Uitbetaling premie voor productie van vleeskalveren - campagne 2016

Op 27 februari 2017 werd aan de landbouwers die via het e-loket een geldige deelnameverklaring voor de campagne 2016 hebben ingediend, een betaling verricht van de premie voor het produceren van vleeskalveren. Voor de begunstigden is deze betaling mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Het gaat om de steun voor de premiegerechtigde kalveren die geslacht werden van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Deze kalveren moeten bovendien afkomstig zijn van een vleeskalverbedrijf en alle gegevens moeten beschikbaar zijn.

Voor wat de inlands geslachte kalveren betreft is de betaling gebaseerd op de gegevens beschikbaar in Sanitel. Voor wat de buitenlands geslachte kalveren betreft, is de betaling enkel uitgevoerd voor de kalveren waarvoor de buitenlandse overheid de slachtgegevens tijdig heeft aangeleverd. Voor de dieren waarvoor deze slachtgegevens nog niet beschikbaar zijn, werd geen premie betaald. Voor deze landbouwers zal een aanvullende betaling gebeuren zodra de dossiers volledig in orde zijn.

De enveloppe voor de premie voor de productie van vleeskalveren voor de campagne 2016 bedraagt € 2.263.295. Op basis van deze enveloppe is het bedrag per premiegerechtigd kalf vastgelegd op € 7,7.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2015. Per werkdag dat de deelnameverklaring te laat werd ingediend, wordt het premiebedrag met 1% verlaagd.

Op het bedrag boven de € 2.000 (som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren) wordt een verlaging van 1,353905% ten gevolge van de financiële discipline toegepast.

Om een overschrijding van het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast. De definitieve overschrijding zal vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor vergroening, de premie voor jonge landbouwers, de zoogkoeienpremie en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de eerste helft van maart is deze te vinden op het e-loket van Landbouw en Visserij.

Voor informatie en eventuele vragen kan altijd contact opgenomen worden met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).