Nieuwe regels voor het gebruik en de indeling van niet-biologische zaden en pootaardappelen in de biologische landbouw

Onlangs werden de nieuwe regels van kracht voor het gebruik en de indeling van niet-biologische zaden en pootaardappelen in de biologische landbouw. Met deze nieuwe regels wil het Departement Landbouw en Visserij de procedure voor de indeling van gewassen en gewassubgroepen versoepelen.

Op 18 november 2017 trad het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen in werking. Dit besluit vervangt het vorige besluit van 20 april 2015 en voorziet in de eerste plaats in een versoepelde procedure voor de indeling van gewassen en gewassubgroepen in drie niveaus.

Het doel van deze regelgeving blijft om de productie van plantaardig teeltmateriaal in biologische vorm te stimuleren, door de mogelijkheden om af te wijken van het basisprincipe dat de biolandbouwers verplicht gebruik moet maken van biologisch teeltmateriaal, te beperken.

De principes van de niveaus en de indeling in niveaus blijven met het nieuwe besluit quasi behouden. Voor gewassen en gewassubgroepen op niveau 1 wordt aan de biolandbouwer geen vergunning voor gebruik van niet-biologisch teeltmateriaal toegestaan, met uitzondering van een gebruik voor onderzoek, kleinschalige veldproeven of de instandhouding van een ras.

Voor de gewassen en gewassubgroepen van niveau 2 blijven de beperkingen gelden zoals in het verleden: een individuele vergunningsvraag voor het gebruik van niet-biologisch materiaal blijft mogelijk na motivering. De bijlage bij het besluit bepaalt welke motiveringen aanvaard kunnen worden.

De lijst van niveau 3 bevat alle gewassen en gewassubgroepen die niet in niveau 1 of 2 opgenomen zijn en waarvoor dus geen of quasi geen biologisch aanbod bestaat. Voor gewassen en gewassubgroepen op niveau 3 volstaat de indiening van een eenvoudige melding van het gebruik van niet-biologisch materiaal bij het biocontroleorgaan.

De indeling in deze niveaus gebeurt op basis van een beoordeling van een al dan niet voldoende groot en voldoende divers beschikbaar aanbod van biologische zaden en pootaardappelen (in de eerste plaats op de databank www.organicxseeds.be). De zaadproducenten en zaadhuizen worden hierbij aangepord om hun biologisch aanbod voor België op deze databank te plaatsen en actueel te houden.

Voor deze beoordeling doet de overheid een beroep op het advies van experten uit de sector, biolandbouwers en zaadproducenten en zaadhuizen. Begin november had een expertgroep plaats, een gezamenlijke organisatie met de Waalse overheid, waarop de nieuwe indeling op basis van het nieuwe aanbod voor het nieuwe seizoen werd besproken. Op basis van dit advies legden de Vlaamse en Waalse overheid dezelfde nieuwe indeling vast.

De nieuwe geactualiseerde indeling van de verschillende gewassen en gewassubgroepen in niveau 1 en 2 zijn te vinden op de website http://lv.vlaanderen.be/nl/bio/wetgeving/vergunningen/vergunning-gebruik-niet-biologisch-zaaizaad-en-pootgoed, en werden eveneens geïntegreerd op de databank www.organicxseeds.be.

Voor de biolandbouwers verandert er met deze regels enkel iets, wanneer de indeling van één of meer van zijn of haar geteelde gewassen nu gewijzigd is. Eventuele wijzigingen worden bij het raadplegen van de databank automatisch zichtbaar, omdat de mogelijkheid tot het indienen van een vergunningsaanvraag hierop afgestemd is. De aanvraag zelf wordt zoals vroeger beoordeeld door zijn of haar biocontroleorgaan.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw