450.000 euro voor operationele groepen in het kader van het Europese innovatiepartnerschap landbouw

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een budget van bijna 450.000 euro uit voor de oprichting en werking van vijftien operationele groepen.

Met de oprichting van deze groepen wil de minister aanzetten tot snellere innovatie door het stimuleren van een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en land- en tuinbouwers. De betrokkenheid van land- en tuinbouwers in de operationele groepen heeft als voordelen dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald worden, dat er meer interactie is tussen land- en tuinbouwers onderling en dat onderzoekers leren hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden. De operationele groepen voeren projecten uit, gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten.

Operationele groepen 2017

Dit jaar ligt de klemtoon van de operationele groepen vooral op het leveren van een bijdrage aan de weerbaarheid van sectoren in crisis, namelijk de dierlijke sector en de fruitsector. Innovatie en creativiteit kunnen een antwoord bieden. Tien operationele groepen zullen dit jaar nog aan de slag gaan in de dierlijke sector en drie in de fruitsector. Verder werden nog één project in de aardappelteelt en één project in de witloofteelt weerhouden.

Fruitteelt

Naam

Looptijd

Indiener

Biofruit debuggers

1/12/2017 – 30/11/2019

Proefcentrum Fruitteelt

Sustainable weed-strip: de nieuwe zwartstrook standaard

1/7/2017 – 30/6/2019

Innovatiesteunpunt vzw

Plant voor een klant

1/12/2017 – 30/11/2019

Proefcentrum Fruitteelt

De operationele groep ‘Biofruit debuggers’ focust op de ernstige, actuele en stijgende problematiek van boswantsen in pitfruitboomgaarden met het oog op het verbeteren van de teelt- en de bedrijfszekerheid van fruitbedrijven.

In ‘Plant voor een klant’ slaan telers, producentenorganisaties (PO’s) en onderzoeksinstellingen de handen in elkaar om een upgrade van het rassenonderzoek te doen en de rassenvernieuwing in de fruitteelt te stimuleren: ze ondernemen gezamenlijk actie om de bestaande processen te verbeteren zodat aangeplante nieuwe rassen succesvoller zijn. Tegelijk proberen ze te vermijden dat niet-succesvolle rassen nog aangeplant worden.

‘Sustainable weed-strip’ moet een stimulans zijn voor meer diversificatie en het op grotere schaal kunnen telen van kleinfruit. De operationele groep zal een duurzaam en werkbaar alternatief ontwikkelen om onkruid op een duurzame, arbeidsefficiëntere en goedkopere manier te beheersen.

Plantaardige productie

Naam

Looptijd

Indiener

Variabel aardappelen poten

1/12/17 – 30/11/19

Inagro

Lean, with love

1/8/17 – 31/12/18

Innovatiesteunpunt

De operationele groep ‘Variabel aardappelen poten’ heeft als doel om de plantafstand aan te passen aan de opbrengstpotentie van diverse plaatsen van een perceel (bv. rijen aangrenzend aan spuitpaden, schaduwrijke plekken), zodat opbrengstverminderingen kunnen worden vermeden, de kwaliteit en uniformiteit kunnen worden verbeterd en er kan worden bespaard op duur pootgoed.

De witloofsector staat al jaren onder druk. Door een optimalisatie van het schoonmaak- en inpakproces van witloof wil de operationele groep ‘Lean with love’ verspillingen elimineren. Kostenefficiënt werken is voor de telers immers uiterst belangrijk.

Dierlijke productie

Naam

Looptijd

Indiener

Benchmarking Vleesvarkens

1/7/17 – 31/12/18

Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV)

VEGCAT- integrated vegetable and cattle farming

1/9/17 – 30/8/19

ILVO

Koppelen van antibioticareductie aan kostprijsmanaging

1/9/17 –  31/8/19

Innovatiesteunpunt

Pocketboer

1/7/17 –  30/6/19

Inagro

Agro MEATs Nature

15/8/17 – 14/8/19

ILVO

P'orchard, boslandbouw voor buitenvarkens

1/9/17 –  31/8/19

ILVO

Smart Weeding, Organic Feeding

1/7/17 –  30/6/19

Inagro

GP MortellaroManagement

1/9/17 –  31/8/19

Inagro

Mobiele slachteenheid

1/9/17 –  31/8/19

Bioforum Vlaanderen

Milk Trading Company (MTC)

15/7/17 –  31/12/18

Milk Trading Company

De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders wil met ‘benchmarking vleesvarkens’ een beter inzicht verwerven in de uitbetalingsmodaliteiten van vleesvarkens. Ze leren welke parameters én in welke mate deze een rol spelen in de prijs die zij ontvangen voor hun vleesvarkens zodat ze er hun bedrijfsvoering kunnen op afstemmen.

De doelstelling van ‘VEGCAT- integrated vegetable and cattle farming’ is het optimaliseren van de samenwerking tussen rundveehouders en groentetelers om de economische rentabiliteit en de duurzaamheid van de bedrijfsvoering te verbeteren. Het optimaal sluiten van biomassa kringlopen is de centrale gedachte. Specifieke aandacht gaat naar het optimaliseren van het grondgebruik en het gebruik van alle geproduceerde groentebiomassa, onder andere het benutten van niet-geoogste gewasresten uit de groententeelt.

De operationele groep ‘Koppelen van antibioticareductie aan kostprijsmanaging’ geeft varkenshouders inzicht in de kostprijs van behandelingsstrategieën met een laag antibioticagebruik. Zo zal een investering in meer bioveiligheid een kost met zich meebrengen. Indien dit de gezondheidskost laat dalen bij gelijke of betere technische resultaten, kan dit strategisch een goede keuze zijn.

‘Pocketboer’ heeft als doel pocketvergistingsinstallaties performanter te doen draaien. De operationele groep brengt een dertigtal uitbaters samen om te zoeken naar oplossingen voor problemen die zich voordoen. Het niet goed draaien van de installatie kan leiden tot aanzienlijke inkomstverliezen. Het is van groot belang voor de rendabiliteit van de installatie dat de energie uit de mest zo optimaal mogelijk benut wordt.

Landbouw en natuur dichter bij elkaar brengen, is een doelstelling van ‘Agro MEATs Nature’. Door landbouwers, natuurbeheerders, vleesverwerkers en onderzoekers in co-creatie te laten werken kan kwalitatief hoogstaand vlees geproduceerd worden met oog voor natuur en leefmilieu, met beperkte ecologische voetafdruk door het minimaliseren van nutriëntengebruik en emissies, en met meerwaarde voor de landbouwers die dit vlees op de markt brengen.

Steeds meer varkenshouders gaan op zoek naar een alternatieve afzetmarkt voor een nicheproduct met toegevoegde waarde. De inrichting van een buitenloop voor varkens met boslandbouw biedt kansen: verbeterd dierenwelzijn, meerlagig ruimtegebruik waarbij fruit/noten ingezet kunnen worden als voeder of voor menselijke consumptie, verbeteren van het imago van varkenshouder bij de consument en indirecte voordelen op vlak van milieu. Kennis, ervaring en innovatieve ideeën van verschillende varkenshouders worden in de operationele groep ‘P’orchard; boslandbouw voor buitenvarkens’ samengebracht en uitgewisseld.

Drie omschakelende melkveehouders namen het initiatief voor de operationele groep ‘Smart Weeding, Organic Feeding’. De omschakeling van hoogproductieve dieren naar de biologische teeltmethode vereist een rantsoen dat dit ondersteunt. De onkruidbestrijding in mais en voederbieten is een hele uitdaging. Individueel is de investering in moderne schoffeltechnologie niet haalbaar. De groep gaat na welke technologie het best beantwoordt aan de belangen van de deelnemende bedrijven en hoe een samenwerking best wordt georganiseerd.

Mortellaro is een klauwaandoening die op veel melkveebedrijven voorkomt en verantwoordelijk is voor aanzienlijke economische verliezen. De operationele groep ‘GP MortellaroManagement’ zal een protocol opstellen voor melkveehouders die op een ecologisch en economisch verantwoorde manier de aandoening willen bestrijden.

De operationele groep ‘Mobiele slachteenheid’ gaat aan de slag om een slachtfaciliteit te creëren op maat van kleinschalige veetelers met overwegend korte keten verkoop. De groep buigt zich over volgende vraagstukken: hoe groot is het potentieel, kan er een oplossing gevonden worden voor wettelijke obstakels, is de klant bereid een meerprijs te betalen voor dierenwelzijn, welke installatie is werkbaar en vergunbaar en kan het rendabel functioneren?

De ‘Milk Trading Company’ heeft tot doel om de prijsvolatiliteit van de melkprijs en/of de voederkost te verkleinen en via slimme hedging (indekken) van beide componenten een hogere voedermarge te bekomen dan de gemiddelde voedermarge in de sector op basis van de dagprijzen. Daarvoor zullen financiële tools als futures, maar ook SWAPS (langetermijnprijscontracten in de fysieke markt) gebruikt worden. Het afsluiten van voorwaartse prijscontracten moet ervoor zorgen dat melkveehouders over een stabielere cash-flow beschikken wat hen een sterkere financiële positie oplevert.

Raadpleeg meer informatie over de projecten en de betrokken partners in de operationele groepen

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw