Aantal biologische landbouwers steeg vorig jaar met 9%

Vlaanderen telde vorig jaar 562 biologische landbouwbedrijven. Dat is een toename met 9% tegenover 2018. Ook de biologische keten ontwikkelt zich verder. De consumptie van biologische producten vertoont, na de stagnering in 2018, opnieuw een lichte stijging. Dat blijkt uit het net gepubliceerde biorapport van het Departement Landbouw en Visserij.

Het aantal Vlaamse landbouwbedrijven dat erkend is voor biologische productie, groeit jaar na jaar. Tien jaar geleden bedroeg het aantal biolandbouwers amper de helft. In 2019 werden 75 nieuwe aanmeldingen geregistreerd, terwijl 27 landbouwbedrijven hun biologische productie hebben stopgezet.

Het biologisch en omschakelingsareaal groeit in Vlaanderen aan tot 8.677 hectare (+10%) en maakt nu ongeveer 1,4% uit van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte. De grootste bio-oppervlakte vinden we in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. De provincies waar het bioareaal het sterkst is toegenomen, zijn Vlaams-Brabant en Limburg.

Meer dan een kwart van de Vlaamse biolandbouwers bedrijft een vorm van biologische dierlijke productie, al dan niet gecombineerd met plantaardige productie. Het totale aantal dieren dat als biologisch geregistreerd is, groeit aan met 13% tegenover 2018. Vooral de pluimveehouderij, varkenshouderij en schapenhouderij vertonen stevige groeicijfers voor hun biologische veestapel.

Eind 2019 staan er in Vlaanderen 1.221 bedrijven (excl. producenten) onder controle voor activiteiten als verdeler, bereider, verkooppunt, importeur en/of exporteur van biologische producten. Dat zijn er 11% meer dan in 2018. 40% van deze ondernemingen combineert meerdere biologische activiteiten. De vaakst voorkomende marktactiviteit is de bereiding van bioproducten.

In 2019 voerde Vlaanderen ruim 376.500 ton aan biologische producten uit niet-EU-landen in de EU in. Het merendeel van deze zendingen werd aangeboden bij de douaneautoriteiten van Antwerpen en Mechelen. Net als in 2018 valt op productniveau het overwicht op van verse bananen: zij maken bijna 46% uit van de totale massa aan bioproducten die via Vlaanderen worden geïmporteerd.

De overheidsuitgaven specifiek voor de biologische sector bedragen in het kalenderjaar 2019 ruim 4,74 miljoen euro. Met een aandeel van 49% ligt het zwaartepunt bij de financiële stimulering van de biologische landbouwer. De overheidsuitgaven voor onderzoek, voorlichting en kennisuitwisseling in de biologische sector zijn in het kalenderjaar 2019 toegenomen tot 1,36 miljoen euro.

Consumptie van bioproducten

Na een stagnering in 2018 vertoont de consumptie van biologische producten opnieuw een lichte stijging. De totale bestedingen aan bioproducten (voeding, dranken, drogmetica en non-food) nemen in Vlaanderen toe met 4% tot 305 miljoen euro. De Vlaamse bestedingen aan verse biovoeding en biodranken groeien met 5% tot 200 miljoen euro.

Het marktaandeel van biologische verse voeding is in Vlaanderen lichtjes gestegen tot 2,6%. Negen op de tien consumenten kopen op jaarbasis minstens eenmaal een vers bioproduct. De alleenstaanden hebben met een bioaandeel van ruim boven de 5% het hoogste percentage biologische aankopen in hun bestedingen aan verse voeding, de gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen geven het minste uit aan verse biovoeding, maar zij hebben hun bioaandeel wel verdubbeld sinds 2010.

De klassieke supermarkt blijft het belangrijkste biokanaal met een marktaandeel van 39%. De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste percentage aan biologische producten in het assortiment. Een kwart van de producten die er verkocht worden, is biologisch.

Het volledige biorapport 2019 vindt u op onze webpagina De biologische landbouw in 2019