groep Velt-lesgevers voorzien
 • Het aanbod workshops ruim bekendmaken, intern en extern Velt
 • De organisatie van workshops over biologische voeding financieel ondersteunen
 • De afstemming met andere initiatieven rond biologische voeding realiseren

Contact

Biologische Landbouw
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Fax 02 552 78 71
Els Bonte | Tel. 02 552 75 19 | els.bonte@lv.vlaanderen.be