Overheidsopdracht: opslag van granen aangekocht door de Vlaamse overheid

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe overheidsopdracht voor gunning van een raamovereenkomst voor de opslag van granen aangekocht door de Vlaamse overheid in het kader van de openbare interventie in Vlaanderen.

De overheidsopdracht betreft een raamovereenkomst die verloopt via de procedure van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten.

De opdracht omvat 5 percelen (één per provincie).

De bekendmaking en publicatie van de selectieleidraad en het bestek gebeurt via e-Notification. Het aankondigingsnummer is 2016-526792.

Zie officiële website overheidsopdrachten: https://enot.publicprocurement.be

De aanbestedende overheid zal in de eerste stap van de gunningsprocedure een selectie doorvoeren op basis van de kwalitatieve selectiecriteria om de kandidaten te selecteren die toegelaten worden voor verdere deelname.

De selectieleidraad geeft weer op basis van welke criteria u kan worden geselecteerd, welke documenten u dient op te nemen in uw kandidaatstelling en hoe u uw kandidaatstelling kan indienen.

De aanbestedende overheid zal de ingediende kandidaatstellingen beoordelen en op basis van de selectiecriteria beschreven in deze selectieleidraad én na een bezoek ter plaatse door controleurs van de Vlaamse overheid een selectiebeslissing opmaken. Het controlebezoek zal vermoedelijk in de tweede helft van september plaatsvinden, maar de kandidaten zullen van de exacte timing tijdig op de hoogte worden gebracht.

De geselecteerde kandidaten ontvangen vervolgens in de tweede stap van de procedure het offerteformulier, en zij worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De indieningstermijn voor de offertes zal ook nog worden meegegeven.

Een kandidaat mag slechts één kandidaatstelling per perceel (provincie) indienen.