Pre-ecoregelingen inzaai van productief kruidenrijk grasland en ecologisch beheerd grasland

Als overgangsmaatregel naar het nieuwe GLB (vanaf 2023) keurde de Vlaamse overheid voor 2022 vijf pre-ecoregelingen goed. Pre-ecoregelingen zijn verbintenissen waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit. In dit artikel gaan we dieper in op de inzaai van productief kruidenrijk grasland en ecologisch beheerd grasland. Alle informatie over de pre-ecoregelingen is te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen.

Inzaai van productief kruidenrijk grasland

Productief kruidenrijk grasland is grasland dat wordt ingezaaid met een mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Door de aanwezigheid van verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden en de verschillende types wortels, is dit soort grasland meer droogteresistent. Kruidenrijk grasland heeft een positief effect op de biodiversiteit en het landschap en heeft slechts een beperkte stikstofbemesting nodig.

Het in te zaaien mengsel moet bestaan uit minstens twee soorten gras aangevuld met in totaal vijf soorten vlinderbloemigen en kruiden, waarvan minstens één vlinderbloemige en minstens twee kruiden, zoals bijvoorbeeld chicorei en smalle weegbree. Landbouwers kunnen de vereiste samenstelling van het mengsel en de lijst van grassen, kruiden en vlinderbloemigen die hiervoor in aanmerking komen, vinden in de informatiefiche op de website. Het mengsel moet ingezaaid worden op percelen bouwland van minstens 30 are. De inzaai kan gebeuren vanaf het najaar 2021 en de teelt moet aangehouden worden tot minstens 31 december 2022. Doorzaai van kruiden/vlinderbloemigen in een bestaand grasland komt niet in aanmerking. 

Voor de inzaai van productief kruidenrijk grasland kan de landbouwer een maximaal subsidiebedrag van 350 euro/ha ontvangen.

Ecologisch beheerd grasland

Ecologisch beheerd grasland is bestaand grasland dat extensiever wordt uitgebaat, omdat er geen gewasbeschermingsmiddelen en geen kunstmest op worden toegepast. Dit zal bijdragen aan het verminderen van de milieudruk en een positieve invloed hebben op de biodiversiteit.

De percelen grasland moeten minstens 30 are groot zijn en er mag geen derogatie op aangevraagd worden. Het grasland wordt aangehouden van 1 januari 2022 tot minstens 31 december 2022. Percelen waarop al een beperking of verbod op het gebruik van bemesting of gewasbeschermingsmiddelen van toepassing is op grond van een andere regelgeving (zoals percelen in kwestbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha/jaar) of een aangegane verbintenis, komen niet in aanmerking.

Voor ecologisch beheerd grasland kan de landbouwer een maximaal subsidiebedrag van 300 euro/ha ontvangen.

Subsidieaanvraag en meer info

De subsidieaanvraag voor beide maatregelen zal via de verzamelaanvraag 2022 lopen.

Meer informatie en subsidievoorwaarden zijn te vinden op  onze website via www.vlaanderen.be/landbouw/pre-ecoregelingen.

Deze mededeling is onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. Om landbouwers de kans te geven deze pre-ecoregelingen al op te nemen in hun teeltplan voor 2022, wil het Departement Landbouw en Visserij hier toch al over communiceren