Indienen van de verzamelaanvraag 2020: tips, tricks en nieuwigheden

Sinds 21 februari kan de verzamelaanvraag opnieuw ingediend worden via het e-loket. Voor een aantal wijzigingen in vergelijking met de voorgaande campagne en de nieuwigheden op het e-loket zelf, verwijst het Departement Landbouw en Visserij naar de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2020’ op de website. In dit persbericht volgen nog enkele praktische tips en tricks uit deze fiche...

Op de website www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag kunnen landbouwers de fiche ‘Nieuw in verzamelaanvraag 2020’ (Algemene voorwaarden > Nieuwigheden, veelgemaakte fouten en tips) raadplegen. In de fiche zijn de verbeteringen die werden aangebracht aan het e-loket, opgenomen. Daarnaast worden er ook enkele belangrijke inhoudelijke wijzigingen duidelijk uitgelegd. In dit persbericht worden enkele van de onderwerpen die ook in de fiche besproken worden, kort toegelicht.

Het Departement Landbouw en Visserij herinnert ook graag aan de nieuwigheden die in het persbericht bij het openstellen van het e-loket toegelicht werden. Het gaat om de aanvraag voor de premiesubsidie van de brede weersverzekering, het wegvallen van de aanduiding van percelen in Wallonië, de uiterste wijzigingsdata in het kader van MAP6, uitgebreide informatie over forcerie van witloof en het blokkeren van lang openstaande wijzigingen.

Verbeteringen van tabel, kaart en perceeldetail

Naast de mogelijkheid om de kolommen te filteren en sorteren, is het ook mogelijk om zelf de volgorde van de kolommen te bepalen door ze van plaats te verslepen. Gebruikers kunnen ook kolommen open- en dichtvouwen en de breedte ervan zelf bepalen. Al deze instellingen kunnen vanaf nu bewaard worden als gebruikersvoorkeur door op het tandwiel te klikken en ze te bewaren. Indien gewenst, kan de landbouwer ook terugkeren naar de standaardinstellingen door te kiezen voor “Instellingen initialiseren”. De eerder bewaarde instellingen kunnen nadien altijd opnieuw opgeroepen worden.

De breedte van kaart en tabel kan versmald of verbreed worden door de middenbalk tussen kaart en tabel (de splitter) te verschuiven. Door op de splitter te klikken, kan de kaart ineens weggeklikt of terug opgeroepen worden. Deze voorkeuren worden automatisch per gebruiker en per scherm met kaart bewaard.

Als de kaart op volledig scherm gebruikt wordt, is het mogelijk om alle handelingen op te slaan zonder terug te moeten naar de percelentabel. Is de landbouwer niet tevreden over de laatst uitgevoerde acties, kunnen de handige undo/redo pijlen gebruikt worden.

Perceeldetail is een volwaardig alternatief voor de percelen tabel. Gebruikers kunnen via perceeldetail percelen invullen, toevoegen, intekenen of navigeren naar andere percelen. Perceeldetail kan geopend worden door in de percelentabel te dubbelklikken op het perceelnummer. Er is ook een kaart bij perceeldetail waarop alle intekenacties kunnen gebeuren.

Snel blokkerende opmerkingen terugvinden in de perceelstabel

In de tabel kan gefilterd worden op elke kolom. Dat kan ook in de eerste kolom waar aangeduid is of er een opmerking bestaat voor het perceel. Er kan zo bijvoorbeeld gefilterd worden op de blokkerende opmerkingen. In combinatie met de nog in te vullen velden die rood omrand zijn, kunnen deze opmerkingen vervolgens snel opgelost worden. Het blijft uiteraard belangrijk alle opmerkingen in de dossiers met de nodige aandacht te bekijken.

Kopiëren van paspoortplichtige soorten uit vorige campagne

Landbouwers die tijdens de vorige campagne reeds hun soorten opgaven in het kader van het plantenpaspoort, zullen deze kunnen kopiëren met een eenvoudige druk op de knop ‘Planten vorig jaar kopiëren’. Het is niet meer mogelijk aparte lijsten op te laden of een vrij invulveld in te vullen.

Teller vanggewas in het kader van MAP6

Onder ‘Overzicht – Bemesting’ zijn twee nieuwe lijnen toegevoegd in het kader van de vanggewasregeling uit MAP6.

Onder ‘Percelen met een teeltcombinatie die in aanmerking komt voor het realiseren van uw doelareaal’ zijn percelen terug te vinden met een gewascombinatie die in aanmerking komt voor het realiseren van het doelareaal vanggewassen, ongeacht het moment van inzaai van het vanggewas of nateelt. Voor deze percelen hoeft de kolom ‘Vanggewas inzaai’ dan ook niet ingevuld te worden.

Onder ‘Percelen met een teeltcombinatie die mogelijk in aanmerking komt voor het realiseren van uw doelareaal’ vinden landbouwers de percelen terug met een gewascombinatie die mogelijk in aanmerking komt voor het realiseren van hun doelareaal vanggewassen. Of de combinatie in aanmerking komt, hangt af van het moment van inzaai van het vanggewas. Voor deze percelen moet de kolom ‘Vanggewas inzaai’ wel ingevuld worden.

Belangrijk: bij het bepalen van de ‘gewascombinaties die mogelijk voldoen voor de vanggewasverplichting’ wordt geen rekening gehouden met de opgegeven inzaaiperiode. Zo worden bijvoorbeeld percelen met code vanggewas inzaai laat (VGL) ook meegenomen in dit overzicht. Het is belangrijk om bij het inzaaien van het vanggewas de inzaaiperiode correct op te geven ten laatste op 31/10/2020. Pas dan kan bepaald worden of het perceel effectief meetelt voor het realiseren van het doelareaal.

In 2020 zal er opnieuw, en dit tot 30 juni, een bemestingsprognose toegevoegd worden aan de verzamelaanvraag na indiening. Landbouwers zullen daar ook de informatie over vanggewassen en doelareaal kunnen raadplegen.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw