Nieuwe tarieven voor kwaliteitscontrole plantaardig teeltmateriaal

De Vlaamse Regering heeft de retributies aangepast die vanaf 1 juli 2018 aangerekend worden voor de verschillende activiteiten in het kader van de kwaliteitscontrole van het plantaardig teeltmateriaal.

Op 1 juni 2018 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het besluit van de Vlaamse Regering ‘houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal’ (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018). Dit besluit vervangt het retributiebesluit van 19 januari 2007.

In het nieuwe besluit worden de nieuwe tarieven vastgelegd die vanaf 1 juli 2018 aan de operatoren aangerekend zullen worden voor de verschillende activiteiten in het kader van de kwaliteitscontrole van het plantaardig teeltmateriaal.

Hierbij werd ernaar gestreefd de kostprijs of de waarde van de verstrekte dienst beter te weerspiegelen. Er worden bijdragen voorzien in functie van de prestatie die door het Departement Landbouw en Visserij als bevoegde entiteit moet geleverd worden en de diensten (zoals zaadontledingen en de uitreiking van certificaten) die op aanvraag aangeboden worden. Tegelijk werd van de aanpassing gebruik gemaakt om een algemene indexering van de bedragen met 5% door te voeren.

De belangrijkste bepalingen, naast de indexering, van het besluit zijn:

  • er worden retributies vastgelegd voor de deelname aan opleidingen en examens waarmee deelnemers een erkenning kunnen behalen die hen toelaat om activiteiten onder officieel toezicht uit te voeren (deze retributies bestonden in het verleden niet). Deze retributies zijn niet van toepassing voor al erkende bedrijfskeurmeesters, - staalnemers- en –zaadanalisten. Ze worden eenmalig in rekening gebracht voor elke nieuwe persoon waarvoor een erkenning wordt aangevraagd. Bijscholingen blijven gratis;

  • omdat de inschrijving ter keuring van zaaizaden en pootaardappelen sinds enige tijd ook elektronisch door de operator zelf ingediend worden, zijn de tarieven vanaf nu afhankelijk van het feit of de inschrijving door de operator of door het departement ingediend wordt. Zo leidt het werk dat de bedrijven zelf uitvoeren tot een verlaging van de kosten. Deze tariefaanpassingen worden uitzonderlijk al vanaf 1 januari 2018 toegepast;

  • de tarieven voor de certificeringsetiketten zijn afhankelijk van het al dan niet voordrukken of invullen door het departement. Etiketten worden aangevraagd bij het begin van het seizoen. Operatoren die  bij het begin van het seizoen certificaten bij het departement hebben aangekocht en ze zelf invullen en/of (volledig) drukken, en die tijdens het seizoen toch aan het departement vragen om certificaten op te maken, kunnen hiervoor geen gebruik maken van de reeds aangekochte certificaten. Het departement zal hiervoor eigen certificaten gebruiken en deze in rekening brengen bij afgifte;

  • voor ander materiaal dat bij het departement besteld wordt (zoals sluitstrips), wordt de reële kostprijs in rekening gebracht;

  • < > die niet gebonden zijn aan de certificering, zoals een controle voor derden, een tegen-expertise op vraag van operator, een supplementaire controle of een overbodige verplaatsing die te wijten is aan de aanvrager, worden per prestatie aangerekend aan 60 euro;

    de retributies voor zaadontleding door het Laboratorium voor Zaadontleding van het departement werden geactualiseerd en afgestemd met de reële werktijd. In het bijzonder werd hierdoor de kostprijs van de tetrazoliumtest opgetrokken. Voor ontledingen die als dringend worden aangevraagd, wordt het bedrag van de retributie met 50% verhoogd als de proeven worden aangevat binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het monster.

De retributies om een nieuw ras tot de nationale rassenlijst toe te laten, werden niet verhoogd, omdat deze al in het najaar van 2017 werden aangepast.

Voor meer informatie en alle nieuwe tarieven: zie

https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/zaaizaden/gecertificeerde-zaaizaden#mededelingen.
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/akkerbouw/aardappelen/aardappelpootgoed-controle-uitgangsmateriaal#Mededelingen
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/tuinbouw/fruit/controle-uitgangsmateriaal#Mededelingen
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/tuinbouw/groenten/controle-uitgangsmateriaal#Mededelingen
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/tuinbouw/sierteelt/controle-uitgangsmateriaal#Mededeling
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/tuinbouw/bosbouw/controle-uitgangsmateriaal#Mededelingen
https://lv.vlaanderen.be/nl/plant/tuinbouw/wijnbouw/wijnstokken#Mededelingen

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw