Werkingssubsidie aan het Proefcentrum voor Sierteelt – PCS vzw voor het bevorderen van een meer duurzame sierteelt in Vlaanderen

Onderstaande maatregel valt onder artikel 21 van de vrijstellingsverordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (publicatieblad L193/1 van 1 juli 2014) en worden meegedeeld aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 9.

De steunmaatregel voldoen aan alle in hoofdstuk I van de verordening (EU) nr. 702/2014 vastgestelde voorwaarden. Enkel kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (KMO’s) die actief zijn in de landbouwsector, komen in aanmerking voor de steun (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven in moeilijkheden worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014). Bedrijven waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat door een eerder besluit van de Commissie omdat de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, worden uitgesloten voor de steun (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014). De steun heeft een stimulerend effect in overeenstemming met artikel 6, verordening (EU) nr. 702/2014. De steun dient voor de financiering van acties op het gebied van beroepsopleiding en de verwerving van vaardigheden, waaronder opleidingscursussen, workshops en coaching, demonstratieactiviteiten en voorlichtingsacties (artikel 21, lid 2, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun dekt de in aanmerking komende kosten, zoals vermeld in artikel 21, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014.

De kosten voor demonstratieprojecten in verband met investering, vermeld in artikel 21, lid 3, d), verordening (EU) nr. 702/2014 komen slechts in aanmerking voor zover en zolang zij voor het demonstratieproject worden gemaakt. (artikel 21, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun mag niet de vorm aannemen van rechtstreekse geldelijke betalingen aan de begunstigden (artikel 21, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

De organisaties die acties inzake kennisoverdracht en voorlichting aanbieden, beschikken over hiertoe gekwalificeerd en geregeld opgeleid personeel (artikel 21, lid 6, verordening (EU) nr. 702/2014).

De steun is beschikbaar voor al degenen die in het betrokken gebied op grond van objectief bepaalde voorwaarden daarvoor in aanmerking komen (artikel 21, lid 7, verordening (EU) nr. 702/2014).

De subsidiabele activiteit zijn acties inzake kennisoverdracht en voorlichting. De steunintensiteit bedraagt ten hoogste 100 % van de in aanmerking komende kosten. Voor de demonstratieprojecten moet het maximale steunbedrag beperkt blijven tot 100.000 EUR over een periode van drie belastingjaren (artikel 21, lid 8, verordening (EU) nr. 702/2014).

Begunstigde

Er worden subsidies verleend aan vzw Proefcentrum voor sierteelt.

Een werkingssubsidie van maximaal €128.000 voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Een werkingssubsidie van maximaal €120.330 voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Een werkingssubsidie van maximaal €120.330 voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Doelstelling van de subsidie

De doelstellingen van de subsidie worden hierna opgesomd:

  • adviesdienst gewasbescherming - verduurzaming van de gebruikte middelen en technologieën voor gewasbescherming
    Een duurzame gewasbescherming is de enige weg vooruit. Om ook in de toekomst kwalitatieve planten te kunnen blijven telen en hun afzet en vermarkting te kunnen garanderen, zijn meer duurzame gewasbeschermingstechnieken een noodzaak. Steeds meer grote retailers stellen steeds strengere eisen op vlak van de aanwezigheid van chemische residu’s, elk jaar verdwijnen er meer chemische gewasbeschermingsmiddelen dan dat er nieuwe bijkomen en ook de maatschappelijke perceptie eist steeds meer ecologisch verantwoorde producten. Niet-chemische alternatieven zijn dus een noodzaak. Omdat het voor de siertelers niet evident is om deze grote veranderingen op vlak van gewasbescherming, die ze alleen maar kunnen ondergaan, het hoofd te bieden, kunnen ze rekenen op de expertise van de Adviesdienst Gewasbescherming. De adviseurs zijn op de hoogte van de nieuwste technieken en tools en ook nauw betrokken bij al het onderzoek rond gewasbescherming dat op het PCS gebeurt. Alle telers die vragen hebben over een meer duurzame gewasbescherming in de brede zin van het begrip: efficiënt scouten, herkennen van plagen, ziekten en nuttigen, toepassing van biologische bestrijders en/of biopesticiden, resistentiemanagement,… kunnen dan ook gebruik maken van de dienstverlening van de Adviesdienst Gewasbescherming.
     
  • adviesdienst markt en rentabiliteit - ondersteuning en versterking van het bedrijfsmanagement binnen de sector, vooral op vlak van data en analyse die kostefficiëntie en kostprijsberekening helpen te verbeteren.
    De Adviesdienst begeleidt op individuele basis de telers, zodat ze op een goed onderbouwde manier ondernemingsbeslissingen kunnen nemen en de economische leefbaarheid voor de toekomst geborgen wordt. De Adviesdienst faciliteert en begeleidt eveneens kenniscirkels, waarbinnen telers ervaringen kunnen uitwisselen en de sector ondersteund wordt bij bijvoorbeeld het verbeteren van logistieke processen. om de logistieke processen te verbeteren. Verder adviseren we de telers eveneens op vlak van vermarkting.