Lancering convenant Enterische emissies rundvee

Op 29 maart 2019 heeft de minister van Natuur, Omgeving en Landbouw bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) het startschot gegeven voor het convenant ‘Enterische emissies rundvee’. Zestien verschillende partners uit de brede rundveeketen engageren zich om de methaanemissies door rundvee te verminderen.

Enterische emissies ontstaan bij de verteringsprocessen van dieren. Voornamelijk bij herkauwers zorgt de vertering door de natuurlijke werking van de pens voor methaanuitstoot.

Op 29 maart 2019 hebben zestien partners uit de brede agrovoedingsketen het convenant “Enterische emissies rundvee” in de proefmelkveestal van het ILVO ondertekend. Dit convenant draagt bij aan de doelstelling van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 om de enterische emissies te verminderen met -19% t.o.v. 2005 of tot een niveau van 1,9 Mton CO2-eq. Dankzij de inzet van de Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw en de constructieve medewerking van de verschillende partijen, kon dit convenant starten nog vóór het Klimaatbeleidsplan 2021-2030 in werking treedt.

Het convenant ‘Enterische emissies rundvee’ wil maatregelen in de sector uitrollen en richt hiervoor meerdere thematische werkgroepen op. Daarnaast wordt ook ingezet op onderzoek.
De thema’s die behandeld worden zijn:

  1. het verbeteren van veestapel- en diermanagement op bedrijfsniveau
  2. voedermanagement
  3. genetica en selectie
  4. de monitoring en borging van de maatregelen

    Dit laatste is belangrijk om ervoor te zorgen dat de geleverde inspanningen goed vertaald kunnen worden naar de emissie-inventaris broeikasgassen. Dit is de inventaris die de Vlaamse overheid hanteert om de broeikasgasuitstoot te rapporteren.

De partners komen uit verschillende schakels van de agrovoedingsketen. Zo engageren de landbouworganisaties (Algemeen Boerensyndicaat, BioForum, Boerenbond, Groene Kring, Vlaams  Agrarisch Centrum) zich, maar ook specifieke zuivel- en vleesveesectororganisaties (Belgische confederatie  van de Zuivelindustrie (BCZ), Belbeef, Coöperatie voor Rundveeverbetering (CRV), de Federatie voor het Belgisch Vlees (FEBEV)), de mengvoederfabrikanten onder naam van de Belgian Feed Association (BFA), de federatie van toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen (Fedagrim)  en verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid. Via deze ketenbenadering wordt gestreefd naar geïntegreerde aanpak voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

Convenant Enterische emissies rundvee 2019-2030.pdf

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw