Het Departement Landbouw en Visserij en VLM samen op Agro-Expo 2018

Van 27 tot en met 29 januari nemen het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) samen deel aan Agro-Expo (standnummer 106). Deze beurs, die zich focust op tuinbouw, veehouderij en de brede agro-industrie, vindt plaats in de Schiervelde Hallen te Roeselare.

VLIF-steun precisielandbouw en automatisatie

Voor investeringen gericht op de extra uitrusting van tractors en landbouwwerktuigen met het oog op precisielandbouw kunt u als landbouwer een VLIF-steunaanvraag indienen via het e-loket voor Landbouw en Visserij. Ook investeringen gericht op automatisatie, die leiden tot een verhoging van de arbeidsproductiviteit, komen in aanmerking voor 30% VLIF-steun. Onze experten staan elke beursdag paraat om uitleg te geven.

Wijziging voorwaarden vergroeningspremie

Vanaf 2018 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd aan de voorwaarden van het ecologisch aandachtsgebied (EAG) van de vergroening. Het gaat over de EAG-types landschapselementen, bufferstroken en akkerranden, bosranden, groenbedekkers en stikstofbindende gewassen. Zo kunt u bijvoorbeeld de 1-meter teeltvrije zone in rekening brengen als ecologisch aandachtsgebied. Alle informatie over deze wijzigingen vindt u op www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening of op de stand van het Departement Landbouw en Visserij.

Erosie

Bodemerosie blijft een belangrijk aandachtspunt binnen de land- en tuinbouwsector. Tijdens Agro-Expo krijgt u praktische tips over het voorkomen en aanpakken van bodemerosie op de erosiegevoelige percelen. Daarnaast staat het departement stil bij de verplichte maatregelen voor erosiebestrijding, die opgenomen zijn in de randvoorwaarden.

Bekijk zeker ook de reportage Randvoorwaarden erosie.


Oproep landinrichtingsproject Water-Land-Schap

Op 23 oktober 2017 lanceerde minister Schauvliege de oproep Water-Land-Schap: een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te pakken. Het is de bedoeling dat lokale coalities, bestaande uit bijvoorbeeld landbouwers, bedrijven, dorpsbewoners, water- en landschapsbeheerders, initiatieven indienen om waterproblemen zoals droogte, overstromingen, verzilting en waterkwaliteit efficiënt aan te pakken, rekening houdend met het landschap en haar gebruikers.

Het programmateam Water-Land-Schap begeleidt en werkt het programma Water-Land-Schap uit. Voorstellen voor initiatieven kunnen ingediend worden tot en met 1 maart 2018.

Meer informatie: webpagina over Water-Land-Schap.