Aanvullende quotamaatregelen vanaf 5 december 2013

In aansluiting met ons rondschrijven van 30 oktober 2013 kan ik u het volgende melden:

1. ROGGEN Noordzee

Met ingang van 5 december 2013 tot 31 december 2013 worden in uitvoering van het ministerieel besluit van 29 augustus 2013 de vangsten van roggen in de Noordzee, ices-gebieden II, IV, van vaartuigen per zeereis beperkt tot een aantal kg (productgewicht) vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die reis in de Noordzee:

  • maximaal 100 kg per vaartdag voor vissersvaartuigen van 221 kW of minder
  • maximaal 200 kg per vaartdag voor vissersvaartuigen van meer dan 221 kW

Deze hoeveelheden worden verdubbeld voor vaartuigen die uitsluitend uitgerust zijn met de planken.

2.      SCHOL Noordzee

Correctie: In ons rondschrijven van 30 oktober 2013 is op bladzijde 4 onder punt 1.2.1. Schol II, IV – KVS een tikduiveltje geslopen. Lid 2 moet gelezen worden als volgt :

"Gedurende de periode 11 december 2013 tot en met 31 december 2013 is het verboden dat de Noordzeescholvangsten per vaartuig meer bedragen dan 6.000 kg."

3.      Informatie met betrekking tot logboeken

De testomgeving van het e-logboek wordt momenteel geüpgraded. De uitrol naar productie zou nu versneld moeten volgen. Het einde van deze implementatie komt dus nu in het zicht.

In afwachting van het volledig uitrollen van het e-logboek, dient evenwel nog verder met papieren logboeken gewerkt te worden. Hierbij graag uw aandacht voor het volgende:

  • Bij aanlanding (en verkoop) in het buitenland dient de schipper / reder zich ervan te vergewissen dat de originele documenten tijdig op de dienst terechtkomen. Deze verplichting mag door een derde (visafslag bv.) vervuld worden, maar de schipper blijft verantwoordelijk.

    Een tijdige overmaking van de gegevens is noodzakelijk om de quota opvolging door de cel statistiek mogelijk te maken.

    • De verplichting een aanlandingsverklaring op te stellen is nog altijd onverkort van toepassing. Schipper/ reder/ walkapitein moeten daarvoor instaan. Indien de visafslag dit beloofd heeft moet dit effectief ook gebeuren. De schipper blijft verantwoordelijk.