Europese Innovatiepartnerschappen: meer dan 1,65 miljoen euro voor 24 operationele groepen

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Hilde Crevits, Vlaams minister van Landbouw, meer dan 1,65 miljoen euro uit voor de werking van 24 operationele groepen. In een operationele groep zoeken land- en tuinbouwers en onderzoekers samen naar innovatieve oplossingen voor problemen die zich stellen in de praktijk. De projecten zijn gericht op actuele uitdagingen. Zo werken vijf operationele groepen in diverse sectoren aan economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen en zes werken aan innovaties op het vlak van circulaire economie. 

In heel wat sectoren heeft de coronacrisis zich laten voelen. Vele bedrijven hebben nood aan maatregelen die hen helpen om de rendabiliteit op peil te houden en te verbeteren. De projecten zetten bij voorbeeld in op het verhogen van de weerbaarheid van sierteeltbedrijven door een verruiming van de afzetperiode, van melkveebedrijven door het ontwikkelen van tools om bedrijfsbeslissingen te nemen op basis van gefundeerde gegevens en van varkenshouders door het reiken van handvaten om de waarde van voeders te evalueren. Een andere groep verkent de mogelijkheden van het betrekken van burgers bij landbouwactiviteiten en zoekt drijfveren voor innovatieve samenwerkingsverbanden via burgerparticipatie. Verder wordt nagegaan of microslachthuizen een oplossing zijn voor het gebrek aan slachtmogelijkheden voor de korteketenafzet van kleinschalige veehouders.

Een aantal operationele groepen ontwikkelen vernieuwende manieren voor landbouwers om invulling te geven aan een circulaire economie. Een operationele groep streeft naar het toepassen van regeneratief begrazen onder Vlaamse omstandigheden, waardoor het humusgehalte van de bodem stijgt en veehouders minder afhankelijk worden van externe input. Het organiseren van het gebruik van houtig materiaal afkomstig van het groenbeheer van een gemeente voor koolstofopbouw in de akkers is een onderwerp van een ander nieuw samenwerkingsverband. Klinken verder veelbelovend: het gebruik van grassappen als voeding voor de kweek van microalgen, de combinatie van groenteteelt onder glas en meelwormenkweek in dezelfde ruimte ter valorisatie van reststromen en toepassingen in de bio-economie in andere sectoren dan de landbouw voor een hoogwaardige valorisatie van serreloof. 

Nieuwe marktopportuniteiten zijn het onderwerp van andere projecten, zoals de teelt van kikkererwten in Vlaanderen, vernieuwende mechanisatie in de teelt van bataat met het oog op opschaling en het verkennen van de mogelijkheden voor A2A2-melk. Fundamentele innovatieve oplossingen voor waterbeheer kunnen zich aandienen vanuit operationele groepen die werken aan innovatieve mogelijkheden voor peilgestuurde drainage en het inzetten van alternatieve waterbronnen als drinkwater voor vee. Projecten rond het stimuleren van gedrag van varkens door muziek en vrijloopkraamhokken zijn gericht op dierenwelzijn. Informatie over deze en de andere projecten vindt u via Europees partnerschap voor innovatie (EIP) - operationele groepen.

De thema’s waarrond de operationele groepen begin dit jaar van start gaan zijn dus legio. Iedere landbouwer zal een graantje kunnen meepikken van de innovatieve oplossingen die ontwikkeld worden want de operationele groepen verspreiden de kennis over de innovaties via verschillende kanalen zoals persartikels en studiedagen.  

De projecten gaan van start in de eerste helft van 2021 en duren maximaal 2 jaar.

Minister Hilde Crevits: ‘Met de oprichting van deze groepen wil ik onze Vlaamse land- en tuinbouwers aanzetten tot snellere innovatie door het stimuleren van nauwe samenwerking tussen onderzoekers en land- en tuinbouwers. Dit jaar ligt de focus op economische relance en circulaire economie, twee heel actuele thema’s.  Belangrijk is dat de resultaten van de werkzaamheden van deze operationele groepen in het kader van de Europese Innovatiepartnerschappen ten goede komen van alle land- en tuinbouwers, omdat ze zullen breed worden gecommuniceerd.’

EIP-projecten oproep 2020 per thema
Uitvoerder Titel
Economische relance -
Proefcentrum voor Sierteelt Verhogen weerbaarheid sierteeltbedrijven door verruiming van de afzetperiode consumentgerichte productie
ILVO OG "Boeren en Burgers"
Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland Melkveehouders willen beredeneerd en sneller operationeel schakelen
Vlaamse Schapenhouderij Nood aan microslachthuizen
Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders Van black-box tot slachthaak: varkens rationeel voederen door het delen van data
Circulaire economie -
Inagro Entomoponics
Proefcentrum Hoogstraten SELOVA (serreloof valorisatie)
Heirbaut LV Grass2Algae
Odisee Regeneratief begrazen in Vlaanderen
Proefstation voor de Groenteteelt GoTO2 - Goed temperatuur en zuurstofmanagement ter beheersing van de infectiedruk van Phytophtora cryptogea en Pythium spp. In de hydroteelt van sla en komkommer
Landbouwraad Bierbeek Bierbeekse boeren doen aan circulaire koolstofopbouw
Andere onderwerpen -
Inagro Gezocht: snelle loofdoding voor pootgoed
Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland A2A2 Melk, niche en markt-opportuniteit
Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen MEBAT: mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat
Inagro KIK-LOVE: KIKkererwt - LOkaal Vlaams Eiwit
Proef-en Vormingscentrum voor de Landbouw Muziekvarken - meerwaarde door gewenst diergedrag te stimuleren via muziek
Inagro Gecontroleerd roten van vlas
Proefcentrum Fruitteelt Bioperen langer en beter bewaard: het nut van warmwaterbehandeling bij Conference
Inagro Healthy water for happy cows
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT) Van bricoleur naar constructeur: professionalisering van zelfbouwmechanisatie in Vlaanderen
Boerenbond vzw Triple F: Feasibility Free Farrowing (vrijloopkraamhokken)
MCC-Vlaanderen Optimalisatie coligetal bij geautomatiseerde melksystemen
ILVO LOKROB - Alternatieven voor klassieke krachtvoederverstrekking (lokmiddelen) in melkrobots bij melkkoeien
Proefstation voor de Groenteteelt WaterReserve

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.