Subsidiëring in het kader van genetische diversiteit

Subsidiëring van de werking van erkende centra voor duurzame landbouw in het kader van genetische diversiteit. De steun wordt in hoofdzaak toegekend in toepassing van artikel 15 van Verordening 1857/2006.

1. V 1857/2006 – subsidiabele activiteiten en hun steunpercentages

Ter ondersteuning van alle landbouwers actief in de sector genetische diversiteit, voorziet de Vlaamse Overheid in een subsidie aan de erkende centra voor duurzame landbouwproductie. De subsidiabele activiteiten en hun steunpercentages zijn de volgende:

Steun tot 100 % van de kosten:

a. met betrekking tot onderwijs en opleiding voor landbouwers en bedrijfsmedewerkers

    1. die met het organiseren van het opleidingsprogramma zijn gemoeid
    2. reis- en verblijfskosten van de deelnemers
    3. kosten van vervangende diensten tijdens de afwezigheid van de landbouwer of een bedrijfsmedewerker

b. met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanente of periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame;

c. met betrekking tot de organisatie van en de deelname aan fora voor de uitwisseling van kennis tussen bedrijven, wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen;

d. met betrekking tot de vulgarisatie van wetenschappelijke kennis, op voorwaarde dat geen melding wordt gemaakt van het individuele bedrijf of merk of van de individuele oorsprong.

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse betalingen aan de producenten, maar wordt verstrekt aan de erkende centra.

De steun moet beschikbaar zijn voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daardoor in aanmerking komen.

2. V 1857/2006 – voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie

a. Een aanvraag richten aan het Departement Landbouw en Visserij;

b. Een actieplan voorstellen met programma’s die verbonden zijn aan de taken van de vereniging;

c. Een begroting opstellen voor elk actieplan;

d. De voorgestelde programma’s moeten voldoen aan de voorwaarden van de vrijstellingsverordening (1857/2006).

Subsidiëring 2014

Op begrotingsartikel KB0/1KD-A-2-C/WT werking en toelagen - toelagen landbouw-, zeevisserij- en agrarisch plattelandsbeleid is hiervoor 100.000 euro ingeschreven.

De principiële verdeling van dit bedrag over de erkende centra voor duurzame landbouw is als volgt:

  • VRV: 15.000 euro
  • SLE: 15.000 euro
  • NBS: 70.000

VRV geeft aan de subsidie te gebruiken voor het leveren van adviesdiensten en voor het organiseren van werkgroepen rond de betrokken rassen.

SLE geeft aan de subsidie te gebruiken voor het leveren van adviesdiensten.

Contactpersoon

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Katrien Nijs | Tel. 02 552 78 87 – Fax 02 552 78 71
e-mail: katrien.nijs@lv.vlaanderen.be
Ellipsgebouw (6e verdieping) – Koning Albert II laan 35, bus 40 – 1030 Brussel