Pre-ecoregelingen in 2022: ondersteuning voor vijf nieuwe maatregelen in functie van milieu-, klimaat- en biodiversiteit

Op 10 september 2021 keurde de Vlaamse Regering vijf nieuwe subsidiemaatregelen die een opstap vormen naar het nieuwe GLB en die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat of biodiversiteit, definitief goed. Geïnteresseerde landbouwers zullen in 2022 aan deze maatregelen kunnen deelnemen, mits finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. In een reeks persberichten belicht het Departement Landbouw en Visserij de volgende weken deze pre-ecoregelingen.

Het jaar 2022 is een overgangsjaar tussen het huidige PDPO-III en het nieuwe GLB dat begint op 1 januari 2023. In deze overgangsperiode kunnen landbouwers geen nieuwe verbintenissen afsluiten voor bestaande agromilieuklimaatmaatregelen. Alleen landbouwers met een aflopende verbintenis in 2021, kunnen deze nog met een jaar verlengen. Als opstap naar 2023, waar een hele reeks nieuwe maatregelen zal worden aangeboden, worden een aantal van deze voorstellen al in 2022 gelanceerd. Op deze manier kunnen landbouwers al een jaar eerder ervaring opbouwen rond een aantal van de nieuwe maatregelen. 

De vijf maatregelen waarvoor in 2022 een subsidie kan gevraagd worden, zijn de volgende: 

  • Inzaai productief kruidenrijk grasland 
  • Ecologisch beheerd grasland 
  • Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten 
  • Precisielandbouw 
  • Verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan

De verschillende maatregelen zullen de komende weken in aparte persberichten gedetailleerd toegelicht worden. De meest recente informatie, zoals de subsidiebedragen en specifieke voorwaarden van de verschillende maatregelen, kunnen landbouwers terugvinden op de website van het departement: www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen. Zo werd bij de maatregel voor het verhogen van organisch koolstofgehalte in bouwland de streefwaarden en subsidiebedragen nog aangepast, in vergelijking met de eerder principieel goedgekeurde versie. 

Deze mededeling is onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. Om landbouwers de kans te geven deze pre-ecoregelingen al op te nemen in hun teeltplan voor 2022, wil het Departement Landbouw en Visserij hier toch al over communiceren.