Bijkomende uitbetalingen van basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij – campagne 2021

Op 22 december 2021 heeft het Departement Landbouw en Visserij opnieuw een aantal betalingen aan landbouwers verricht. Het gaat om een bijkomende betaling van de basisbetaling, de premies voor jonge landbouwers, vergroening en voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. 

Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers

Deze bijkomende betaling zorgt ervoor dat de landbouwers in totaal 95% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de rechten uit de reserve) ontvangen hebben, op voorwaarde dat zij een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend. De Vlaamse betalingsrechten werden opgehoogd met 8,90% ten opzichte van de waarde van 2019. Deze ophoging is enkel geldig voor campagne 2021. Aangezien eind oktober al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 25%. 

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een bijbetaling van 25% op de extra betaling per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares. Er werd een voorlopig steunbedrag van 120 euro per hectare gehanteerd. De bijbetaling komt dus neer op een bedrag van 30 euro per hectare. In juni 2022 wordt dit steunbedrag herbekeken, zodat de beschikbare envelop zo optimaal mogelijk benut wordt.

De betaling van het resterende saldo van 5% van de basisbetaling en van de premie voor jonge landbouwers is gepland rond eind maart 2022. 

Premie voor vergroening

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend en die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, wordt tot 95% van de vergroeningspremie uitbetaald. Aangezien eind november al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 25%.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,40% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Eind maart 2022 krijgen de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, hun vergroeningspremie (100%) uitbetaald. De landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, krijgen dan het resterende saldo van de vergroeningspremie (nog 5%).

Premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

De landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend voor de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij, kregen een bijkomende betaling tot 95% van het premiebedrag voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021, maar beperkt tot het aantal premierechten waarover de landbouwer beschikt. Aangezien eind november al een voorschot van 70% uitbetaald werd, komt de huidige betaling neer op een bijbetaling van 25%.

Het premiebedrag per premiegerechtigde zoogkoe is voor de campagne 2021 vastgesteld op €182. Hiervan werd nu bijkomend 25%, ofwel €45,5 per zoogkoe, uitbetaald.

De landbouwers die minder dan 14 premiegerechtigde dieren hadden in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 augustus 2021, hebben geen betaling ontvangen.

De betaling van het resterende saldo voor de premiegerechtigde dieren die gekalfd hebben tijdens het volledige kalenderjaar 2021, beperkt tot het aantal premierechten van de landbouwer, staat gepland omstreeks eind april 2022.

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor een landbouwer hoger is dan €2.000, wordt op het bedrag boven de €2.000 een verlaging van 1,658907% toegepast. Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun in het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni 2022. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni 2022 nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij lager is dan €400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. Begin januari 2022 vinden zij deze gedetailleerde informatie terug op het e-loket van Landbouw en Visserij.