Overheidsopdracht: opslag van magere melkpoeder aangekocht door de Vlaamse overheid

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe overheidsopdracht voor gunning van een raamovereenkomst voor de opslag van magere melkpoeder aangekocht door de Vlaamse overheid in het kader van de openbare interventie in Vlaanderen.

Deze opdracht heeft als doel de aanwijzing van één deelnemer met één of meer opslagplaatsen in Vlaanderen, die voldoen aan de in deze selectieleidraad en het betrokken bestek opgesomde technische voorschriften, om het door de Vlaamse overheid aangekochte magere melkpoeder op te slaan en dit zolang de Europese Commissie niet beslist het opgeslagen magere melkpoeder terug op de markt te brengen.

De overheidsopdracht betreft een raamovereenkomst die verloopt via de procedure van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten.

De bekendmaking en publicatie van de selectieleidraad en het bestek gebeurt via e-Notification. Het aankondigingsnummer is 2017-507694.

Zie officiële website overheidsopdrachten: https://enot.publicprocurement.be

De aanbestedende overheid zal in de eerste stap van de gunningsprocedure een selectie doorvoeren op basis van de kwalitatieve selectiecriteria om de kandidaten te selecteren die toegelaten worden voor verdere deelname.

De selectieleidraad geeft weer op basis van welke criteria u kan worden geselecteerd, welke documenten u dient op te nemen in uw kandidaatstelling en hoe u uw kandidaatstelling kan indienen.

De aanbestedende overheid zal de ingediende kandidaatstellingen beoordelen en op basis van de selectiecriteria beschreven in deze selectieleidraad én na een bezoek ter plaatse door controleurs van de Vlaamse overheid een selectiebeslissing opmaken. Het controlebezoek zal vermoedelijk in de maand april plaatsvinden, maar de kandidaten zullen van de exacte timing tijdig op de hoogte worden gebracht.

De geselecteerde kandidaten ontvangen vervolgens in de tweede stap van de procedure het offerteformulier, en zij worden uitgenodigd om een offerte in te dienen. De indieningstermijn voor de offertes zal ook nog worden meegegeven.

De raamovereenkomst zal gesloten worden met één deelnemer.

Link naar de opdracht opslag van magere melkpoeder aangekocht door de Vlaamse overheid