Actiepunten G30: sectorbevraging

Op maandag 1 februari 2016 werd op initiatief van minister Schauvliege, de G30 varkenstop georganiseerd. Op deze top werden de huidige uitdagingen en mogelijke actiepunten voor de varkenssector in drie discussiegroepen besproken. Deze discussiegroepen waren gericht op de verschillende dimensies van de varkenshouderij: het varken, het bedrijf en de keten. Het verslag van deze discussies werd eerder al gepubliceerd op de website van het Departement Landbouw en Visserij (www.vlaanderen.be/landbouw/G30).

Dit verslag was geen eindpunt. Het heeft als inspiratie gediend voor een eerste lijst van actiepunten. Het prioriteren en aanvullen van deze actiepunten is, net als het uiteindelijke realiseren en toepassen ervan, een verantwoordelijkheid van ieder die deel uitmaakt van de varkensketen.

In een volgende fase werd een survey ontwikkeld waarin een aantal initiële actiepunten aan de deelnemers van de discussie werden voorgelegd. Deze survey liet toe om de initiële acties te becommentariëren en bij te sturen, zich te engageren voor medewerking aan deze acties en nieuwe acties voor te stellen. Het resultaat van deze eerste consultatieronde is een bijgestuurde survey die in een nieuwe fase aan de ruime sector wordt voorgelegd.

Bent u actief betrokken in de varkensketen? Vindt u het belangrijk om aan het beleid en aan de andere ketenpartners mee te geven welke actiepunten u belangrijk vindt? Ontbreekt er volgens u een belangrijk actiepunt? Wilt u mee uw schouders zetten onder een van de actiepunten? Hebt u een beter alternatief of wilt u graag een klemtoon verleggen? Dan wordt u van harte uitgenodigd om via de 3 deelsurvey’s (één per workshopthema) uw mening te laten meetellen.

De survey is vanaf 28 juni beschikbaar via een link op www.vlaanderen.be/landbouw/G30. Deelname is mogelijk tot 15 augustus 2016. Deel zeker deze link met zoveel mogelijk betrokkenen in de varkensketen.

Op basis van de antwoorden willen we evolueren naar een verbeterde lijst met nieuwe en met aangepaste actiepunten, waarbij aan de meest prioritair geachte acties de aandacht zal worden gegeven die ze verdienen. Een beperkt aantal van de actiepunten zijn al geïnitieerd, maar ook daar is bijsturing mogelijk of kunt u zich engageren om bijkomende input te geven.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw