Uitbetaling voorschot basisbetaling en premie jonge landbouwers 2016

Op 28 oktober 2016 werd een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers voor campagne 2016 uitbetaald aan de landbouwers die een geldige steunaanvraag hebben ingediend. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening.

De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en de Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers.
De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve zijn nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling.

De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, kregen een extra betaling van € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen (voorschot)betaling.

Er wordt naar gestreefd om eind november een voorschot van 70% op de premie voor vergroening uit te betalen. Zowel de landbouwers die moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen als diegene die hieraan niet moeten voldoen, zullen een voorschot ontvangen.

Tegen eind november wordt ook voorzien in een voorschot van 70% voor de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij voor de premiewaardige dieren van het eerste semester 2016.

Eind december volgt een tweede betaling tot 90% (nog 20% wordt uitbetaald) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening (enkel voor de landbouwers die niet moeten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen) en de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij (eveneens voor de premiewaardige dieren van het eerste semester 2016). De diverse saldobetalingen worden voorzien in het voorjaar van 2017.

Op de afrekening kan alle gedetailleerde informatie m.b.t. de berekening van de steun geraadpleegd worden. Midden november is deze te vinden op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be).