Subsidiëring biologische landbouw 2014

Subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

Deze maatregelen vallen onder VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L193 van 01.07.2014) en voldoen aan alle algemene voorwaarden van deze verordening.

 • Bedrijven ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering bestaat van de Europese Commissie, worden uitgesloten van deze maatregel.
 • Ondernemingen in moeilijkheden kunnen geen gebruik maken van deze maatregel.

Begunstigde in 2014-2021

In het kader van verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 358 van 16 december 2006, wordt de mogelijkheid voorzien om steun te verlenen ter dekking van kosten met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanente of periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame.

Een subsidie wordt toegekend aan erkende adviseurs die landbouwers advies verlenen in de biologische landbouw. De subsidie wordt aan de adviesdienst gegeven. De landbouwer krijgt een korting op zijn factuur van de adviesdienst.

Een subsidie van 100.000 euro per jaar wordt voorzien voor de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw. En dit met ingang vanaf 1 april 2014.

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van de subsidiëring is om door middel van advisering de landbouwers te stimuleren om om te schakelen naar de biologische productie en de biologische landbouwers te ondersteunen met advies bij de toepassing van de biologische productiemethode.

Er worden 4 soorten advies voorzien.

Enerzijds is er het omschakelingsadvies en de opmaak van een biobedrijfsplan. Dit betreft een eerste bedrijfseconomische analyse teneinde de in bio geïnteresseerde landbouwer een idee te geven wat de omschakeling naar de biologische productiemethode voor zijn bedrijf betekent. Het omschakelingsadvies kan volgend elementen bevatten: noodzakelijke stappen bij omschakeling, te verwachten bedrijfsvoering, beschrijving arbeidsbehoefte, eerste bedrijfseconomische berekening, steunmaatregelen, huidige regelgeving en afzetmogelijkheden. Het biobedrijfsplan behandelt de hierboven vermelde elementen, maar ook de huidige bedrijfsvoering, kansen en knelpunten van het bedrijf, teeltplan, beschrijving van de teelten, een bedrijfseconomische berekening, de nodige investeringen, en de steunmaatregelen.

Anderzijds is er het startersadvies en het bedrijfsadvies dat de biologische landbouwer ondersteunt bij de toepassing van de biologische productiemethode. Dit advies is eerder teelttechnisch geörienteerd. Het kan hier gaan om advies inzake onkruidbestrijding, gewasbescherming, bemesting, verwerven van nieuwe technieken of vaardigheden, nieuwe teelten, beschrijving teelten, bedrijfseconomie, kostprijsberekening, huidige regelgeving, steunmaatregelen, marktperspectieven en bodemvruchtbaarheid.

Dit alles moet ondersteuning bieden voor de landbouwer om verder op een duurzame manier te produceren.

Het advies wordt geleverd door erkende adviesdiensten. Deze adviesdiensten worden vooraf gescreend, vooraleer zij erkend kunnen worden. Ze worden erkend per soort advies. Ofwel voor het geven van omschakelingsadvies en de opmaak van een biobedrijfsplan, ofwel voor het geven van startersadvies en bedrijfsadvies, of voor de vier soorten advies. Verder worden de adviseurs erkend voor een of meerdere sectoren of thema’s.

Contactpersoon:
Duurzame Landbouwontwikkeling - Biologische Landbouw
Ellipsgebouw (6de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 19 - Fax 02 552 78 71
Elfi Laridon
e-mail: elfi.laridon@lv.vlaanderen.be

Subsidie Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen 2014

Begunstigde in 2014

Een subsidie van maximaal 652 000 EUR wordt toegekend aan Bioforum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor de werking “Financiering kerntaken Bioforum Vlaanderen, werkjaar 2014”.

Doelstellingen en verwachte realisaties in 2014

M.b.v. deze subsidie worden volgende kerntaken van Bioforum Vlaanderen gesubsidieerd en uitgevoerd:

De steun wordt gegeven aan Bioforum voor de financiering van hun kerntaken (werking):

 • Vertegenwoordiging van de Vlaamse biosector op diverse fora
 • Inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar de wetgeving bio (Vlaams en Europees) en naar het beleid bio (vooral Vlaams);
 • Inhoudelijke en gecoördineerde sectorinbreng naar wetgeving en beleid extern aan bio, maar met impact op biosector
 • Inhoudelijke versterking van de biologische sector (meerwaarde bio/ ‘Beter bio’ (kwalitatieve groei))
 • Informatie naar biologische marktspelers (vb. nieuwsbrieven, BioActief, www.BioForum.be)
 • Ondersteuning van de marktspelers (zijnde producenten, verwerkers, verkooppunten, foodservices) voor zaken die betrekking hebben op biologische wetgeving en beleid. In uitzonderlijke gevallen ook voor beleid en wetgeving die niet gerelateerd zijn aan bio, maar wel een grote impact hebben op de biologische bedrijfsvoering:
  • individuele ondersteuning
  • stimuleren van onderzoekers, via rol in CCBT, NOBL, BBN, platform landbouwonderzoek en strategische adviesraad ILVO tot vraag gestuurd onderzoek en ondersteunen van initiatieven met betrekking tot de uitbouw van een kennisnetwerk zowel voor producenten als verwerkers
  • informeren over en eventueel coördineren van beursstanden
 • Informatie naar het grote publiek via website, facebook en Bioweekcampagne
 • Participatie aan het maatschappelijk debat vanuit het kader van agro-ecologie & algemene perswerking voor biosector

Subsidie biologische landbouw voor Bio-Bedrijfsnetwerken 2014-2015

Begunstigde in 2014-2015

Een subsidie van maximaal 29.288 euro wordt toegekend aan BioForum Vlaanderen vzw, Quellinstraat 42, 2018 Antwerpen voor het project “Bio Bedrijfsnetwerken 2014-2015” (1 april 2014 t.e.m. 31 maart 2015).

Doelstellingen van de subsidie

 • Het doel van “Biobedrijfsnetwerken” is te komen tot een permanente sectorwerking van zelfstandige, door de ondernemers gedragen netwerken.
 • In de projectperiode 2014 – 2015 van de Bio-bedrijfsnetwerken wordt ingezet op de stappen die langs de boeren-kant noodzakelijk zijn om meer zelfsturing en zelfstandigheid in de netwerken te brengen.
 • Daarnaast blijven ook de algemene doelstellingen van een bio-bedrijfsnetwerk van kracht: uitwisselen van ervaring, detecteren van kennis- en onderzoeksvragen, vraagsturing en terugkoppeling van onderzoek.

Verwachte realisaties in 2014-2015

 • 15 netwerkbijeenkomsten (geitenhouderij, kleinfruit, pluimveehouders, groenten/akkerbouw en rundveehouderij)
 • E-mailings rond specifieke activiteiten naar de deelnemers
 • Webpagina als werkinstrument met regelmatige update agenda en verslaggeving
 • 3 bijeenkomsten van de stuurgroep
 • 1 overleg met de netwerkbegeleiders met adviesmogelijkheid rond methodologie
 • Afstemming met projectwerking omschakeling en ketenontwikkeling n.a.v. BioForum-overleg rond deze thema’s

Het project loopt van 1 april 2014 tem 31 maart 2015.

De steunmaatregel valt onder artikel 21 “Steun voor acties inzake kennisoverdracht en voorlichting” van de VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014.

De steun mag 100% van volgende kosten dekken: de kosten van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties.

De steun kan ook worden toegekend voor korte uitwisselingen inzake landbouwbedrijfsbeheer en voor bezoeken aan landbouwbedrijven. Er is voldaan aan alle voorwaarden in het desbetreffende artikel.

Subsidie Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2014

Begunstigde in 2014/2015

In het kader van verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L 358 van 16 december 2006, wordt de mogelijkheid voorzien om steun te verlenen ter dekking van kosten met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, met betrekking tot de organisatie van en de deelname aan fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, opleiding voor landbouwers.

Een subsidie van maximaal 303.896 euro wordt toegekend voor de uitvoering van het project Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2014 voor de periode 1 februari 2014 tot en met 31 maart 2015.

De subsidie wordt als volgt verdeeld:

 • Een bedrag van 133.850 euro voor Bio zoekt Keten
 • Een bedrag van 120.046 euro voor Bio zoekt Boer
 • Een expertenbudget van 50.000 euro

De activiteiten worden deels uitgevoerd door BioForum Vlaanderen vzw en deels door Boerenbondvereniging voor Projecten/Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van het project “Bio zoekt Boer en Bio zoekt Keten 2014” beoogt groei in de biologische productie en het optimaliseren van de ketenwerking.

Binnen het project Bio zoekt Boer en Bio zoekt keten zijn volgende acties voorzien:

 1. Basiswerking
 2. Een focus op een specifieke sector.

De basiswerking:

De basiswerking houdt advisering, begeleiding en communicatie van de landbouwers in, met het oog op een mogelijke omschakeling naar de biologische landbouwproductie.

De marktvraag wordt in beeld gebracht en kenbaar gemaakt bij de gangbare landbouwers.

De focus:

De focus wordt voor omschakeling gelegd bij de akkerbouw en tuinbouw.  Voor de ketenwerking wordt bijkomend gefocust op zuivel.

Deze maatregel valt onder artikel 24 en artikel 21 van VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Contactpersoon:
Duurzame Landbouwontwikkeling - Biologische Landbouw
Ellipsgebouw (6de verdieping) - Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Tel. 02 552 79 19 - Fax 02 552 78 71
Elfi Laridon
e-mail: elfi.laridon@lv.vlaanderen.be

Subsidie Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT vzw) 2014 – 2015

Begunstigde in 2014-2015

Een subsidie van maximaal 182.500  euro wordt toegekend aan CCBT vzw, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel voor de periode vanaf 1 april 2014 tot en met 31 december 2015. 

De subsidie is verdeeld over:

 • Een werkingssubsidie van 70.517 euro voor de dagelijkse werking van CCBT voor de periode vanaf 1 januari 2015 t.e.m. 31 december 2015;
 • Een projectsubsidie van 111.983 euro voor de uitvoering van zes projecten voor de periode vanaf 1 april 2014 t.e.m. 31 december 2015.

Doelstellingen van de subsidie

Het doel van het CCBT vzw is het praktijkgericht onderzoek en voorlichting ten behoeve van de biologische teelt te coördineren en te stimuleren in Vlaanderen. Het is de bedoeling om onder meer hiermee de dynamiek van de biologische teelt - binnen het kader van relevante Europese wetgeving - te bevorderen. Het CCBT heeft ook als taak om kwaliteitsbewaking te doen van het onderzoek en de voorlichting biologische teelt, uitgevoerd door de proefcentra.

Het CCBT neemt onder meer volgende taken op zich (niet-limitatief):

 1. inventariseren en opvolgen van de noden inzake praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt;
 2. coördineren van het praktijkgericht onderzoek biologische landbouw tussen de deelsectoren enerzijds en de partners anderzijds:
 3. coördineren en stimuleren van de voorlichting;
 4. afstemming met andere actoren en netwerken binnen de biologische sector;
 5. afstemming met actoren en netwerken binnen de biologische sector;
 6. ondersteuning bieden aan de proefcentra in de werking van de technische comités (biologische teelt);
 7. aantrekken van extra financiering;
 8. afspraken maken over de verdeling van de extra Vlaamse werkingsmiddelen;
 9. advisering inzake de inzet van Vlaamse investeringsmiddelen in het praktijkgericht onderzoek biologische teelt;
 10. netwerking met de gangbare landbouw en het landbouwonderzoek in het algemeen;
 11. algemene vertegenwoordiging;
 12. algemene communicatie: CCBT-nieuwsbrief BIOpraktijk, website www.ccbt.be en uniforme verslaggeving over de projecten;
 13. samenwerking met Nederland rond bundelen en verspreiden van onderzoeksresultaten voor de biologische landbouw;
 14. internationale contacten.

Overzicht projecten 2014-2015:

 • Vergelijking van verschillende types van bemesting in een biologische fruitaanplanting van Conference – Pcfruit, 13.500 euro
 • Optimalisatie bemesting in de biologische kleinfruitteelt- PPK, 10.000 euro
 • Biologische groenteteelt: klein maar professioneel, Inagro, PCG, 35.250 euro
 • Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer, Inagro, 20.223 euro
 • Kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij, Proefbedrijf Pluimveehouderij, 15.010 euro
 • Effecten van bodembeheer en bemesting op de bodemmicrobiologie - Zoektocht naar een eenvoudige indicator voor bodemkwaliteit, PCG, Inagro, PPK, pcfruit, 18.000 euro

Verwachte realisaties in 2014-2015

Uitvoering van de 6 hoger vermelde onderzoeksprojecten (april  2014- december 2015).

De steunmaatregel valt onder artikel 31 “Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en de bosbouwsector”  van de VERORDENING (EU) Nr. 702/2014 VAN DE COMMISSIE van 25 juni 2014.

De in aanmerking komende kosten zijn de volgende:

a) personeelskosten voor onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;

b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang deze wordt gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;

c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;

d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;

e) extra algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten.

Contact

Biologische Landbouw
Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel
Fax 02 552 78 71
Els Bonte | Tel. 02 552 75 19 | els.bonte@lv.vlaanderen.be