Negen demonstratieprojecten duurzame landbouw goedgekeurd

In het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling trekt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, een budget van 898.494 euro uit voor de uitvoering van negen demonstratieprojecten rond duurzame land- en tuinbouw. In de eerste helft van 2019 gaan negen projecten van start. Het gaat om vier projecten rond data en digitalisering, twee projecten rond preventieve gezondheidszorg in de dierlijke sector om het gebruik van geneesmiddelen te verminderen en drie projecten rond Integrated Pest Management (IPM).

Situering

Via de demonstratieprojecten worden land- en tuinbouwers geïnformeerd en gestimuleerd om duurzame en milieuvriendelijke productiemethoden toe te passen. De demonstratieprojecten sluiten aan bij de beleidsprioriteiten. Ze beantwoorden aan de noden van de sector en spelen in op toepassingsmogelijkheden op de bedrijven. In mei werd in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling opgeroepen om projectvoorstellen in te dienen rond data en digitalisering, rond preventieve gezondheidszorg in de dierlijke sector om  het gebruik van geneesmiddelen te verminderen en rond Integrated Pest Management (IPM).

Gefinancierde demonstratieprojecten

Data en digitalisering

Er worden vier projecten over ‘Data en digitalisering’ gesubsidieerd. De projecten tonen aan dat land- en tuinbouwers gemakkelijker en beter gefundeerde bedrijfsbeslissingen kunnen nemen wanneer ze een concreet, en praktisch advies krijgen dat gebaseerd is op digitaal verzamelde data.

Telers van bladgewassen in serres krijgen via het project ‘Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas’, uitgevoerd door Inagro, een irrigatietool die hen helpt beslissen over de hoeveelheid water die het gewas effectief nodig heeft. De praktijkklare tool bestaat uit een sensorpakket dat klimaatdata verzamelt, en een webapplicatie die hapklare info aanbiedt.

Het project ‘PPIDD: Plaatsspecifiek Perceelsmanagement via Integratie van Digitale Datalagen’, uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België, start vanuit het bestaande ‘WatchITgrow platform’ waarop voor alle percelen in Vlaanderen recente satellietbeelden raadpleegbaar zijn die de ‘groenheid’ van het gewas weergeven en een beeld geven van de gewasontwikkeling. Via het project wordt dit platform uitgebreid met andere data die voor de interpretatie van deze beelden een meerwaarde vormen, zoals bodemkaarten, maar ook data die de landbouwer zelf registreert. Dit platform zal toelaten om gefundeerde beslissingen op het vlak van perceelsbeheer te nemen.  

De EVA-app is een applicatie met verschillende modules die de fruitteler helpt bij zijn bedrijfsvoering en administratie. Met het project ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector’ wil het Proefcentrum voor Fruitteelt samen met een aantal partners de app uitrollen naar andere akkerbouw- en tuinbouwteelten. De app levert op het juiste moment gepast advies over gewasbescherming en/of bemesting en helpt bedrijfspocessen in kaart te brengen, gestructureerd te bekijken en te interpreteren. Op basis hiervan kunnen de juiste managementbeslissingen genomen worden.

Het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL-Bocholt) wil met het project ‘Technische Benchmarking Vleesvarkens a.d.h.v. gedetailleerde slachtdata’ de varkenshouders inzage geven in de werkwijze en criteria die slachthuizen hanteren om kwaliteit te kwantificeren. De benchmarking-tool op basis van gedetailleerde meetwaarden, die ontwikkeld werd door de Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV), wordt met dit project opengesteld voor alle varkenshouders. Dit levert een schat aan informatie die varkenshouders kan helpen bij het managen van hun productieproces en het vermarkten van hun product. Meten is weten!

Project Indiener Partners
Gefinancierde demonstratieprojecten data en digitalisering

Demonstratie van een ondersteuningstool voor beredeneerde irrigatie in bladgewassen onder glas

Inagro Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

PPIDD: Plaatsspecifiek Perceelsmanagement via Integratie van Digitale Datalagen

Bodemkundige Dienst van België (BDB)

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector

Proefcentrum voor Fruitteelt (PCFruit)

Inagro, Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Proefcentrum Hoogstraten, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW)

Technische Benchmarking Vleesvarkens a.d.h.v. gedetailleerde slachtdata

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL)

Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders (VPOV), Cel Begeleiding Karkasclassificatie (Universiteit Gent)

Preventieve gezondheidszorg om het  gebruik van geneesmiddelen te verminderen

Twee projecten worden gesubsidieerd om de veeteeltsector te ondersteunen en te sensibiliseren om het  antibioticagebruik én het gebruik van geneesmiddelen in het algemeen te verminderen. De projecten koppelen een geïntegreerde aanpak van preventieve maatregelen aan een haalbare en rendabele bedrijfsvoering om de positieve bedrijfseconomische gevolgen van een daling van het geneesmiddelengebruik aan te tonen.

De rode vogelmijt (RVM) of ‘bloedluis’ is een ernstig en moeilijk beheersbaar probleem in de pluimveesector. In het project ‘MITEPREVENT - Gezonde hennen door totaalaanpak van rode vogelmijt’ demonstreert het Proefbedrijf Pluimveehouderij het belang van monitoring en een snelle toepassing van verschillende behandelingen bij het overschrijden van een bepaalde drempelwaarde. Bij deze totaalaanpak primeert de preventieve aanpak op de curatieve aanpak.

Een slecht stalklimaat kan de oorzaak zijn van verschillende gezondheidsproblemen en verminderde prestaties bij varkens. Varkenshouders zijn zich nog onvoldoende bewust van het effect van een suboptimaal stalklimaat waardoor nog te vaak geneesmiddelen ingezet worden om klimaatgerelateerde dierproblemen te verhelpen. Met het project ‘Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen’ demonstreert Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) het belang van preventieve maatregelen en methodes om het stalklimaat te monitoren en te optimaliseren. De focus ligt op de praktische aspecten waarmee de varkenshouder direct aan de slag kan.

Project Indiener Partners
Gefinancierde demonstratieprojecten preventieve gezondheidszorg om het  gebruik van geneesmiddelen te verminderen

MITEPREVENT - Gezonde hennen door totaalaanpak van rode vogelmijt

Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw

Dierengezondheidszorg Vlaanderen, ILVO-Pluimveeloket

Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw (DGZ)

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent, Inagro, ILVO

Integrated Pest Management (IPM)

Het toepassen van de principes van geïntegreerde gewasbescherming is een verplichting voor duurzame gewasbescherming. De drie geselecteerde projecten demonstreren een correcte en efficiënte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en dat met zo weinig mogelijk belasting voor het leefmilieu en de omgeving.

Het project ‘Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep’ van Inagro vergelijkt de efficiëntie van verschillende types driftreducerende doppen en de parameters die de bespuiting beïnvloeden, zoals waterhoeveelheid, spuitdruk en rijsnelheid. De akkerbouwers kunnen zo een meer doordachte dopkeuze maken. Verder worden innovatieve spuittechnieken over driftreductie gedemonstreerd. Het doel is de gewassen efficiënter, plaatsspecifieker en met zo weinig mogelijk milieubelasting te behandelen.

Het project ‘Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt: driftreductie en precisiebespuitingen’ uitgevoerd door de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) zet in op driftreductie en precisiebespuitingen in de groenteteelt. Van deze technieken wordt de effectiviteitswinst onderzocht en een rendabiliteitsanalyse gemaakt zodat groentetelers correct kunnen afwegen of het loont om ze  toe te passen.

De witloofteelt kent enkele belangrijke bodempathogenen die na de rooi met de wortels mee het bedrijf binnenkomen. Er zijn twee belangrijke behandelingsmomenten na de rooi in de schuur, namelijk de wortelbehandeling voor het inschuren en de kraagbehandeling bij het intafelen. Het project ‘Witloof en IPM 2.0’ van de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) heeft tot doel om een goede agrarische praktijk (GAP) van de spuitbehandelingen en de bewaring na rooi binnen het kader van de geïntegreerde teelt te versterken.

Project Indiener Partners
Gefinancierde demonstratieprojecten Integrated Pest Management (IPM)

Spuittechniek in de akkerbouw onder de loep

Inagro vzw

KBIVB-IRBAB, Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), Proefhoeve Bottelare HoGent-Ugent, Hooibeekhoeve

Innovatieve spuittechnieken in de groenteteelt: driftreductie en precisiebespuitingen

Nationale Proeftuin voor Witloof vzw (NPW)

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG), Inagro

Witloof en IPM 2.0

Nationale Proeftuin voor Witloof vzw (NPW)

Inagro, ILVO

Meer info

Gedetailleerdere informatie over deze projecten vindt u in de rubriek Demonstratieprojecten

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be