Werkings- en projectsubsidie voor vzw Vlaams Milieuplan Sierteelt

Onderstaande maatregelen vallen onder artikel 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (publicatieblad L193/1 van 1 juli 2014) en worden meegedeeld aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 9.

De steunmaatregelen voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector, komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat door een eerder besluit van de Commissie omdat de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014. De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten, zoals vermeld in artikel 21, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014.

De kosten voor demonstratieprojecten in verband met investering, vermeld in artikel 21, lid 3, d), verordening (EU) nr. 702/2014 komen slechts in aanmerking voor zover en zolang zij voor het demonstratieproject worden gemaakt. (artikel 21, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun is beschikbaar voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daarvoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten. Voor de demonstratieprojecten moet het maximale steunbedrag beperkt blijven tot 100.000 EUR over een periode van drie belastingjaren (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Er worden subsidies verleend aan vzw Vlaams Milieuplan Sierteelt ten bedrage van:

een projectsubsidie van maximaal 128.000 euro.

De subsidies hebben betrekking op de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Doelstelling van de subsidie

De doelstellingen van de subsidie worden hierna opgesomd:

  • afstemming en integratie van sectorgidsen en IPM in geborgde MPS-certificaten: op vandaag biedt VMS, in samenwerking met MPS-Ecas en TÜV Integra, een combi-audit MPS + ‘sectorgids autocontrole niet-eetbare tuinbouwproductie’ aan. In 2018 wordt deze constructie verder uitgedragen naar de ganse sector.
  • ondersteuning en begeleiding bij het basiscertificaat MPS-ABC: het milieucertificaat MPS-ABC blijft aan de basis liggen van de VMS-werking. Dit wordt vaak als uitgangspunt gebruikt voor algemene sensibilisering rond duurzaam ondernemen. Een belangrijk element bij het correct deelnemen aan het systeem is de intensieve begeleiding die VMS aan haar leden geeft. Bedrijfsbezoeken vormen hierin een zéér belangrijk onderdeel.
  • ondersteuning en begeleiding bij hogere certificaten: Van de MPS-gecertificeerde bedrijven zijn er een aantal die een hoger MPS-certificaat behalen. Ook voor deze bedrijven fungeert VMS als helpdesk. De MPS-GAP-begeleiding  van de werkgroep in 2017 wordt verder gezet.
  • verduurzamen Vlaamse sierteelt: In 2018 zet VMS het structureel overleg verder met AVBS, Navex en PCS. Bedrijfsbezoeken vormen een belangrijke pijler waarop de VMS-werking is gestoeld. Regelmatig komt een VMS-medewerker ter plaatse bij de bedrijven die zich laten certificeren . Deze bedrijfsbezoeken stellen VMS in staat ontwikkelingen op bedrijven van nabij te volgen en de verkregen inzichten in sectorproblemen ter beschikking te stellen van de sector.
  • informeren over duurzame onderwerpen: VMS engageert zich om het actieplan publiek te maken. In een nieuwjaarsbrief worden beknopt de doelstellingen voor het komende jaar toegelicht en wordt verwezen naar de website. Daar worden ook het ontwikkelingsplan en de resultaten van de sectorbevraging gepubliceerd. Ook in 2018 worden verschillende kanalen gebruikt om de sector te informeren over duurzame onderwerpen binnen de sierteelt. Bedoeling is om ook in 2018 deze kanalen verder te onderhouden.
  • ondersteunen van het duurzame imago van de sierteeltbedrijf- en sector: op vandaag levert de sector reeds belangrijke inspanningen t.a.v. mens en milieu. Een belangrijke verzuchting van de sector is dat deze inspanning al te weinig of niet worden gewaardeerd. In 2018 zal onderzocht worden hoe telers ondersteund kunnen worden om een interactief, informatief consumentenluik op de website te voorzien. Zodoende wordt de kennisketen kortgesloten en krijgt de teler onmiddellijke feedback over zijn product.
  • ontwikkelen van B2C-label gestoeld op duurzame Vlaamse productie: een steeds grotere groep van de retail hecht belang aan sierplanten met residugaranties. Naar alle verwachting zal dit de komende jaren voor een aantal retailers een voorwaarde worden om te mogen leveren. VMS wil dat de Vlaamse sierteelt hier proactief mee omgaat. Hiertoe worden de telers gesensibiliseerd en actief ondersteund om ervoor te zorgen dat hun producten Product Proof worden. In 2018 blijft VMS bedrijven intensief begeleiden en wordt de vraagzijde geïnformeerd over het beschikbare assortiment sierplanten met residugaranties.