Nieuwe bedrijfseconomische resultaten van bedrijfstakken online beschikbaar

Koude mooie ochtend met een eenzame plant in het veld als de zon opkomt

De landbouwcijferwebsite van het Departement Landbouw en Visserij heeft nieuwe bedrijfseconomische resultaten van de verschillende bedrijfstakken in de Vlaamse land- en tuinbouw gepubliceerd. De cijfers over akkerbouw, melkvee, vleesvee, varkens, pluimvee, fruit en groenten in openlucht bieden inzicht in de economische situatie van een specifieke tak van het bedrijf. Zo kunnen land- en tuinbouwers hun resultaten gemakkelijk vergelijken met die van bedrijven met dezelfde bedrijfstak. Dat helpt de landbouwer bij het nemen van doordachte beslissingen over toekomstige bedrijfsinvesteringen. De cijfers worden op een interactieve, gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd. 

Hoe is het gesteld met de opbrengsten, kosten en marges van de aardappelteelt? Is er een grote spreiding in het inkomen van de melkveehouders? Hoe zit het in de varkenshouderij met de worpindex, het productiegetal, de voederconversie, de groei per dag en de prijs van het krachtvoer? Wat zijn de gemiddelde opbrengst en verkoopprijs van de peren? Het zijn voorbeelden van economische resultaten en technische en economische kengetallen, die het departement beschikbaar stelt op zijn website. De cijfers lopen tot 2020 en zijn op bedrijfstakniveau en dus niet op bedrijfsniveau. 

Uit de resultaten blijkt onder meer dat de intensieve preiteelt in 2020 een prima jaar kende. De prijs lag hoog en de productie bleef op peil, wat resulteerde in heel goede opbrengsten en een dito familiaal arbeidsinkomen en netto bedrijfsresultaat. Een andere vaststelling is dat telen op contract het prijseffect dempt. In de varkenssector, die het in 2020 moeilijk had, scoorden vleesvarkens op contract duidelijk beter. De aardappelsector kampte in de eerste coronagolf met lage prijzen op de vrije markt. Aardappelen op contract deden het beter. 

De basis van deze schat aan waardevolle data is het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), een steekproef van de land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het departement houdt de bedrijfseconomische boekhoudingen bij van een 600-tal landbouwers en voldoet daarmee aan Europese rapportageverplichtingen. De cijfers worden ook verwerkt in studies en rapporten, zoals het Landbouwrapport. 

De cijfers zijn beschikbaar via Vlaamse landbouw en Visserij in cijfers.