Uitbetaling saldo basisbetaling, premie voor jonge landbouwers, premie voor vergroening en herverdelingspremie campagne 2019

Op 30 maart 2020 voert het Departement Landbouw en Visserij een aantal betalingen uit aan de landbouwers. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

Basisbetaling en premie voor jonge landbouwers

Het saldo van 5% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de rechten uit de reserve) en van de premie voor jonge landbouwers, werd uitbetaald aan de landbouwers die een geldige en conforme verzamelaanvraag hebben ingediend.

De premie voor jonge landbouwers bedraagt € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht en wordt toegekend voor maximaal 90 subsidiabele hectare. Door een overschrijding van het budgettair plafond van de premie voor jonge landbouwers, werd een verlaging op de uitbetaalde premie toegepast. Aangezien de exacte overschrijding nog niet bepaald kan worden, werd een voorlopige verlaging van 40% gehanteerd. De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een bijkomende betaling van € 2,66 per geactiveerd betalingsrecht.

Premie voor vergroening

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, werd de premie voor vergroening uitbetaald.

De landbouwers die vrijgesteld zijn van de vergroeningsverplichtingen, kregen een bijbetaling van de resterende 5%. De landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, kregen het volledige bedrag waarop ze recht hebben.

De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en 95,70% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Herverdelingspremie

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt € 123,50 per ha voor de oppervlakte die in aanmerking komt.

Pijler 1-steun

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren voor een landbouwer hoger is dan € 2.000, wordt op het bedrag boven de € 2.000 een verlaging van 1,432635% toegepast (financiële discipline). Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het plafond voor de Vlaamse totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,1% toegepast.
De definitieve overschrijding zal waarschijnlijk lager zijn en zal definitief vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. Bij een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie en de eventuele gekoppelde premies voor de dierlijke sector (de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Op de afrekening kunnen landbouwers alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun raadplegen. In de eerste helft van april zal deze informatie gepubliceerd worden op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Voor extra toelichting en eventuele vragen kunnen landbouwers contact opnemen met een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Door de coronacrisis heeft het departement zijn werking licht aangepast. Gelieve eventuele vragen zoveel mogelijk via e-mail te stellen. Indien dat niet mogelijk is, kunnen landbouwers ons ook telefonisch bereiken.

Contact

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 0498 94 58 71 of 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be 

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Bart Merckaert | Tel. 0491 92 55 60 of 02 552 73 50
bart.merckaert@lv.vlaanderen.be 

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Samen met de minister stippelt het Departement Landbouw en Visserij het beleid uit rond land- en tuinbouw, zeevisserij en platteland. Het departement voert dit beleid uit, controleert en evalueert het.

Daarvoor werkt het departement ook samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV). Het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, VLAM en SALV vormen samen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw