Uitbetaling saldo basisbetaling, premie vergroening, betaling jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren campagne 2018

Op 28 juni 2019 werden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening. In dit bericht wordt de eindberekening van de verschillende steunregelingen toegelicht en worden de actuele betalingen in detail overlopen.

Basisbetaling, premie vergroening en betaling jonge landbouwers

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, is een bijkomend saldo betaald van de basisbetaling (inclusief de betalingsrechten uit de reserve), de premie voor vergroening en de betaling voor jonge landbouwers.

Voor de premie voor vergroening op basis van de Vlaamse betalingsrechten blijft het percentage 50,765%.

Voor de premie voor vergroening op basis van de Waalse betalingsrechten werd het percentage iets verlaagd tot 95,7% in vergelijking met 96,3% bij de betaling van het saldo eind maart.

De top-up voor jonge landbouwers werd bijgesteld in functie van de beschikbare enveloppe. Hierdoor stijgt het steunbedrag naar 66,10 euro per geactiveerd betalingsrecht (voor maximaal 90 ha). De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een bijkomende betaling van € 4,00 per geactiveerd betalingsrecht.

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt € 124 per hectare oppervlakte die in aanmerking komt (bij de betaling van eind maart was dat € 124,50).

Premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren

De landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend, kregen een bijkomend saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren uitbetaald.

Op basis van het Vlaams deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het benutte deel van het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers, kon het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe opgetrokken worden van € 157 naar € 172,75. Bijgevolg werd per premiegerechtigd dier nog € 15,75 bijbetaald.

Voor de premie voor de productie van vleeskalveren stijgt het bedrag per premiegerechtigd kalf van € 7,40 naar € 7,90 en kon nog € 0,50 extra per kalf worden uitbetaald.

Noodzakelijke verlagingen op basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren

Op alle bedragen die € 2.000 overschrijden, wordt een verlaging van 1,411917% toegepast. Op die manier kan een Europese crisisreserve worden aangelegd en kan een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen worden vermeden (financiële discipline).

Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Bij de saldobetaling van maart en april bedroeg deze verlaging 2,1%. Omdat op dit moment het grootste deel van de betalingen uitgevoerd is, kon de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds nauwkeuriger worden ingeschat. De verlaging kon teruggebracht worden tot 0,55% voor de uitbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en tot 1,50% voor de uitbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de top-up voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit in twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

In de eerste helft van juli kunnen landbouwers de afrekening op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be), met alle detailinformatie over de berekening van de steun, raadplegen.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.