Oproep demonstratieprojecten 2021 rond duurzame landbouw

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep in het kader van duurzame landbouw. Verenigingen die rond dit thema werken kunnen demonstratieprojecten indienen die bijdragen aan het natuur- en landschapsbeheer of het klimaat. Die projecten worden dan in de praktijk aan landbouwers getoond. Het gaat onder meer om de plaatsing van landschapselementen of investeringen in waterbeheer. 

Demonstratieprojecten

Via demonstratieprojecten wil de overheid landbouwers sensibiliseren rond toepassingen van investeringen voor natuur en klimaat. De projecten moeten bijdragen aan de realisatie van minstens één van de volgende doelstellingen:

  • de bevordering van de biodiversiteit;
  • habitatbescherming;
  • erosievermindering;
  • de verbetering van het waterbeheer en/of de waterkwaliteit;
  • landschappelijke ontwikkeling;
  • de landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen.

Mogelijke maatregelen om deze doelstellingen in te vullen en waarop de demonstratieprojecten focussen, zijn: kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen), poelen, erosiedammen, kleinschalige waterinfrastructuur (regelbare stuwtjes, gronddammen en stenen dammen, knijpconstructies en peilbuizen voor regelbare stuwtjes), een wachtbekken, een wetland om water vast te houden of vertraagd af te voeren, wateropslagsystemen, infiltratiesystemen, investeringen die de biodiversiteit op en rond het bedrijf vergroten (bv. nest- en bijenkasten en wildredders), landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen (bv. gevelbegroeiing en groendaken).  De maatregelen kunnen het imago van de sector als bewaker van het open ruimte gebied in belangrijke mate versterken.

Voor de uitvoering van de projecten is de samenwerking tussen partners noodzakelijk. Centra die kennis hebben van de gangbare landbouwpraktijken en die vertrouwd zijn met kennisoverdracht naar de landbouwers werken samen met partners die een gedegen terreinkennis hebben op het vlak van waterbeleid, natuurwaarde, landschap, biodiversiteit,...

Kennis delen via voorbeeldbedrijven

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken. Ze sporen hen aan om deze praktijken en technieken op hun bedrijf toe te passen. Daarom hechten we veel belang aan de toepassing van de nieuwe inzichten bij de landbouwers en de tuinders zelf. Het werken met voorbeeldbedrijven of met groepen die samenkomen op praktijkbedrijven, kan een belangrijke hefboom betekenen in de projecten.

Praktisch

Voor deze demonstratieprojecten wordt een totaalbedrag van 800.000 euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal 1,5 jaar. De projecten lopen tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022.

Demonstratieprojecten worden medegefinancierd door het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling.

Praktische informatie over de thema’s vindt u terug op Overzicht demonstratieprojecten - oproep 2021.

De projectaanvragen moeten ten laatste op 30 april 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket.

Deze communicatie past binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III).

Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland