Tijd om je deelnameverklaring zoogkoeien en vleeskalveren in te dienen!

Van 30 september tot en met 15 december 2020 kunnen landbouwers een deelnameverklaring voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren indienen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Voor de overdracht van premierechten voor zoogkoeien en de aanvraag van premierechten voor zoogkoeien uit de reserve is 30 november 2020 de laatste dag.

Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Deelnameverklaring

Om deel te nemen aan de regeling voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij in 2021, moet de landbouwer ten laatste op 15 december 2020 via het e-loket zijn deelnameverklaring indienen.

Indien de landbouwer dit niet tijdig doet, heeft hij nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2021, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag zal echter wel dalen met 1% per werkdag dat hij te laat is. Aanvragen die na 9 januari 2021 worden ingediend, geven dus geen recht op de premie.

Indien er tussen 16 december 2020 en 31 januari 2021 nog een bedrijfsovername wordt doorgevoerd die ten laatste op 1 januari 2021 ingaat, mag de overlater niet vergeten de deelnameverklaring in te dienen uiterlijk op 15 december 2020. Indien de overlater nalaat om tijdig een deelnameverklaring in te dienen, dan zal de overnemer ook geen deelnameverklaring meer kunnen indienen.

Enkel actieve landbouwers die op 1 januari 2021 twintig of meer premierechten hebben, kunnen hun deelname voor 2021 bevestigen.

Overdracht van premierechten voor zoogkoeien

Van 30 september 2020 tot en met 30 november 2020 kunnen premierechten voor zoogkoeien overgedragen worden. Het is de overlater die tijdig een aanvraag voor overdracht van premierechten voor zoogkoeien moet indienen op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Bij een volledige bedrijfsovername kunnen de premierechten gedurende het hele kalenderjaar overgedragen worden, maar beide partijen moeten zich ervan bewust zijn dat de premierechten pas op 1 januari van het volgende kalenderjaar op naam van de overnemer komen te staan. De overlater zal de premiebetaling voor het lopende kalenderjaar ontvangen, maar het is de overnemer die aan de premievoorwaarden moet voldoen vanaf het moment van de bedrijfsovername.

Overdrachten van premierechten bij een volledige bedrijfsovername worden dus geregeld via het formulier “Melding van een volledige bedrijfsovername” of via het e-loket (van 30 september 2020 tot en met 30 november 2020).

Premierechten voor zoogkoeien uit de reserve

Van 30 september tot en met 30 november 2020 kunnen landbouwers een aanvraag voor premierechten voor zoogkoeien uit de reserve indienen via het e-loket Landbouw en Visserij.

Als jonge starter heeft de landbouwer twee jaar de tijd om de 15 premierechten eenmalig aan te vragen, dus in november 2020 of 2021.

De voorwaarden voor het overdragen van rechten, het aanvragen van rechten uit de reserve en het verkrijgen van de premie staan vermeld op onze webpagina 'Premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij'.

Premie voor de productie van vleeskalveren

Vanaf 30 september 2020 tot en met 15 december 2020 kunnen landbouwers hun deelname voor 2021 bevestigen via het e-loket bij “Deelname premie voor het produceren van vleeskalveren 2021”. Deze deelname is noodzakelijk om voor de campagne 2021 de premie te kunnen ontvangen.

Indien de landbouwer zijn deelname niet tijdig doet, heeft hij nog 25 kalenderdagen de tijd, dus tot en met 9 januari 2021, om zijn deelname te bevestigen. Het premiebedrag daalt echter met 1% per werkdag dat hij te laat is. Aanvragen die na 9 januari 2021 worden ingediend, geven dus geen recht op de premie.

Elke actieve landbouwer die op 1 januari 2021 over een door het FAVV erkende vleeskalverhouderij beschikt, kan instappen in de premieregeling.

Bij een volledige bedrijfsovername gedurende de campagne moet de overnemer van het bedrijf nog een deelnameverklaring indienen op het e-loket om in aanmerking te komen voor de premie van die campagne.

De voorwaarden voor het verkrijgen van de premie staan vermeld op de website www.vlaanderen.be/landbouw/kalverpremie.

Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.