Subsidiëring biologische landbouw 2013

Op 7 februari 2013 ondertekenden minister president Kris Peeters en vertegenwoordigers van Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond en VLAM het nieuw strategisch plan biologische landbouw 2013-2017 om de biologische landbouw in Vlaanderen verder te laten groeien en ontwikkelen. Twee nieuwe partners (Fevia Vlaanderen en Comeos Vlaanderen) ondertekenden een engagementsverklaring om bij te dragen tot het optimaliseren,  stimuleren en sturen van de markt- en ketenontwikkeling. De twee ambities van het nieuw strategisch plan zijn:

 1. Duurzame kwalitatieve en kwantitatieve groei van de biologische productie in Vlaanderen en evenwichtige marktontwikkeling;
 2. De voorbeeldfunctie van bio voor verduurzaming van landbouw en maatschappij optimaal ontwikkelen.

De betrokken partners willen deze ambities realiseren door middel van een sectorgerichte omschakelingsaanpak, een marktgestuurde ketenaanpak en door bio de ruimte te geven om haar pioniersrol voor verduurzaming en innovatie te kunnen vervullen. Hierbij blijft vraaggedreven kennisontwikkeling en kennisuitwisseling van cruciaal belang. Ook het stimuleren van de vraag bij de consument en sensibilisatie van de burger blijft belangrijk om de consumptie van bio te bevorderen om op deze manier een duurzame groei en evenwichtige marktontwikkeling te kunnen realiseren.

Ter ondersteuning van de biologische landbouw, voorziet de Vlaamse Overheid in een subsidie voor technische ondersteuning in de vorm van adviesdiensten. De subsidiabele activiteiten en hun steunpercentages zijn de volgende:

 • met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanente of  periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame;
 • met betrekking tot de organisatie van en de deelname aan fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen:
  • deelnamekosten,
  • reiskosten,
  • kosten van publicaties,
  • de huur van expositieruimte,
  • symbolische prijzen die in het kader van wedstrijden worden uitgereikt, met een maximumwaarde van 250 EUR per prijs en per winnaar;
 • met betrekking tot de volgende activiteiten, op voorwaarde dat geen melding wordt gemaakt van het individuele bedrijf of merk of van de individuele oorsprong:
  • vulgarisatie van wetenschappelijke kennis,
  • feitelijke informatie over voor producten uit andere landen toegankelijke kwaliteitssystemen, over generieke producten, alsmede over de voedingswaarde van die producten en tips voor het gebruik
 • publicaties, zoals catalogi of websites met feitelijke informatie over producenten uit een bepaald gebied of producenten van een bepaald product, mits de informatie en de presentatie neutraal zijn en alle producenten dezelfde kans hebben om in de publicatie aan bod te komen.

De steun mag 100 % van de vermelde kosten dekken en wordt in natura in de vorm van gesubsidieerde diensten toegekend. De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de producent.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie

 1. Een aanvraag richten aan het Departement Landbouw en Visserij;
 2. Een projectplan voorstellen voor het betreffende kalenderjaar;
 3. Een begroting opstellen voor het projectplan met bijzondere aandacht voor de voor subsidiëring voorgelegde activiteiten.
 4. De aanvrager moet voldoen aan alle voorwaarden van Art. 15 van verordening 1857/2006 (Verordening betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor Kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001).

Subsidie biologische landbouw voor Bio-Bedrijfsnetwerken

Begunstigde in 2013-2014

Een subsidie van maximaal 78.997 euro wordt toegekend aan BioForum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Bio Bedrijfsnetwerken 2013-2014” (1 april 2013 t.e.m. 31 maart 2014).

Doelstellingen van de subsidie

 • Komen tot een consolidering van zelfstandige, door ondernemers gedragen netwerken.

In deze projectperiode wordt gewerkt aan de consolidering en versterking van de bestaande bedrijfsnetwerken en wordt de  “netwerk- en sectoranalyse” verder uitgewerkt binnen alle bedrijfsnetwerken tot een actieplan sterke sectoren.

 • Een bedrijfsnetwerk akkerbouw wordt opgestart zodat alle biologische landbouwers kunnen aansluiten bij een netwerk in de eigen sector.
 • Inzetten op ondersteuning en begeleiding van netwerkbegeleiders.

Verwachte realisaties in 2013-2014

 1. 7 bedrijfsnetwerken (melkvee, vleesvee, geiten, pluimvee, kleinfruit, groenten, akkerbouw);
 2. minimaal 3 netwerkbijeenkomsten per netwerk;
 3. ontwikkeling van aanpak van een eigen werkvorm en een beschrijving hiervan;
 4. omschakelende bedrijven sneller betrekken door samenwerking met ‘Bio Zoekt Boer en Bio Zoekt Keten’;
 5. evaluatie van de sector en het eigen netwerk;
 6. opstellen van een actieplan ‘naar sterke sectoren’;
 7. nieuw netwerk ‘Akkerbouw’;
 8. twee workshops ‘lerend netwerk’;
 9. uitbouw van de webpagina als werkingsinstrument.

 

Het project loopt van 1 april 2013 tem 31 maart 2014.

Subsidie Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen 2013

Begunstigde in 2013

Een subsidie van maximaal 675 000 EUR wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor de werking “Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen, werkjaar 2013”.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2013

M.b.v. deze subsidie worden volgende kerntaken van Bioforum Vlaanderen gesubsidieerd en uitgevoerd:

De steun wordt gegeven aan Bioforum voor de financiering van hun kerntaken (werking):

 • Vertegenwoordiging van de Vlaamse biosector op diverse fora
 • Inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar de wetgeving bio (Vlaams en Europees) en naar het beleid bio (vooral Vlaams);
 • Inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar wetgeving en beleid extern aan bio, maar met impact op biosector
 • Inhoudelijke versterking van de biologische sector (meerwaarde bio/ ‘Beter bio’ (kwalitatieve groei))
 • Informatie naar biologische marktspelers (vb. nieuwsbrieven, BioActief, www.BioForum.be)
 • Ondersteuning van de marktspelers (zijnde producenten, verwerkers, verkooppunten, foodservices) voor zaken die betrekking hebben op biologische wetgeving en beleid. In uitzonderlijke gevallen ook voor beleid en wetgeving die niet gerelateerd zijn aan bio, maar wel een grote impact hebben op de biologische bedrijfsvoering:
  • individuele ondersteuning (vb. beantwoorden van individuele vragen, leveranciers zoeken voor specifieke ingrediënten,…)
  • ondersteuning van groepen van ondernemers (vb. onderhouden van online databanken, bijeenbrengen van ondernemers voor onderlinge uitwisseling en samenwerking, ontheffing mogelijk maken bij uitzonderlijke situaties, organiseren van studiedagen)
  • stimuleren van onderzoekers, via rol in CCBT, NOBL, BBN, platform landbouwonderzoek en strategische adviesraad ILVO tot vraag gestuurd onderzoek en ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de uitbouw van een kennisnetwerk zowel voor producenten als verwerkers
  • informeren over en eventueel coördineren van beursstanden
 • Informatie naar het grote publiek via website, facebook en Bioweekcampagne
 • Participatie aan het maatschappelijk debat vanuit het kader van agro-ecologie & algemene perswerking voor biosector
 • Crisiscommunicatie waar nodig

Subsidie Coördinatiecentrum  praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT vzw) 2013 – 2014

Begunstigde in 2013-2014

Een subsidie van maximaal 160.000  euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel voor de periode vanaf 1 april 2013 tot en met 31 december 2014.  

De subsidie is verdeeld over:

 •  Een subsidie van 66.504,32 euro voor de dagelijkse werking van CCBT voor de periode vanaf 1 januari 2014 t.e.m. 31 december 2014;
 •  Een subsidie van 93.495,68 euro voor de uitvoering van zes onderzoeksprojecten voor de periode vanaf 1 april 2013 t.e.m. 31 december 2014.

 

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van het CCBT vzw is het praktijkgericht onderzoek en voorlichting ten behoeve van de biologische teelt te coördineren en te stimuleren in Vlaanderen. Het is de bedoeling om onder meer hiermee de dynamiek van de biologische teelt - binnen het kader van relevante Europese wetgeving - te bevorderen. Het CCBT heeft ook als taak om kwaliteitsbewaking te doen van het onderzoek en de voorlichting biologische teelt, uitgevoerd door de proefcentra.

Het CCBT neemt onder meer volgende taken op zich (niet-limitatief):

 1. inventariseren en opvolgen van de noden inzake praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt;
 2. coördineren van het praktijkgericht onderzoek biologische landbouw tussen de deelsectoren enerzijds en de partners anderzijds:
 3. coördineren en stimuleren van de voorlichting;
 4. afstemming met andere actoren en netwerken binnen de biologische sector;
 5. afstemming met actoren en netwerken binnen de biologische sector;
 6. ondersteuning bieden aan de proefcentra in de werking van de technische comités (biologische teelt);
 7. aantrekken van extra financiering;
 8. afspraken maken over de verdeling van de extra Vlaamse werkingsmiddelen;
 9. advisering inzake de inzet van Vlaamse investeringsmiddelen in het praktijkgericht onderzoek biologische teelt;
 10. netwerking met de gangbare landbouw en het landbouwonderzoek in het algemeen;
 11. algemene vertegenwoordiging;
 12. algemene communicatie: CCBT-nieuwsbrief BIOpraktijk, website www.ccbt.be en uniforme verslaggeving over de projecten;
 13. samenwerking met Nederland rond bundelen en verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw;
 14. internationale contacten.

Overzicht projecten 2013-2014:

 1. Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee, Inagro i.s.m. Wim Govaerts & co cvba, 24.100 euro;
 2. Ritnaalden en emelten op biologische akkers: inzicht in de problematiek en biologische beheersstrategieën, Inagro, 20.000 euro;
 3. Participatief onderzoek rond ziekten en plagen in houtig kleinfruit, Pcfruit, 10.000 euro;
 4. Boswantsenproblematiek in de biologische perenteelt, analyse van beheersacties over meerdere jaren: bestrijdingsopportuniteiten in voor- en najaar, Pcfruit, 17.400 euro;
 5. Kwalitatieve vruchtgroenten van biotuinder tot bord, PCG, 15.565,68 euro;
 6. Literatuuronderzoek en on farm evaluatie van het nestgedrag en het gebruik van een uitloop in de biologische pluimveehouderij, Proefbedrijf Pluimveehouderij, 6430 euro.

 

Verwachte realisaties in 2013-2014

Uitvoering van de 6 hoger vermelde onderzoeksprojecten (april  2013- december 2014).

Subsidie Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2013

Begunstigde in 2013

Een subsidie van maximaal 300.000  euro wordt toegekend voor de uitvoering van het project Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2013 voor de periode vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

De subsidie wordt als volgt verdeeld:

 • Een bedrag van 125.000 euro voor Bio zoekt Boer
 • Een bedrag van 125.000 euro voor Bio zoekt Keten
 • Een expertenbudget van 50.000 euro

De activiteiten worden deels uitgevoerd door BioForum Vlaanderen vzw en deels door Boerenbondvereniging voor Projecten vzw.

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van het project “Bio zoekt Boer en Bio zoekt keten 2013” beoogt groei in de biologische productie en het optimaliseren van de ketenwerking.

Binnen het project Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten zijn volgende acties voorzien:

 1. Brede basiswerking
 2. Een focus op een specifieke (deel)sector die wordt vertaald in het actieplan van de gekozen sector
 3. Acties die flexibel inspelen op marktopportuniteiten of het oplossen van acute knelpunten.

De basiswerking:

“Bio zoekt Keten” brengt de marktvraag in beeld, lost de knelpunten in de keten op en “Bio zoekt Boer” maakt deze marktvraag kenbaar bij gangbare landbouwers.  Er gebeurt een brede communicatie rond omschakeling.  Adviesverlening en begeleiding nemen een belangrijke plaats in.  Er wordt invulling gegeven aan de bestaande marktvraag.

In 2013 zal de focus liggen op bio vleeskippen, bio konijnen en bio geitenmelk.  Andere sectoren zoals varkenshouderij en akkerbouw worden hierbij ook niet vergeten.

Verder worden er acties uitgevoerd die flexibel inspelen op de marktopportuniteiten of worden acute knelpunten opgelost.

Verwachte realisaties in 2013

Uitvoering van de hoger vermelde acties in 2013.

Subsidie aan Inagro vzw voor de uitvoering van het project “Biologische plantenveredeling vanuit en gericht op biologische diversiteit” kaderend binnen het CORE Organic II ERA-net project

Begunstigde in 2013-2016

Een subsidie van maximaal 200.000  euro wordt toegekend aan Inagro vzw, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke-Beitem voor de periode  2013-2016.

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van het Europees samenwerkingsverband Core Organic. Er nemen 41 partners uit 19 landen aan deel. Het project bestaat uit  zes werkpakketten. Het “Organic Research Centre” uit Groot-Brittannië is de algemene projectleider. Voor  Vlaanderen is Inagro vzw het aanspreekpunt en de verantwoordelijke voor de coördinatie van de activiteiten van de Vlaamse partners in het project i.e. Inagro vzw en de Hogeschool Gent. Het Engels acroniem voor het project is “COBRA”. De voorziene uitvoeringsperiode is van 1 maart 2013 tot 28 februari 2016.

Doelstellingen van de subsidie

Het COBRA-project heeft als doel om de biologische plantenveredeling en zaadproductie te ondersteunen en te ontwikkelen met een focus op het verhogen van het gebruik en de mogelijkheden van plantaardig materiaal met hoge genetische diversiteit  in granen (tarwe en gerst) en peulvruchten (erwten en veldboon) door middel van coördinatie, koppeling en uitbreiding van bestaande veredelings- en onderzoekstechnieken.

Het project wil uitdrukkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van biologische rassen voor tarwe, gerst en peulvruchten die weerbaarder zijn tegen zaadoverdraagbare ziekten, een betere groeikracht en jeugdgroei hebben, robuust zijn ten aanzien van extreme klimaatschommelingen en een stabiele opbrengst en kwaliteit leveren. Hiertoe wil het COBRA-project ook bijdragen aan de kennisontwikkeling bij de telers voor een gezonde zaadoogst en voor een optimaal management on farm van hun genetisch materiaal.

Voor de veredeling wordt zowel op technisch vlak als op de socio-economische en wettelijke randvoorwaarden gewerkt. De beschikbaarheid over robuust uitgangsmateriaal, betere kennis over specifieke veredelingsmethodes, performantere selectiemethodieken, gerichte vorming etc. moet de resultaten en de efficiëntie op technisch vlak verbeteren. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een sterkere keten en netwerking tussen biologische veredelaars.

Vlaanderen heeft vandaag relatief weinig traditie in biologische veredeling. Door hun deelname aan dit project willen de Vlaamse partners (Inagro vzw en Hogeschool Gent)  internationale  kennis ook naar Vlaanderen halen.

Begeleiding van het project en de rol van de Vlaamse partners binnen het project:

Vanuit hun specifieke expertise nemen Inagro vzw en partner Hogeschool Gent deel aan verschillende werkpakketten in het project. In het bijzonder gaan de Vlaamse partners betrokken worden in de uitvoering van de werkpakketen betreffende (1) zaadgezondheid en zaadkwaliteit en in het bijzonder de beheersing van zaadoverdraagbare ziekten door essentiële oliën; (2) veredeling gericht op meer weerbaarheid en in het bijzonder de taak betreffende de klimaatsverandering, onkruiden en mengteelten; (3) verbetering van de veredelingsefficiëntie en in het bijzonder de taak betreffende verbetering van de veredelingsmethodes en -strategieën in peulvruchten en methoden voor fenotyping; (4) socio-economische randvoorwaarden en wetgeving; (5) disseminatie en netwerking.

De Vlaamse sector zal ingelicht worden over het verloop en de resultaten van het gehele project en van de in Vlaanderen uitgevoerde activiteiten via de nieuwsbrief van het Coördinatiecentrum Praktijkgericht Onderzoek en Voorlichting voor de Biologische Teelt (CCBT), het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & Voeding (NOBL) en door vergadering en open infodagen. De Vlaamse deelnemers aan het COBRA-project verbinden zich om tot een samenwerking te komen met het Bio-bedrijfsnetwerk “akkerbouwteelten”, waarmee  ze een participatief onderzoek willen plannen en uitvoeren.

Verwachte realisaties in 2013-2016

Uitvoering van hoger vermeld project en realisering van hogervermelde doelstellingen.

De steunmaatregel valt onder artikel 31 “Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector”  van de VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014.

De in aanmerking komende kosten zijn de volgende:

a) personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;

b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze wordt gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;

c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;

d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;

e) extra algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten.

Subsidie Workshops Biologische landbouw en voeding 2013-2014, Velt (verlengd tot eind 2015)

Begunstigde in 2013-2014

Een subsidie van maximaal 7500 euro wordt toegekend aan Velt vzw, Uitbreidingsstraat 392C, 2600 Berchem voor het project “Workshops Biologische landbouw en voeding 2013-2014”.

Doelstellingen van de subsidie

Volwassenen en jongeren een correct beeld van biologische landbouw en voeding geven zodat het maatschappelijk draagvlak voor én de consumptie van biologische producten toeneemt door de organisatie van diverse kwalitatieve workshops, georganiseerd door derden, in samenwerking met Velt.

Verwachte realisaties in 2013-2014

Operationele doelstellingen

1. Inzetten op nieuwe samenwerkingen met biologische bedrijven, met socio-culturele organisaties en met scholen. Hierbij wordt in kaart gebracht welke organisaties men nog niet bereikt heeft.

Indicatoren:

1. Voor volwassenen worden minstens 3 verschillende samenwerkingen rond de “biobabbel” en 3 rond “lang leve de oogst” opgezet.

2. Voor jongeren wordt minstens 1 samenwerking opgezet waarin aan leerkrachten aangetoond wordt hoe je in de klas met bio aan de slag kan (biobabbel junior en ecosmos junior).

2. Twee activiteiten in de kijker. Van maart tot juni 2014 wordt de “Biobabbel” in de kijker gezet. Van augustus tot november 2014 wordt de workshop “Lang leve de appel” in de kijker gezet.

Indicatoren:

3. Er worden 20 biobabbels georganiseerd in het voorjaar 2014.

4. Er nemen in totaal 400 deelnemers deel aan deze biobabbels.

5. Er worden 20 workshops “Lang leve de appel” georganiseerd in het najaar 2014.

6. Er nemen in totaal zo’n 400 deelnemers deel aan lang leve de appel.

3. Inzetten op workshops voor leerkrachten voor het middelbaar onderwijs.

Indicatoren:

7. Er worden 5 workshops voor leerkrachten georganiseerd op verschillende locaties in Vlaanderen.

8. Er nemen in totaal 100 leerkrachten deel aan deze workshops.

De subsidie is in tijd verlengd tot eind 2015. Het subsidiebedrag blijft ongewijzigd.

Deze maatregel valt onder artikel 24 van VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

De steun onder artikel 24 “Steun voor afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten” dient voor de financiering van de kosten van:

a) het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden, handelsbeurzen en tentoonstellingen;
b) publicaties om landbouwproducten beter bekend te maken bij het brede publiek.

En voldoet aan alle voorwaarden in het desbetreffende artikel.

 • bedrijven ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering bestaat van de Europese Commissie, worden uitgesloten van deze maatregel.
 • ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

 

Subsidie aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT vzw)voor “Vervolg publicatie Biokennisberichten: samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, 2013 – 2014”

Begunstigde in 2013-2014

Een subsidie van maximaal 5002,5  euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel voor de periode vanaf 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014.  

Doelstellingen van de subsidie

Doelstelling van dit project is de publicatie van vijf Biokennisberichten uit vijf verschillende sectoren, ontstaan uit een Vlaams-Nederlandse samenwerking. Hierbij beoogt men dat de ontwikkelde en versterkte kennis optimaal beschikbaar komt bij de ondernemers in het Nederlandstalige gebied en dat de contacten tussen ondernemers, onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers versterkt worden. De sectoren en thema’s worden vastgelegd in samenspraak met Nederland.

Het doelpubliek van dit project is de volledige biologische sector in Vlaanderen en Nederland, en in eerste instantie de biologische landbouwers. In tweede instantie wil dit voorstel inspelen op transnationale samenwerking van onderzoekers. Dit biedt op termijn meer kansen met het oog op Europese onderzoekfinanciering en betere afstemming tussen de onderzoekagenda’s in Vlaanderen en Nederland.

Verwachte realisaties in 2013-2014

 • de vijf Biokennisberichten bevatten vernieuwende kennis over een bepaald thema;
 • elk Biokennisbericht bevat input van zowel Vlaams als Nederlands onderzoek en indien mogelijk ook vanuit de praktijk;
 • de vijf afgewerkte berichten worden in de projectperiode gedrukt en verspreid per post naar alle Nederlandse abonnees van biokennis en naar alle Vlaamse bioboeren uit de respectievelijke sectoren;
 • de afgewerkte berichten worden ook beschikbaar gesteld via www.biokennis.nl en www.biopraktijk.be

Subsidie aan het Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT vzw)voor “BioKennis: vernieuwing door samenwerking: Nederlands-Vlaamse samenwerking versterkt BioKennis omgeving, 2013 – 2014”

Begunstigde in 2013-2014

Een subsidie van maximaal 5000 euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel voor de periode vanaf 1 november 2013 tot en met 30 april 2014.  

Doelstellingen van de subsidie

Doelstelling van dit project is de integratie van de Vlaamse kennis in de BioKennis-website, waardoor de belangrijkste Vlaamse onderzoeksresultaten voor biologische landbouw van de laatste vijf jaar mee worden verspreid via de website van bioKennis.

De gezamenlijke website zal de kennis voor biolandbouw en de communicatie ervan versterken.  Zowel de onderzoeksresultaten van Vlaanderen als die van Nederland zullen op die manier wijder verspreid worden. Hierdoor wordt bioKennis een unieke vindplaats en showroom voor alle kennis die ontwikkeld wordt in het Nederlandse taalgebied. Landbouwers uit beide landen zullen hier van profiteren.

De bioKennis website en functionaliteiten incluis de coördinatie en redactie die zorgen voor continuïteit, bieden excellente kansen om de Vlaamse en Nederlandse onderzoekskennis te bundelen en op een optimale wijze te communiceren.

Verwachte realisaties in 2013-2014

 • Vlaanderen (vertegenwoordigd door CCBT) maakt deel uit van de redactiecommissie van bioKennis;
 • NOBL en CCBT leveren de belangrijkste onderzoeksdocumenten van de laatste vijf jaar, vanuit onderzoek dat gefinancierd werd door het Departement Landbouw en Visserij, aan bij bioKennis, en zullen dit gedurende de looptijd van de samenwerking met bioKennis in de komende jaren blijven aanleveren;
 • Wageningen UR neemt deze Vlaamse documenten op in de databank;
 • CCBT zorgt voor een regelmatige aanlevering van inhoud voor nieuwsberichten bij bioKennis;
 • Wageningen UR neemt de aangeleverde Vlaamse inhoud op in de communicatie;
 • De Vlaamse logo’s zijn zichtbaar op de website van bioKennis (In de redactiecommissie wordt dit verder gespecifieerd);
 • Op de websites van CCBT en NOBL komt een bioKennis-banner;
 • De url van bioKennis eindigt op .com, .eu of .org;
 • De Vlaamse partners kunnen, net als de Nederlandse partners, gebruik maken van het communicatiemateriaal van bioKennis.

Subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Begunstigde in 2014- 2021

Deze subsidie valt onder artikel 22 van de verordening 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën van steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Een subsidie wordt toegekend aan erkende adviseurs die landbouwers advies verlenen in de biologische landbouw.  De subsidie wordt aan de adviesdienst gegeven. De landbouwer krijgt een korting op zijn factuur van de adviesdienst.

Een subsidie van 100.000 euro per jaar wordt voorzien voor de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw.  En dit met ingang vanaf 1 april 2014..

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van de subsidiëring is om door middel van advisering de landbouwers te stimuleren om om te schakelen naar de biologische productie en de biologische landbouwers te ondersteunen met advies bij de toepassing van de biologische productiemethode.

Er worden 4 soorten advies voorzien.

Enerzijds is er het omschakelingsadvies en de opmaak van een biobedrijfsplan.  Dit betreft een eerste bedrijfseconomische analyse teneinde de in bio geïnteresseerde landbouwer een idee te geven wat de omschakeling naar de biologische productiemethode voor zijn bedrijf betekent.  Het omschakelingsadvies kan volgend elementen bevatten: noodzakelijke stappen bij omschakeling, te verwachten bedrijfsvoering, beschrijving arbeidsbehoefte, eerste bedrijfseconomische berekening, steunmaatregelen, huidige regelgeving en afzetmogelijkheden.  Het biobedrijfsplan behandelt de hierboven vermelde elementen, maar ook de huidige bedrijfsvoering, kansen en knelpunten van het bedrijf, teeltplan, beschrijving van de teelten, een bedrijfseconomische berekening, de nodige investeringen, en de steunmaatregelen.

Anderzijds is er het startersadvies en het bedrijfsadvies dat de biologische landbouwer ondersteunt bij de toepassing van de biologische productiemethode.  Dit advies is eerder teelttechnisch geörienteerd.  Het kan hier gaan om advies inzake onkruidbestrijding, gewasbescherming, bemesting, verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden, nieuwe teelten, beschrijving teelten, bedrijfseconomie, kostprijsberekening, huidige regelgeving, steunmaatregelen, marktperspectieven en bodemvruchtbaarheid.

Voor de verschillende soorten advies worden verschillende maximale subsidiebedragen voorzien.  De subsidie mag nooit hoger zijn dat 1.500 euro per contract.

Dit alles moet ondersteuning bieden voor de landbouwer om verder op een duurzame manier te produceren.

Het advies wordt geleverd door erkende adviesdiensten.  Deze adviesdiensten worden vooraf gescreend, vooraleer zij erkend kunnen worden.  Ze worden erkend per soort advies.  Ofwel voor het geven van omschakelingsadvies en de opmaak van een biobedrijfsplan, ofwel voor het geven van startersadvies en bedrijfsadvies, of voor de vier soorten advies.  Verder worden de adviseurs erkend voor een of meerdere sectoren of thema’s.

Bedrijven ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering bestaat van de Europese Commissie, worden uitgesloten van deze maatregel.

Ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

Contactpersoon:

Biologische Landbouw
Ellipsgebouw - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Fax 02 552 78 71
Elfi Laridon | Tel. 02 552 79 19 | elfi.laridon@lv.vlaanderen.be

Contact

Biologische Landbouw
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Fax 02 552 78 71
Els Bonte | Tel. 02 552 75 19 | els.bonte@lv.vlaanderen.be