Droogte van afgelopen lente en zomer uitzonderlijk

Op vraag van de minister van Landbouw heeft het KMI de extreem droge periode in de lente en zomer van 2018 onderzocht op zijn uitzonderlijkheid. De analyse van het KMI, op basis van een terugkeerperiode van twintig jaar, toont aan dat voor heel Vlaanderen de droogte in de lente en zomer van 2018 uitzonderlijk was.

De minister laat nu verder onderzoeken of de getroffen land- en tuinbouwers beroep kunnen doen op een tussenkomst door het Vlaams Landbouwrampenfonds. Een erkenning van een landbouwramp is alleen mogelijk als de totale schade hoger ligt dan 1,24 miljoen euro en als de gemiddelde schade per dossier hoger is dan 5.580 euro.

Het is dus belangrijk dat de landbouwers de schade op hun percelen melden aan de betrokken gemeente van het getroffen perceel.

Aan de gemeenten wordt gevraagd om, op basis van deze eerste voorlopige vaststellingen, een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen uiterlijk op 21 september 2018 te melden aan het Departement Landbouw en Visserij.

Wanneer een definitieve oogstraming mogelijk is, bijvoorbeeld net vóór de oogst, is het belangrijk dat de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten ook de definitieve schade vaststelt. Voor deze definitieve vaststelling kunnen de commissies in de mate van het mogelijke beroep doen op de aanwezigheid van een expert van het Departement Landbouw en Visserij.

Recent is het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij uitgebreid met een “Geoloket Landbouw”. Via deze module is er onder meer informatie over de landbouwgebruikspercelen raadpleegbaar.

Naar aanleiding van de droogte en het opgestarte onderzoek voor de erkenning als landbouwramp, zijn er naast de gebruikelijke luchtfoto's en intekening van de percelen, ook satellietbeelden ter beschikking gesteld. Deze geven een groei-index (indicatie van fotosynthese) weer. De informatie op het Geoloket landbouw is ondersteunende informatie bij de toepassing van de procedure om de schade aan teelten vast te stellen, dit betekent onder meer dat er een proces-verbaal moet opgesteld worden. De informatie op het Geoloket landbouw kan echter ter ondersteuning door de schattingscommissies gebruikt worden, bijvoorbeeld om voor silomaïs de accuraatheid van de inschattingen van schade te verhogen.

Meer info

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.