Uitbetaling saldo zoogkoeienpremie – campagne 2015

Op 28 april 2016 werd het resterend saldo van 10% van de zoogkoeienpremie uitbetaald aan de landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend.

De premie werd uitbetaald voor de premiegerechtigde moederdieren die gekalfd hebben tijdens het volledige kalenderjaar 2015, beperkt tot het individueel quotum van de landbouwer. Het bedrag van de premie per steungerechtigde zoogkoe is €164.

De uiterste indieningsdatum voor de deelnameverklaring was 15 december 2014. Het te laat indienen van de deelnameverklaring leidt tot een verlaging van het premiebedrag met 1% per werkdag laattijdigheid.

Op alle bedragen die €2.000 overschrijden, wordt een verlaging van 1,393041% toegepast om op die manier een Europese crisisreserve aan te leggen en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen te vermijden.

De administratie heeft een raming gemaakt om na te gaan hoeveel het plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun mogelijk overschreden kan worden. Om dit op te vangen, wordt momenteel op alle bedragen een extra verlaging van 2,2% toegepast.

De definitieve overschrijding zal mogelijk lager zijn en zal definitief vastgelegd worden tegen de betalingen van eind juni. In geval van een lagere overschrijding volgt er eind juni nog een bijbetaling.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de premie voor het behoud van gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan €400, ontvangt de landbouwer geen betaling.

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. In de eerste helft van mei is deze te vinden op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).

Meer informatie

Woordvoerder Landbouw en Visserij
Nele Vanslembrouck | Tel. 02 552 77 17
nele.vanslembrouck@lv.vlaanderen.be

Persverantwoordelijke Landbouw en Visserij
Eef Goossens | Tel. 02 552 77 67
eef.goossens@lv.vlaanderen.be

Meer info over het beleidsdomein Landbouw en Visserij:

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij valt onder de bevoegdheid van Joke Schauvliege: Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij maakt deel uit van de Vlaamse overheid en omvat het Departement Landbouw en Visserij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

Meer info kan u vinden op www.vlaanderen.be/landbouw