Paspoortplichtige planten, tabel en kaart geïntegreerd,… wat u moet weten over verzamelaanvraag 2019

De verzamelaanvraag van de campagne 2019 staat klaar op het e-loket. Ook al is het landbouwbeleid weinig veranderd, toch zijn er een paar nieuwigheden in de elektronische verzamelaanvraag. Deze zijn er gekomen om bijkomende administratie voor de landbouwer te beperken, zoals de registratie van paspoortplichtige soorten, of om de aangifte zelf efficiënter te laten verlopen, zoals de integratie van percelenkaart en een vernieuwde tabel in één scherm.

In dit persbericht vindt de landbouwer over deze twee items meer details terug. Een volledig overzicht van alle nieuwigheden in 2019 krijgt de landbouwer in de fiche “Nieuw in verzamelaanvraag 2019” op de website www.vlaanderen.be/landbouw onder Verzamelaanvraag > Algemene voorwaarden > Nieuwigheden en veelgemaakte fouten en tips.

Paspoortplichtige planten

Om te voorkomen dat bepaalde schadelijke organismen zich verspreiden, gelden fytosanitaire maatregelen voor planten en plantaardige producten die er drager van kunnen zijn. Sinds 2005 volgt het FAVV de fytosanitaire maatregelen op.

Voor een aantal planten en plantaardige producten is het risico groot dat zij drager zijn van schadelijke organismen. Deze soorten moeten vanaf 2019 vergezeld zijn van een plantenpaspoort wanneer ze verplaatst worden, ook voor verkeer binnen België. Concreet gaat het over zaaizaden, sierteeltgewassen, boomkwekerijgewassen, teeltmateriaal en aardappelpootgoed. De specifieke teeltcodes waarop deze verplichting van toepassing is, zijn opgenomen in de fiche “Paspoortplichtige planten” op de website www.vlaanderen.be/landbouw onder Verzamelaanvraag > Perceelsaangifte.

Landbouwers die deze planten of vermeerderingsmateriaal op hun bedrijf hebben, zullen daarom in de verzamelaanvraag 2019 op de pagina Paspoortplichtige Planten, de plantensoorten die vallen onder deze richtlijn, moeten aangeven. Deze pagina werd opgenomen in de verzamelaanvraag om de administratieve overlast te beperken voor de landbouwers.

Tijdens het invullen van de elektronische verzamelaanvraag, zullen landbouwers hieraan herinnerd worden door een opmerking als ze een gevoelige teelt aangeven, maar enkel als ze de soorten nog niet hebben geregistreerd op de pagina Paspoortplichtige Planten binnen de verzamelaanvraag.

Tabel vernieuwd en kaart geïntegreerd

Voorheen kon de landbouwer de percelen invullen via de pagina’s ‘Via tabel’ of ‘Via kaart’. Deze pagina’s zijn nu samengevoegd tot de nieuwe pagina ‘Percelen’. Deze pagina staat nu ook bovenaan in het menu van de verzamelaanvraag. In het nieuwe scherm ‘Percelen’ zijn de kaart en tabel aan elkaar gelinkt. Klik op een rij in de tabel en het perceel verschijnt op de kaart en vice versa.

Deze pagina omvat links een tabel waar de perceelsgegevens ingevuld worden en rechts een kaart met alle mogelijke intekenacties.

De fiche “Nieuw in verzamelaanvraag 2019” toont in detail en met duidelijke print screens wat gewijzigd is tegenover 2018 en hoe alle nieuwe functionaliteiten werken. In wat volgt worden enkele belangrijke aanpassingen omschreven.

De tabel

De nieuwe tabel bevat geen paginering meer, zodat alle percelen onder elkaar staan.

In de tabel kan de landbouwer nu alles in één keer registreren voor een perceel; de landbouwer hoeft bijna niet meer te veranderen van pagina, wat het gemakkelijker maakt om de verzamelaanvraag in te vullen. Daarnaast zijn enkele handige functionaliteiten uitgebreid zoals filteren, sorteren, gegevens exporteren,… en toont de tabel ook waar nog opmerkingen over de percelen zijn.

Met sneltoetsen navigeert de landbouwer snel van veld naar veld en vult de aangifte aan. Om welke sneltoetsen het gaat, vindt de landbouwer onder “Help” op e-loket of in de fiche “Nieuw in verzamelaanvraag 2019”.

Kolommen die standaard niet zichtbaar zijn, kunnen gemakkelijk uitgeklapt worden. Dit gebeurt automatisch als in een kolom nog een waarde verplicht moet worden ingevuld.

Doordat er geen schermwissels meer zijn, worden wijzigingen wel niet meer automatisch bewaard. Het is dus aangeraden om deze regelmatig zelf op te slaan. Dit geldt ook voor wijzigingen aan de intekening van percelen op de kaart.

De kaart

De kaart kan opnieuw op het volledige scherm getoond worden. Het verschil met vorige campagne is dat landbouwers vanaf nu niet uit de kaart hoeven te gaan om acties te kiezen zoals nieuwe percelen toevoegen, percelen intekenen, splitsen, samenvoegen enz.

De landbouwer kan in de kaart zoeken naar percelen op adres, nummer, kadaster. Voor deze laatste werd een aparte zoekfunctie ontwikkeld.

De lagen die de landbouwer kan tonen als informatie of achtergrond, zijn nu duidelijker zichtbaar omdat in de lagenkiezer de inkleuring van de betreffende lagen getoond wordt. Van alle geselecteerde lagen kan vervolgens informatie opgeroepen worden over een aangeklikt punt.

Vanaf 2019 zijn er tutorial filmpjes te bekijken op het Youtube kanaal van het Departement Landbouw en Visserij. Een link is te vinden op de help-pagina van het e-loket.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50  
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw