Aanhoudend droog weer: gebruik het beschikbare water met verstand!

De voorbije maanden was de neerslag in Vlaanderen zeer lokaal verspreid. Op sommige plaatsen viel er op korte tijd veel tot teveel neerslag terwijl er op meerdere plaatsen geen druppel viel. De laatste weken bleef de neerslag overal uit en de voorspellingen geven volop droog en warm weer voor de volgende 7 à 10 dagen. Hierdoor is het op verschillende plaatsen in Vlaanderen erg droog. Er zijn op dit moment nog geen grote watertekorten maar waakzaamheid is nodig.

Water is een onmisbare productiefactor voor de land- en tuinbouw, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit. In regio’s waar intensief groenten en aardappelen geteeld worden behoort irrigatie tot de goede landbouwpraktijken. Bij groenten in open lucht is irrigatie een noodzaak om in droge periodes een goede productie met een goede kwaliteit te verkrijgen. Daarnaast is water nodig voor het wassen van de groenten na de oogst en voor de bespuiting met gewasbescherming. Bij teelten onder glas kan de beregening meer georganiseerd en gestuurd worden. Bij deze teelten wordt een groot aandeel hemelwater gebruikt dat via de serres opgevangen en opgeslagen wordt in bassins. In de dierlijke sector is water nodig als drinkwater voor het vee, voor reinigen van de stallen, reiniging van de luchtwassers (varkensstal), spoelen van de melkinstallatie en koeltank,….

Door de aanhoudende droogte roept het Departement Landbouw en Visserij alle land- en tuinbouwers op om verstandig, oordeelkundig en efficiënt om te gaan met het beschikbare water. Gebruik zoveel mogelijk alternatieve waterbronnen zoals hemelwater, ondiep grondwater, oppervlaktewater, … in functie van de toepassing op het bedrijf!

Via volgende PREVENTIEVE MAATREGELEN met DIRECT effect zorgt u NU al voor spaarzaam watergebruik:  

Andere maatregelen kan u nu al PRO-ACTIEF nemen en hebben effect op iets LANGERE termijn:

Volg daarnaast zeker de stand van zaken op via:

  • www.waterinfo.be voor meer informatie over de actuele droogtetoestand, die momenteel op waakniveau (geel) staat. Dit wordt permanent opgevolgd. Zodra de situatie wijzigt, wordt dit via deze website gecommuniceerd.
  • https://lv.vlaanderen.be voor meer informatie vanuit het Departement Landbouw en Visserij.

De stand van zaken en meer info over de actuele droogtetoestand kan u opvolgen via http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/overleg/droogtecommissie

Contactgegevens waterbeschikbaarheid

Contact voor meer info: