Limburgse vlaai zet eerste stap naar erkenning als Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)

Fruittaart met kersen met 1 stukje aangesneden

De vereniging Koninklijk Provinciaal Verbond der Brood- en Banketbakkers, Suikerbakkers en IJsbereiders van Limburg vzw heeft bij het Departement Landbouw en Visserij een registratieaanvraag ingediend om de Limburgse vlaai te laten erkennen als Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). Omdat de Limburgse vlaai zowel in Belgisch-Limburg als Nederlands-Limburg wordt bereid en gebakken, wordt de registratieprocedure opgestart in beide landen.
 
De registratieprocedure om als Beschermde Geografische Aanduiding te worden erkend, verloopt in twee fasen. Een eerste fase verloopt op het niveau van de lidstaat en voorziet in een publieke consultatie binnen de lidstaat zelf. In dit geval verloopt de publieke consultatie parallel in ons land en in Nederland. 
 
De bekendmaking van de Belgische registratieaanvraag werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2022 (Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad (fgov.be)). Elke natuurlijke of rechtspersoon binnen België, die een rechtmatig belang kan aantonen, kan gedurende zestig kalenderdagen volgend op de bekendmaking, het dossier inkijken en eventueel bezwaar indienen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij:
 
Departement Landbouw en Visserij
T.a.v. mevr. Patricia De Clercq 
secretaris-generaal
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Brussel
 
Vervolgens behandelt het departement de eventuele bezwaren en wordt het dossier aan de minister voorgelegd, die een gemotiveerde beslissing neemt. Als de beslissing gunstig is voor de aanvrager, wordt ze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De beslissing en de versie van het productdossier waarop de beslissing betrekking heeft, worden ook openbaar gemaakt op de website van de bevoegde entiteit. Tegen die beslissing kan beroep worden ingediend bij de Raad van State. Na afronding van deze eerste fase bezorgt het Departement Landbouw en Visserij het dossier aan de Europese Commissie. 
 
In een tweede fase onderzoekt de Europese Commissie het dossier en neemt een beslissing over de bekendmaking van de aanvraag in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ook hier moet een bezwaarprocedure worden doorlopen voor de belanghebbenden buiten België. Als de Europese Commissie op het einde van de Europese procedure de voorgestelde oorsprongsbenaming registreert, houdt dit in dat enkel nog producenten die het lastenboek volgen en produceren binnen het afgebakende geografische gebied, gebruik mogen maken van de benaming Limburgse vlaai. Om erkend te worden als een nieuwe producent van het als BGA-product, moet de kandidaat-producent een aanvraag richten tot het Departement Landbouw en Visserij. 
 
Voor meer informatie over de Vlaamse en de Europese procedure kunt u terecht op deze webpagina Europese kwaliteitssystemen: Landbouwproducten en levensmiddelen.
 
Voor inhoudelijke vragen over de procedure kunt u ook terecht op kwaliteitsystemen@lv.vlaanderen.be