Belangrijke data verzamelaanvraag 2016

Het Departement Landbouw en Visserij zet in dit persbericht uit de reeks ‘aandachtspunten bij de verzamelaanvraag 2016’, een aantal belangrijke data voor de landbouwer nog eens op een rij. Deze data worden samen met de te nemen acties ook weergegeven in de rolkrant op www.vlaanderen.be/landbouw.

Meer uitgebreide inhoudelijke informatie over de aangehaalde onderwerpen vindt u in de betreffende fiches op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag

Uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag

De verzamelaanvraag moet uiterlijk op 21 april 2016 ingediend zijn via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be .

Bij te late indieningen tot en met 16 mei geldt een vermindering met 1% per werkdag vertraging van alle rechtstreekse steunbedragen (basisbetaling, vergroeningstoeslag en eventueel de jonge landbouwertoeslag), agromilieuverbintenissen beheerd door het Departement Landbouw en Visserij, beheerovereenkomsten beheerd door de VLM en andere subsidies waarvoor de verzamelaanvraag dient als betalingsaanvraag. Na 16 mei is geen uitbetaling van steun meer mogelijk.

Waalse interregionale landbouwers moeten uiterlijk indienen op 31 maart, of 30 april wanneer de landbouwer via PAC-on-web, het Waalse e-loket, de verzamelaanvraag indient. Voor hen geldt een verlaagde uitbetaling tot en met 25 april respectievelijk 25 mei.

Uiterste wijzigingsdata

Wijzigingen aan de oorspronkelijke verzamelaanvraag moeten uiterlijk op 31 mei gemeld worden aan het Departement Landbouw en Visserij en worden zonder meer aanvaard zonder verlaging van de uitbetaling, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig was ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd. Ook activeren van EAG kan tot en met 31 mei.

Van 1 juni tot en met 31 oktober hangt het aanvaarden van een wijziging af van het type wijziging en of er eventueel controles (administratief of ter plaatse) op het dossier werden uitgevoerd. Een verhoging van de steun na 31 mei zal nooit worden aanvaard. Dit geldt ook voor de vergroeningspremie.

De uiterste wijzigingsdatum voor de hoofdteelt is 31 augustus. Voor de vergroeningsvereiste gewasdiversificatie is het immers belangrijk dat duidelijk bepaald is welke de hoofdteelt is op elk perceel. De teeltperiode voor gewasdiversificatie loopt van 15 mei tot en met 31 augustus.

Wijzigingen van hoofdteelt na 31 augustus zijn enkel mogelijk indien gestaafd met bewijsstukken en indien meegedeeld voor controle of aankondiging daarvan.

Wijzigingen ingediend na 31 oktober moeten steeds gestaafd worden met bewijsstukken. Zonder bewijsstukken worden wijzigingen na 31 oktober nooit aanvaard. Uitzondering hierop zijn de wijzigingen voor de nateelt die tot en met 31 december aanvaard worden.

Bijkomend activeren van ecologisch aandachtsgebied (EAG)

31 mei is de uiterlijke datum voor het activeren van EAG. EAG die na deze datum geactiveerd worden, worden niet weerhouden voor de berekening van het percentage EAG. Enkel een activering van EAG groenbedekking na 31 mei wordt weerhouden wanneer het een wissel tussen eigen, uiterlijk op 31 mei aangegeven percelen betreft. Er wordt wel geen hogere oppervlakte EAG groenbedekker weerhouden dan op 31 mei geactiveerd is. Uiteraard moet ook aan alle voorwaarden van EAG-groenbedekking voldaan zijn. Info over deze voorwaarden vindt u in de fiche over groenbedekking onder de types ecologisch aandachtsgebied op www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening .

De uiterste datum waarop de laattijdige wisseling of schrapping van activering van EAG groenbedekking gemeld moet worden, is afhankelijk van de landbouwstreek en is vastgelegd op 2 weken na de uiterste inzaaidatum van de groenbedekker.

Voor Polders en Duinen moet de landbouwer de wijziging uiterlijk op 16 september indienen. Voor percelen in Leemstreek, Zandleemstreek en andere is dit uiterlijk op 16 oktober.

Aanvragen uit de reserve, bijkomende betaling jonge landbouwer

Vanaf 2016 verlopen de aanvragen tot toekenning van Vlaamse betalingsrechten uit de reserve en aanvragen tot bijkomende betaling voor jonge landbouwers ook via de verzamelaanvraag op het e-loket. Deze aanvragen moeten ook uiterlijk op 21 april ingediend zijn.

Waalse landbouwers moeten de betaling voor jonge landbouwers aanvragen via het Waalse luik van de verzamelaanvraag. Hiervoor gelden de Waalse uiterste indieningsdata.

Overdrachten van Vlaamse betalingsrechten

Vanaf 21 maart kan de landbouwer een aanvraag tot overdracht van de Vlaamse betalingsrechten indienen via het e-loket door te klikken op de tegel ‘Betalingsrechten’ en vervolgens op de tegel ‘Indienen overdracht betalingsrechten’.

Tot wanneer de aanvraag tot overdracht ingediend kan worden, is afhankelijk van de regio van de overnemer van de betalingsrechten. Voor Vlaamse landbouwers is dit 21 april, voor Waalse landbouwers is dit 30 april.

Bezwaren erosiegevoeligheid en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

De landbouwer heeft de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen de indeling van percelen in een bepaalde erosiegevoeligheidsklasse. Ook als een perceel vanaf 2016 geheel of gedeeltelijk als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland aangeduid is, kan hier onder bepaalde voorwaarden bezwaar tegen aangetekend worden. Deze bezwaren moeten uiterlijk op 21 april via de verzamelaanvraag opgeladen worden.

Teeltmeldingen industriële hennep

Indien de landbouwer in 2016 hennep wil telen, dan moet hij dit ten laatste op 21 april 2016  via de verzamelaanvraag melden door de juiste gewascode op te geven en per ras het formulier ‘teeltmelding’ ingevuld bij zijn verzamelaanvraag te voegen. Meldingsformulieren van hennep die na 21 april worden ingediend, zullen niet meer aanvaard worden. Alle voorwaarden, de toegelaten rassen en het formulier vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw/hennep .

Voor de tijdig ingediende teeltmeldingen zal na controle van de gegevens zo snel mogelijk een teelttoestemming worden opgestuurd. Pas na het ontvangen van de teelttoestemming mag er ingezaaid worden.

De officiële zaaizaadcertificaten maken deel uit van de verzamelaanvraag. Deze individuele certificaten (die oorspronkelijk aan de zaaizaadzakken zijn gehecht) moeten ten laatste op 30 juni opgestuurd worden naar het Departement Landbouw en Visserij in Brussel. Het niet naleven van de voorwaarden zal leiden tot het niet uitbetalen van de basisbetaling voor deze percelen en een bijkomende bestuurlijke geldboete.

Subsidieaanvraag voor agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen

Subsidies voor agromilieumaatregelen moeten in twee stappen worden aangevraagd: een verbintenisaanvraag voorafgaand aan de start van de vijfjarige verbintenis en een jaarlijkse betalingsaanvraag via de verzamelaanvraag.

Voorafgaand aan de start van een verbintenis in 2017 moet de landbouwer een verbintenisaanvraag via de tegel ‘Agromilieumaatregelen’ op het startscherm van het e-loket indienen. Dit kan vanaf 1 oktober tot uiterlijk 30 november 2016, dus het jaar voorafgaand aan de start van de verbintenis.

Na goedkeuring van de verbintenisaanvraag moet de landbouwer jaarlijks betaling aanvragen via de verzamelaanvraag.

Hetzelfde principe geldt voor de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen. Nieuwe inschrijvingen voor de aanplant in het najaar 2016 tot in het voorjaar 2017 kan u indienen vanaf eind juli tot en met 16 september 2016 via het e-loket op www.landbouwvlaanderen.be via de tegel ‘Agromilieumaatregelen’. De effectieve betalingsaanvraag gebeurt via de verzamelaanvraag.

Uiterste datum

Wat

Samenvattend overzicht

31 maart

Indienen verzamelaanvraag Waalse landbouwer op papier

21 april

Indienen verzamelaanvraag

Aanvragen Vlaamse betalingsrechten uit reserve

Aanvragen premie jonge landbouwer voor Vlaamse landbouwers

Overdracht Vlaamse betalingsrechten aan Vlaamse overnemer (overdrachten mogelijk vanaf 21 maart)

Bezwaren erosieklasse en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland

Teeltmelding industriële hennep

30 april

Indienen verzamelaanvraag Waalse landbouwer via PAC-on-web

Overdracht Vlaamse betalingsrechten aan Waalse overnemer

31 mei

Wijzigingen aan de verzamelaanvraag met mogelijke premietoename tot gevolg

Activering van EAG (uitzondering voor wissel van EAG groenbedekking)

30 juni

Certificaten hennepzaad bezorgen aan Departement Landbouw en Visserij

31 augustus

Wijzigingen hoofdteelt

16 september

Wisseling EAG groenbedekking in Polders en Duinen

Inschrijvingen aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen

16 oktober

Wisseling EAG groenbedekking in Leem-, Zandleem- en andere landbouwstreken

31 oktober

Wijzigingen aan de verzamelaanvraag (zonder premietoename)

30 november

Verbintenisaanvragen agromilieumaatregelen

31 december

Wijzigingen nateelt

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw