Aanvullende quotamaatregelen vanaf 16 april 2012

Aanvullende quotamaatregelen vanaf 16 april 2012 + regeling visserij Golf van Gascogne 2012

In aansluiting met ons rondschrijven van 21 december 2011 en van 16 maart 2012, betreffende de Noordzeeschol voor het kustvisserssegment, kan ik u het volgende melden :

 1.      Aanvullende quotamaatregelen

 1.1.       Bot en schar II, IV:

Zolang geen 80 % van het quotum is benut mag gedurende de periode 16 april 2012 tot en met 31 december 2012 de vangst van bot en schar door vissersvaartuigen per zeereis in II, IV maximaal 2.000 kg, uitgedrukt in productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de i.c.e.s.-gebieden II, IV bedragen.

Vanaf het ogenblik dat 80 % van het quotum is benut tot 31 december 2012 mag de vangst van bot en schar door vissersvaartuigen per zeereis in II, IV maximaal 600 kg, uitgedrukt in productgewicht vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de i.c.e.s.-gebieden II, IV bedragen.

In de periode van 1 juni 2012 tot 30 september 2012 kunnen de vaartuigen, die met TR 1-tuig vissen (bordenvisserij met netmaaswijdte van meer dan 100 mm), vrij op bot en schar vissen en dit zolang geen 67 % van het quotum wordt benut.

1.2.       Tongschar en witje II, IV

Gedurende de periode 16 april 2012 tot en met 31 december 2012 worden de totale vangsten van tongschar en witje van vaartuigen per zeereis in de Noordzee beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de Noordzee en Schelde-estuarium en wel als volgt :

 • 500 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 • 1.000 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW

1.3.       Kabeljauw VIIa

Gedurende de periode van 16 april 2012 tot en met 31 december 2012 worden de totale vangsten van kabeljauw van vaartuigen per zeereis in de Ierse Zee beperkt tot 25 kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de Ierse Zee.

1.4.       Schol VIIf,g

Gedurende de periode van 16 april 2012 tot en met 31 december 2012 worden de totale vangsten van schol van vaartuigen per zeereis in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de VIIf,g en wel als volgt : 

 • 50 kg voor vaartuigen van 221 kW of minder
 • 100 kg voor vaartuigen van meer dan 221 kW

1.5.       Tong II, IV

1.5.1.  GVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 4.500 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 15 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen van het vissersvaartuig eventueel vermeerderd met het bijkomend motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

In afwijking van lid één wordt aan de vissersvaartuigen, die uitsluitend de passieve visserij bedrijven voor de periode 1 januari 2012 tot 31 oktober 2012 een hoeveelheid tong in de Noordzee per vaartuig toegekend, die gelijk is aan 6.000 kg vermeerderd met 40 kg per kW, uitgedrukt in productgewicht.

1.5.2.  KVS

Aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van maximum 221 kW wordt in de i.c.e.s.-gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 oktober 2012 een hoeveelheid tong toegekend die gelijk is aan 3.500 kg, vermeerderd met een hoeveelheid die gelijk is aan 50 kg vermenigvuldigd met het motorvermogen, uitgedrukt in kW. De hoeveelheid tong wordt uitgedrukt in aanvoergewicht.

2.      Regeling visserij Golf van Gascogne 2012

De aanwezigheid van vissersvaartuigen in VIIIa,b is in 2012 verboden. Enkel de vaartuigen die op de lijst "Visvergunning Golf van Gascogne 2012" voorkomen, mogen vanaf 10 juni 2012 om 00 uur aanwezig zijn in VIIIa,b.

In het eerste semester 2012 kunnen de vaartuigen die volgens de officiële lijst der Belgische vissersvaartuigen enkel zijn uitgerust met de zegen maximaal 25 vaartdagen in dat gebied presteren.

Het Belgisch tongquotum in de Golf van Gascogne 2012 omvat na quotaruil 345 ton.

Voor 2012 is er eveneens ruim 232 ton zeeduivel in gebied VIIIa,b,d,e beschikbaar, waarvan 90 ton ingeruild van Spanje en 5 % van het Belgisch quotum in VII mag gevangen worden in VIIIa,b. Er zijn bijvangsten mogelijk van langoestines, schol, schartong, wijting, heek, schelvis, zwarte koolvis, leng en kabeljauw. Voor deze laatste soort moet uiteraard de beperking van 7 kg per kW verhoogd met 3.000 kg vast recht in de periode 1 januari 2012 – 31 oktober 2012 in de gebieden VIIb-c, VIIe-k, VIII gerespecteerd worden.

Geïnteresseerde reders kunnen hun vaartuig via aangetekend schrijven of per fax vóór 1 juni 2012 aan de Dienst Zeevisserij inschrijven. Een blanco inschrijvingsformulier bevindt zich in bijlage. Ingeval het aantal inschrijvingen te hoog oploopt, zal via loting het aantal toegelaten vaartuigen op de lijst "Visvergunning Golf van Gascogne 2012" beperkt worden.

Elk vaartuig dat op bedoelde lijst is opgenomen, zal in het gebied VIIIa,b aanwezig mogen zijn vanaf 10 juni 2012 om 00.00 uur en er de visserijactiviteit mogen beoefenen. De toegekende hoeveelheid tong omvat 15 kg per kW voor de periode 10 juni 2012 tot en met 31 juli 2012.

De onbenutte hoeveelheden op 31 juli 2012 zijn voor de rederij verloren en komen voor herverdeling in aanmerking.

Overschrijding van de maximale toegekende hoeveelheid tong kan leiden tot intrekking van de visvergunning. De minimum periode van intrekking is vastgesteld op 5 opeenvolgende werkdagen. De overschreden hoeveelheid tong wordt in het dubbel in mindering gebracht op de hoeveelheden tong 2013.

Het toegekende aantal communautaire zeedagen herstelgebieden kabeljauw aan de vaartuigen, die op de lijst "Visvergunning Golf van Gascogne 2012" voorkomen, wordt met 20 communautaire zeedagen verminderd.

Het maximum aantal zeedagen in de ICES-gebieden II, IV, VIId en VIIa voor de periode 1 februari 2012 – 31 januari 2013 wordt voor betrokken vaartuigen 160 in plaats van 180.

Bovendien wordt de hoeveelheid tong VIIf,g voor de periode 1 juli 2012 – 31 oktober 2012 voor de vaartuigen die op de lijst "Golf van Gascogne 2012" voorkomen met 3 kg per kW verminderd.

De vaartuigen, die in overtreding zijn met het aanwezigheidsverbod in het gebied VIIIa,b, worden gestraft. Het betreft vaartuigen, die op de lijst "Visvergunningen Golf van Gascogne 2012" voorkomen en er aanwezig zijn vóór 10 juni 2012 om

00 uur. Voor de vaartuigen die niet op de bedoelde lijst voorkomen, is het verbod het gehele jaar 2012 van toepassing.

De strafmaat omvat een korting van 10 communautaire zeedagen in de kabeljauwherstelgebieden alsook een korting van 10 vaartdagen. Bovendien zal het vaartuig in 2013 niet toegelaten worden in het gebied VIIIa,b.

Verder verwijs ik u naar de communautaire bepalingen ingevolge het heekherstelplan in de westelijke wateren, i.c.e.s.-gebieden V, VI, VII (behalve VIIa, VIId,e), VIII. In de Golf van Gascogne zijn ingevolge deze regeling onder meer volgende beperkingen van toepassing voor de boomkorvaartuigen:

1. Max. 5 % heek t.o.v. de totale vangst aan boord ingeval van netmaaswijdte van 55 tot 99 mm.

2. Een bodemsleepnet moet bestaan uit vierhoekige mazen, waarvan de zijden van de maas ongeveer dezelfde lengte hebben.

3. De kuil van een sleepnet met maaswijdte van minder dan 100 mm moet bevestigd zijn aan het voorste deel van het net door naaien.

4. De bovenzijde van alle boomkornetten aan boord moet bestaan uit een grootmazig toppaneel met netmazen van tenminste 180 mm. Dat paneel moet rechtstreeks aan de hoofdlijn (bovenpees) zijn bevestigd of via niet meer dan drie rijen netmateriaal ongeacht welke maaswijdte. Het toppaneel moet zich naar achterkant van het net uitstrekken over een aantal mazen dat wordt berekend door :

 • boomkorlengte in meter te delen door 12,
 • uitkomst te vermenigvuldigen met 5400,
 • uitkomst te delen door maaswijdte in mm van kleinste maas van het toppaneel,
 • cijfers na de komma schrappen.


Voorbeeld 1 : boomkorlengte 12 m, kleinste netmaas 180 mm
                      1. 12/12 x 5400 x 1/180 = 30 mazen.
Voorbeeld 2 : boomkorlengte 9 m, kleinste netmaas 220 mm
                       2. 9/12 x 5400 x 1/220 = 18 mazen.

5.      Het gearceerde gebied in de Golf van Gascogne wordt als volgt afgebakend (zie kaart in bijlage) :
het gebied is gelegen tussen de rechte lijnen die achtereenvolgens de punten met de volgende geografische coördinaten met elkaar verbinden, met uitsluiting van alle delen van dat gebied die zijn gelegen binnen de twaalfmijlsgrens berekend vanaf de basislijnen van Frankrijk :

 • 48°00' NB, 06°00' WL
 • 48°00' NB, 07°00' WL
 • 45°00' NB, 02°00' WL
 • 44°00' NB, 02°00' WL

de punten op de kust van Frankrijk gelegen op

 • 44°00' NB
 • 45°30' NB
 • 45°30' NB, 02°00' WL
 • 45°45' NB, 02°00' WL
 • 48°00' NB, 06°00' WL

6.      Als algemene regel voorziet de Europese reglementering dat in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b met de boomkor mag gevist worden met een maaswijdte van 55-99 mm, behalve in het gearceerde gebied boven de 46°00' NB gedurende het ganse jaar en in het gearceerde gebied onder de 46°00' NB gedurende de maanden oktober tot december en januari tot mei.

7.      De maaswijdte voor de visserij op tong is evenwel minstens 70 mm. Er mag niet gevist worden in de 12-mijlszone van de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b.

8.      Wanneer verplicht gevist wordt met een maaswijdte van minstens 100 mm, moet het net met een maaswijdte van 55-99 mm zijn vastgemaakt en opgeborgen.

3.      Meerjarenplan tongbestand Golf van Gascogne

Algemeen

De EG-verordening 388/2006 van de Raad van 23 februari 2006 is van toepassing vanaf 27 maart 2006 en derhalve van kracht voor het gehele Belgisch visseizoen in VIIIa,b.

Teneinde de paaibiomassa van de tong in eerste instantie boven het voorzorgsniveau van 13.000 ton te helpen, worden regels inzake vaststelling TAC-niveau en beperking van de visserij-inspanning opgelegd.

3.1.    Beperking visserij-inspanning

Inzake de visserij-inspanning kan België kiezen uit een capaciteitsbegrenzing, waarbij enkel de vaartuigen die er gevist hebben in 2002 of 2003 of 2004 aldaar verder kunnen vissen. De som van de GT's is beperkend. De Lidstaat kan vervanging van vaartuigen toestaan, voor zover de vaartuigen niet met steun aan de vloot werden onttrokken.

Een tweede mogelijkheid is deze van de kW-zeedagenbeperking 2005, zijnde de som van de producten van het geregistreerd motorvermogen van het vaartuig en de activiteit in VIIIa,b in 2005. Dit niveau kan om de 3 jaar worden  herzien.

Er werd aan de Minister voorgesteld te opteren voor de GT-aanpak. Doch met dien verstande dat de vaartuigen die aan de voorwaarden voldoen niet automatisch het recht verwerven aldaar te vissen. Het blijft een gezamenlijk recht voor België, waar geïnteresseerde reders ieder jaar opnieuw kunnen voor intekenen, ingeval van teveel kandidaturen wordt er geloot. Een bepaling die reeds meerdere jaren voorzien is in de Vlaamse wetgeving.

3.2.    Controlebepalingen

Bijzondere controlevoorwaarden bij visserij op tong in de Golf van Gascogne.

Een analoge regeling aan deze die in de andere herstelplannen werd ingevoerd, is van toepassing.

De ramingstolerantie voor de tongvangsten wordt herleid tot 10 % ten opzichte van het in het logboek vermelde cijfer. De hoeveelheden tong mogen niet met andere soorten mariene organismen vermengd zijn. De bevoegde autoriteiten kunnen eisen dat een hoeveelheid tong van meer dan 300 kg wordt gewogen voordat ze van de haven van eerste aanvoer naar elders wordt vervoerd.