Transitiemanager PAS

landschapsfoto met groene weides en dorpskern in de verte, Oost-Vlaanderen

Eind februari 2022 hakte de Vlaamse Regering in het zogenaamde ‘Krokusakkoord’ knopen door rond stikstof en de impact op de landbouw (VR 2022 2302 MED.0068/2). Hierin werd een toekomstscenario afgesproken. 

Deze beslissing heeft impact op de Vlaamse landbouwsector. Het Departement Landbouw en Visserij blijft inzetten (onder andere via het GLB) op maatregelen die voorzien in begeleiding en advies, maar ook op innovatie (zowel op bedrijfsniveau als op sectorniveau). Bedrijven die als rode of donkeroranje geïmpacteerd zijn, zullen worden begeleid of ondersteund. Hierbij zal de landcommissie van VLM een belangrijke rol spelen - het Departement Landbouw en Visserij zetelt hier ook in. 

Bij het Departement Landbouw en Visserij werd Riccy Focke als transitiemanager aangesteld. Zijn opdracht is: sectorbreed de transitie ondersteunen. Informatie hierover vindt u op onze website onder Transitie Programmatische aanpak stikstof (PAS). De transitiemanager is bereikbaar op transitiemanager@lv.vlaanderen.be.