Tijdelijke VLIF-waarborg voor land- en tuinbouwbedrijven getroffen door slechte conjunctuur, vogelgriep en Brexit

2 landbouwers schudden elkaar de hand met in de achtergrond een tractor die op het veld ploegtVlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de slechte economische conjunctuur, de vogelgriep of Brexit kunnen vanaf vandaag via het e-loket een aanvraag doen voor een waarborgregeling op overbruggingskredieten.

Land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten door de moeilijke coronaconjunctuur kunnen vanaf vandaag via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gebruik maken van een tijdelijke waarborgregeling. Ze kunnen hun werkingsmiddelen voor de operationele kosten verhogen via een gewaarborgd krediet.

Bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider, kunnen via hun kredietinstelling de waarborg aanvragen. De aanvrager moet aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de slechte conjunctuur. Ofwel moet hij of zij een omzetdaling van minimaal 15% na 1 september 2020 aantonen in vergelijking met eenzelfde periode in 2019 en 2020, ofwel moet hij of zij aantonen dat de omzet met minimaal 15% is gedaald in vergelijking met het gemiddelde van eenzelfde periode in de drie voorgaande jaren.

De maximale looptijd van de kredieten is zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag. Het ministerieel besluit hiervoor kan vanaf nu via het e-loket worden aangevraagd.

Meer info vindt u op de pagina VLIF-waarborgregeling slechte conjunctuur.